Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

MM begrippen thema 7

Belangrijke begrippen die horen bij thema 7

BegripUitleg
Aandeel Bewijs dat je mede-eigenaar bent van een bedrijf.
Achterland Het gebied dat goederen uit een haven of stad ontvangt of via die haven of stad uitvoert.
Afzet De hoeveelheid die is verkocht.
Arbeidsproductiviteit Hoeveel een werknemer in een uur maakt of doet.
Brutowinst Wat je overhoudt van de omzet als je het bedrag waarvoor je de goederen hebt ingekocht, er aftrekt. Dus: brutowinst = omzet – de inkoopwaarde van de omzet.
Container Grote stalen kist voor het vervoer van stukgoederen.
Cultuurstelsel Systeem dat de Nederlandse regering in 1830 op Java invoerde. Boeren moesten een vijfde deel van hun grond gebruiken om verplichte gewassen te verbouwen als peper en koffie. Werd in 1870 afgeschaft.
Delfstof Stof die uit de grond wordt gehaald om er iets anders van te maken.
Dividend Deel van de winst dat je als aandeelhouder ontvangt.
Handelsonderneming Een onderneming die goederen koopt en verkoopt, maar deze niet bewerkt.
Invoerheffing Extra belasting over producten uit het buitenland.
Kolonie Gebied dat het ‘bezit’ was van een ander land.
Lagelonenland Land waar de lonen laag zijn.
Massagoederen Onverpakte goederen die in grote hoeveelheden worden vervoerd, zoals aardolie of graan.
modern imperialisme Europese landen als Engeland, Frankrijk en Duitsland probeerden tussen 1870 en 1914 zo veel mogelijk gebieden te veroveren. Ieder land wilde een eigen wereldrijk stichten: een imperium.
Mondialisering Goederen en informatie verspreiden zich steeds meer en makkelijker over de hele wereld.
Multinational Een onderneming met vestigingen over de hele wereld.
Nettowinst Wat je overhoudt van de omzet als je alle kosten er aftrekt. Dus: brutowinst – nettowinst = bedrijfskosten.
Omzet Het geldbedrag waarvoor is verkocht.
Republiek Een land dat niet door een koning of keizer bestuurd wordt.
Stukgoederen Losse of verpakte goederen, zoals schoenen of zakken rijst.
Vrijhandel Handel tussen landen als er geen invoerheffingen zijn.
Created by: vavdpas