Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Forebyggelse

Forebyggelse og fremtidsperspektiver - infektionsbiologi s. 4-48

QuestionAnswer
Plasmid
Injektion
Multiresistens
Lysering Et term der beskriver en celles død, ved at den ydre membran opløses og cellen ”sprænges”.
Hydrofobe interaktioner Når to upolære molekyler interagere med hinanden.
Elektrostatisk kraft Ladningsforskelle imellem molekyler, der kan bevirke bindinger og transport på ”nano-skala”.
Antimikrobielle peptider(AMP) Stof bestående af 12-50 aminosyrer, der indgår i det uspecifikke immunforsvar, der for det meste angriber mikroorganismer på forskellige måder vha. α-helix AMP, β-hairpin AMP eller Defensiner.
α-helix AMP AMP gruppe der borer sig ind i cellemembranen på bakterier og hæmmer elektrontransportkæden, hvilket virker til at bakterien løber tør for ATP. Har struktur som en skrue.
β-hairpin AMP AMP gruppe der aktiveres ved en infektion og får fremmede celler til at lysere.
Defensiner AMP gruppe, som virker på forskellige måder fx ved at hæmme vigtige processer (DNA- og RNA-syntese.)
Vaccine Når man sprøjter svækkede organismer eller dele af dem ind i kroppen, så b-huskecellerne husker det antistof der blev brugt og hurtigt kan reagere og producere det rigtige antistof næste gang man bliver inficeret med samme sygdom.
Antibiotika Antibiotika er et lægemiddel der virker imod bakterier. Penicillin er det mest brugte antibiotikum, men der findes også andre. Antibiotika kan både være dræbende eller hæmmende.
Infektionssygdomme Sygdomme der skyldes infektion af patogene organismer.
Antiviral-medicin Antiviral-medicin er ligesom antibiotika, men virker imod virus. Dog er det ikke lige så effektiv som antibiotika er på bakterier.
Created by: emma.elisabeth55
Popular Biochemistry sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards