Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

MM begrippen thema 7

Belangrijke begrippen die horen bij thema 7

BegripUitleg
Aandeel Bewijs dat je mede-eigenaar bent van een bedrijf.
Achterland Het gebied dat goederen uit een haven of stad ontvangt of via die haven of stad uitvoert.
Afzet De hoeveelheid die is verkocht.
Arbeidsproductiviteit Hoeveel een werknemer in een uur maakt of doet.
Brutowinst Wat je overhoudt van de omzet als je het bedrag waarvoor je de goederen hebt ingekocht, er aftrekt. Dus: brutowinst = omzet – de inkoopwaarde van de omzet.
Container Grote stalen kist voor het vervoer van stukgoederen.
Cultuurstelsel Systeem dat de Nederlandse regering in 1830 op Java invoerde. Boeren moesten een vijfde deel van hun grond gebruiken om verplichte gewassen te verbouwen als peper en koffie. Werd in 1870 afgeschaft.
Delfstof Stof die uit de grond wordt gehaald om er iets anders van te maken.
Dividend Deel van de winst dat je als aandeelhouder ontvangt.
Handelsonderneming Een onderneming die goederen koopt en verkoopt, maar deze niet bewerkt.
Invoerheffing Extra belasting over producten uit het buitenland.
Kolonie Gebied dat het ‘bezit’ was van een ander land.
Lagelonenland Land waar de lonen laag zijn.
Massagoederen Onverpakte goederen die in grote hoeveelheden worden vervoerd, zoals aardolie of graan.
modern imperialisme Europese landen als Engeland, Frankrijk en Duitsland probeerden tussen 1870 en 1914 zo veel mogelijk gebieden te veroveren. Ieder land wilde een eigen wereldrijk stichten: een imperium.
Mondialisering Goederen en informatie verspreiden zich steeds meer en makkelijker over de hele wereld.
Multinational Een onderneming met vestigingen over de hele wereld.
Nettowinst Wat je overhoudt van de omzet als je alle kosten er aftrekt. Dus: brutowinst – nettowinst = bedrijfskosten.
Omzet Het geldbedrag waarvoor is verkocht.
Republiek Een land dat niet door een koning of keizer bestuurd wordt.
Stukgoederen Losse of verpakte goederen, zoals schoenen of zakken rijst.
Vrijhandel Handel tussen landen als er geen invoerheffingen zijn.
Created by: vavdpas
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards