Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Forebyggelse

Forebyggelse og fremtidsperspektiver - infektionsbiologi s. 4-48

QuestionAnswer
Plasmid
Injektion
Multiresistens
Lysering Et term der beskriver en celles død, ved at den ydre membran opløses og cellen ”sprænges”.
Hydrofobe interaktioner Når to upolære molekyler interagere med hinanden.
Elektrostatisk kraft Ladningsforskelle imellem molekyler, der kan bevirke bindinger og transport på ”nano-skala”.
Antimikrobielle peptider(AMP) Stof bestående af 12-50 aminosyrer, der indgår i det uspecifikke immunforsvar, der for det meste angriber mikroorganismer på forskellige måder vha. α-helix AMP, β-hairpin AMP eller Defensiner.
α-helix AMP AMP gruppe der borer sig ind i cellemembranen på bakterier og hæmmer elektrontransportkæden, hvilket virker til at bakterien løber tør for ATP. Har struktur som en skrue.
β-hairpin AMP AMP gruppe der aktiveres ved en infektion og får fremmede celler til at lysere.
Defensiner AMP gruppe, som virker på forskellige måder fx ved at hæmme vigtige processer (DNA- og RNA-syntese.)
Vaccine Når man sprøjter svækkede organismer eller dele af dem ind i kroppen, så b-huskecellerne husker det antistof der blev brugt og hurtigt kan reagere og producere det rigtige antistof næste gang man bliver inficeret med samme sygdom.
Antibiotika Antibiotika er et lægemiddel der virker imod bakterier. Penicillin er det mest brugte antibiotikum, men der findes også andre. Antibiotika kan både være dræbende eller hæmmende.
Infektionssygdomme Sygdomme der skyldes infektion af patogene organismer.
Antiviral-medicin Antiviral-medicin er ligesom antibiotika, men virker imod virus. Dog er det ikke lige så effektiv som antibiotika er på bakterier.
Created by: emma.elisabeth55