Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

EC begrippen H8

Economische begrippen H 8

BegripUitleg
Arbeidsmotieven reden om te gaan werken
Arbeidsovereenkomst als je officieel gaat werken sluit je een arbeidsovereenkomst af
Arbeidsverdeling bij arbeidsverdeling worden de taken verdeeld
Beroepsbevolking iedereen tussen 15 en 65 die betaald werk wil of zoekt voor meer dan 12 uur per week
Bijstandsuitkering iedere Nederlander die niet in zijn onderhoud kan voorzien, heeft recht op een bijstandsuitkering
Brutoloon geld dat je voor je werk ontvangt voor aftrek van loonbelasting en sociale verzekeringspremies
Collectieve arbeidsovereenkomst(CAO) jij en je collega’s hebben hetzelfde contract
Centrum Voor Werk en Inkomen ( CWI) Hier worden werklozen geholpen
Deeltijdwerker( parttimer ) iemand die een deel van een werkweek werkt
Formele sector in de formele sector word je officieel betaald
Individuele arbeidsovereenkomst jij en je collega’s hebben niet hetzelfde contract
Informele sector onbetaald en niet officieel werk doe je in de informele sector
Loonheffing de loonheffing wordt van je brutoloon afgetrokken
Nettoloon het brutoloon krijg je niet in je handen, het nettoloon wel
Verborgen werkloosheid werklozen die niet ingeschreven staan zijn verborgen werkloos
Voltijdwerker ( fulltimer) iemand die een volle werkweek werkt
Vraag naar arbeid De hoeveelheid werknemers die werkgevers zoeken
Vrijwilligerswerk voor vrijwilligerswerk word je niet betaald
Werkloos je bent officieel werkloos als je ingeschreven staat bij het CWI en werk zoekt voor meer dan 12 uur per week
Werkloosheidsuitkering als je minstens 39 weken achter elkaar gewerkt hebt en dan ontslagen wordt krijg je een werkloosheidsuitkering
Werknemersverzekeringen zorgen ervoor dat werknemers, als het nodig is, een uitkering krijgen
Zelfvoorziening de mensen produceren zelf de producten die ze nodig hebben
Created by: vavdpas