Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Polska Piastów

Definicje słów

QuestionAnswer
Piastowie Przedstawiciele dynastii Piastów, która rzadzila az do 1370 roku.
Monarchia patrymonialna Ustrój panstwa w którym kraj uwazany jest za osobistą wlasnosc panujacego ksiecia, który rzadzil, stanowil prawa i byl najwyzszym sedzia. Mógł przekazac wladzęe synowi lub kilku synom.
Zjazd gnieznienski Pielgrzymka Ottona III do grobu sw. Wojciecha oraz spotkanie z Boleslawem Chrobrym (1000 r.)
Biskupstwo/diecezja Terytorium sprawowania wiedzy przez biskupa.
Podgrodzie Osada zakladana obok grodu.
Grod Osada obronna.
Feudalizm Lenno, nazwa uzywana w historiografii do okreslania zespołu zwyczajów.
Sukcesja Nastepstwo prawne.
Rozbicie dzielnicowe Okres w historii Polski trwajacy od 1138 roku do koronacji Wladyslawa Lokietka w roku 1320. Polska byla wtedy podzielona pomiedzy synów Boleslawa Krzywoustego.
Ustawa sukcesyjna Akt prawno-polityczny, w którym wladca ustalil zasady nastepstwa tronu i wprowadzil Podzial terytorialny Polski miedzy swoich synów.
Zasada senioratu Zasada okreslajaca porzadek obejmowania tronu. W tym przypadku byl to najstarszy z braci.
Danina Swiadczenie o charakterze przymusowym.
Soltys Przedstawiciel społecznosci, najczesciej wiejskiej.
Prawo niemieckie Prawo na którym lokowane były wsi. Prawo bylo spisane i dawało wsiom samorzad.
Prawo polskie Prawo zwyczajowe, oparte na rodzimych tradycjach. Czasowe zwolnienie ze swiadczen. Nie opieralo sie na samorzadach, gdyl wszystkie wazniejsze sprawy roztrzygal pan.
Dziesiecina Podatek koscielny stanowiący 1/10 zbiorów.
Gospodarka towarowo-pieniezna Gospodarka polegajaca na placeniu pieniedzmi za towar, a nie wymienianiu sie towarem za towar.
Prawo skladu Przywilej niektórych miast, zobowiazujący przejezdzajacych przez nie kupców do wystawienia wszystkich towarów na sprzedaz np. na tydzien
Dynastia Szereg wladców z jednego rodu, np. dynastia Piastów
Starosta Naczelnicy którzy podlegali tylko królowi. Mieli pelnię wladzy nad ziemia np. Wielkopolska: sciagali podatki, sprawowali sady i dowodzili wojskiem.
Kolonizacja niemiecka Zasiedlanie Niemców na innej ziemi.
Immunitet Zwolnienie od swiadczen - np. od danin lub wladzy sadowniczej ksiecia.
Anarchia Forma struktury spoleczno-politycznej, w której nie ma zadnej ukonstytuowanej władzy.
Zakon Krzyzacki Zakon rycerski zalozony przez Niemców dla opieki nad rannymi. Jednakze zaproszony przez Konrada I Mazowieckiego zakon osiedlil sie nad Baltykiem i stworzyl wlasne, niezalezne panstwo krzyzackie.
Brandenburgia Male panstwo, które zajelo ziemie lubuska. Póxniejszy wróg Polski.
Wolnizna Okres czasu w którym chlopi nie musieli placic podatków.
Gospodarka naturalna Typ gospodarki, która charakteryzuje się tym, ze producent wytwarza produkty w celu bezpośredniego zaspokojenia swoich potrzeb.
Kodyfikacja Polaczenie wszystkich przepisów do jednego zbioru.
Poradlne Dawniej - podatek
Haracz Okup (trybut) placony przez strone, która przegrala wojne.
Created by: Zuzanna
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards