Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Polska Piastów

Definicje słów

QuestionAnswer
Piastowie Przedstawiciele dynastii Piastów, która rzadzila az do 1370 roku.
Monarchia patrymonialna Ustrój panstwa w którym kraj uwazany jest za osobistą wlasnosc panujacego ksiecia, który rzadzil, stanowil prawa i byl najwyzszym sedzia. Mógł przekazac wladzęe synowi lub kilku synom.
Zjazd gnieznienski Pielgrzymka Ottona III do grobu sw. Wojciecha oraz spotkanie z Boleslawem Chrobrym (1000 r.)
Biskupstwo/diecezja Terytorium sprawowania wiedzy przez biskupa.
Podgrodzie Osada zakladana obok grodu.
Grod Osada obronna.
Feudalizm Lenno, nazwa uzywana w historiografii do okreslania zespołu zwyczajów.
Sukcesja Nastepstwo prawne.
Rozbicie dzielnicowe Okres w historii Polski trwajacy od 1138 roku do koronacji Wladyslawa Lokietka w roku 1320. Polska byla wtedy podzielona pomiedzy synów Boleslawa Krzywoustego.
Ustawa sukcesyjna Akt prawno-polityczny, w którym wladca ustalil zasady nastepstwa tronu i wprowadzil Podzial terytorialny Polski miedzy swoich synów.
Zasada senioratu Zasada okreslajaca porzadek obejmowania tronu. W tym przypadku byl to najstarszy z braci.
Danina Swiadczenie o charakterze przymusowym.
Soltys Przedstawiciel społecznosci, najczesciej wiejskiej.
Prawo niemieckie Prawo na którym lokowane były wsi. Prawo bylo spisane i dawało wsiom samorzad.
Prawo polskie Prawo zwyczajowe, oparte na rodzimych tradycjach. Czasowe zwolnienie ze swiadczen. Nie opieralo sie na samorzadach, gdyl wszystkie wazniejsze sprawy roztrzygal pan.
Dziesiecina Podatek koscielny stanowiący 1/10 zbiorów.
Gospodarka towarowo-pieniezna Gospodarka polegajaca na placeniu pieniedzmi za towar, a nie wymienianiu sie towarem za towar.
Prawo skladu Przywilej niektórych miast, zobowiazujący przejezdzajacych przez nie kupców do wystawienia wszystkich towarów na sprzedaz np. na tydzien
Dynastia Szereg wladców z jednego rodu, np. dynastia Piastów
Starosta Naczelnicy którzy podlegali tylko królowi. Mieli pelnię wladzy nad ziemia np. Wielkopolska: sciagali podatki, sprawowali sady i dowodzili wojskiem.
Kolonizacja niemiecka Zasiedlanie Niemców na innej ziemi.
Immunitet Zwolnienie od swiadczen - np. od danin lub wladzy sadowniczej ksiecia.
Anarchia Forma struktury spoleczno-politycznej, w której nie ma zadnej ukonstytuowanej władzy.
Zakon Krzyzacki Zakon rycerski zalozony przez Niemców dla opieki nad rannymi. Jednakze zaproszony przez Konrada I Mazowieckiego zakon osiedlil sie nad Baltykiem i stworzyl wlasne, niezalezne panstwo krzyzackie.
Brandenburgia Male panstwo, które zajelo ziemie lubuska. Póxniejszy wróg Polski.
Wolnizna Okres czasu w którym chlopi nie musieli placic podatków.
Gospodarka naturalna Typ gospodarki, która charakteryzuje się tym, ze producent wytwarza produkty w celu bezpośredniego zaspokojenia swoich potrzeb.
Kodyfikacja Polaczenie wszystkich przepisów do jednego zbioru.
Poradlne Dawniej - podatek
Haracz Okup (trybut) placony przez strone, która przegrala wojne.
Created by: Zuzanna