Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Amerikából jöttünk..

Az újvilágból származó növények

KérdésNövény neve
Kedvelt főzelékféle, Amerika melegebb tájain honos. Van belőle "sütő" és "főző", de a magyar kártyában is előfordul. tök
A maja indiánok legfőbb tápláléka. Főve, sütve, kásának főzve és kenyérnek sütve fogyasztották. Hazánkban törökbúzaként is emlegetik. kukorica
Nyersen vagy főve savanyúságok, saláták, köretek és mártások alkotórésze. Orvosságként reumatikus megbetegedések ellen használták. Hazánkban már az 1580-as években termesztik, ma leginkább a "szegedi" és "kalocsai" híres. paprika
Gumós növény, kenyérként fogyasztották az indiánok. Európában a parasztok körében a kenyeret helyettesíti. "Szegények kenyere" és "sváb tök" néven is emlegették. Hazánkban az 1760-as évektől terjedt el. burgonya
A korabeli könyvek perui almaként említik. Európában sokáig dísznövényként ültették, piros gyümölcsét mérgezőnek tartották. Csak a 20. századtól terjedt el étkezési célokra. paradicsom
Fehér vagy piros virágú hüvelyes kúszónövény. Száz körüli faja mindkét amerikai kontinensen megtalálható. A maják alapvető élelmiszere volt. bab
Olaja étkezési célokra és halkonzerválásra használható, pörkölt magja kitűnő csemege. A dél-amerikai indiánok ősi tápláléka volt. Európában kínai diónak is nevezték. mogyoró
Több mint 50 faja honos Amerikában. Magját ott kenyérbe sütik, nálunk csemegeként is fogyasztják és olajat sajtolnak belőle. napraforgó
Magját az aztékok és a maják nagy becsben tartották, sokszor pénzként használták. A megőrölt magot vízzel, kukoricaliszttel, vaníliával, fahéjjal és mézzel keverve italként fogyasztották. kakaó
A fa kérgéből kivont anyagot az inkák malária ellen használták. kinin
Kolumbusz hajónaplója szerint a bennszülöttek moszkitók ellen "használták". Európában eleinte tubákolásra használták: finom porrá őrölt levelét orron keresztül felszippantották, később "füstöltek" vele. dohány
Festékként használt növény. A vele színezett len- és kendervászon, pamutszövet színtartó. Ma főleg a farmereket színezik vele. indigó
20-30 cm hosszú, lapos, hüvelyszerű terméséből szárítással illatos fűszert nyernek. vanília
Különösebb ápolás nélkül két év után termőre forduló, sárga húsú, illatos és ízletes gyümölcs. Brazíliában és Guayanában a termőföldek körül ültetik. ananász
A kérgéből szivárgó nedvével az indiánok légúti megbetegedéseket és reumát gyógyítottak. A bőrgyógyászat, kozmetikai ipar használja fel. balzsamfa
Ázsiai eredetű, de a szél és a hullámok révén a trópusokon is meghonosodott. A fa 100-150 elefántcsont keménységű diót érlel. Az éretlen dió teje frissítő, erjesztve erős szeszesital. Húsa rendkívül tápláló, mi főként reszelékként ismerjük. kókuszdió
Megcsapolt törzséből gumiszerű tejnedv szivárog. Az új anyagot kezdetben radírozásra használták, mára felhasználása széles körben elterjedt. kaucsukfa
Created by: toritanarom