Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

EC begrippen H8

Economische begrippen H 8

BegripUitleg
Arbeidsmotieven reden om te gaan werken
Arbeidsovereenkomst als je officieel gaat werken sluit je een arbeidsovereenkomst af
Arbeidsverdeling bij arbeidsverdeling worden de taken verdeeld
Beroepsbevolking iedereen tussen 15 en 65 die betaald werk wil of zoekt voor meer dan 12 uur per week
Bijstandsuitkering iedere Nederlander die niet in zijn onderhoud kan voorzien, heeft recht op een bijstandsuitkering
Brutoloon geld dat je voor je werk ontvangt voor aftrek van loonbelasting en sociale verzekeringspremies
Collectieve arbeidsovereenkomst(CAO) jij en je collega’s hebben hetzelfde contract
Centrum Voor Werk en Inkomen ( CWI) Hier worden werklozen geholpen
Deeltijdwerker( parttimer ) iemand die een deel van een werkweek werkt
Formele sector in de formele sector word je officieel betaald
Individuele arbeidsovereenkomst jij en je collega’s hebben niet hetzelfde contract
Informele sector onbetaald en niet officieel werk doe je in de informele sector
Loonheffing de loonheffing wordt van je brutoloon afgetrokken
Nettoloon het brutoloon krijg je niet in je handen, het nettoloon wel
Verborgen werkloosheid werklozen die niet ingeschreven staan zijn verborgen werkloos
Voltijdwerker ( fulltimer) iemand die een volle werkweek werkt
Vraag naar arbeid De hoeveelheid werknemers die werkgevers zoeken
Vrijwilligerswerk voor vrijwilligerswerk word je niet betaald
Werkloos je bent officieel werkloos als je ingeschreven staat bij het CWI en werk zoekt voor meer dan 12 uur per week
Werkloosheidsuitkering als je minstens 39 weken achter elkaar gewerkt hebt en dan ontslagen wordt krijg je een werkloosheidsuitkering
Werknemersverzekeringen zorgen ervoor dat werknemers, als het nodig is, een uitkering krijgen
Zelfvoorziening de mensen produceren zelf de producten die ze nodig hebben
Created by: vavdpas
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards