Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lithuanian Vocab #7

QuestionAnswer
Namas House
Butas Apartment
Kambarys Room
Baldas, Baldai Furniture
Kaminas Chimney
Stogas Roof
Palėpė Loft
Miegamasis Bedroom
Vonia Bath
Tualetas Toilet
Svetainė Drawing Room
Balkonas Balcony
Vaikų Kambarys Nursery
Virtuvė Kitchen
Prieškambaris Hall
Rūsys Basement
Siena Wall
Lubos Ceiling
Grindys Floor
Durys Door
Laiptai Stairs
Laiptinė Staircase
Pastatas Building
Liftas Lift
Garažas Garage
Miestas Town
Užmiestis Out-of-towner
Miegamasis Bedroom
Lova Bed
Spinta Cupboard
Paveikslas Picture
Pagalvė Pillow
Antklodė Blanket
Paklodė Sheet
Vonia Bathroom
Vonia Bath
Dušas Shower
Rankšluostis Towel
Kriauklė Sink
Dantų Šeptukas Toothbrush
Svetainė Drawing Room
Šviestuvas, Lempa Lamp
Užuolaidos Curtains
Televizorius TV
Staliukas Small Table
Fotelis Armchair
Sofa Sofa
Kilimas Carpet
Knygų Lentyna Bookshelf
Langas Window
Vaikų Kambarys Nursery
Lovytė Crib
Žaislas, Žaislai Toy
Prieškambaris Hall
Veidrodis Mirror
Kabykla Rack
Kilimėlis Mat
Telefonas Telephone
Virtuvė Kitchen
Spintelė Cabinet
Lentyna Shelf
Viryklė Stove
Orkaitė Oven
Kriauklė Sink
Palangė Windowsill
Šaldytuvas Fridge
Šepetys Brush
Rūsys Basement
Kopėčios Ladder
Vorantinklis Web
Raktas Key
Viduje Inside
Lauke Outdoors
Paogumai (Su Paogumais, Be Patogumų) Amenities
Mokestis Už Butą Rent
Mokestis Už Vandenį Water Bill
Mokestis Už Šildymą Heat Bill
Mokestis Už Elektrą Electric Bill
Mokestis Už Dujas Gas Bill
Apsigyventi, Apsigyvena, Apsigyveno To Settle
Nakvoti, Nakvoja, Nakvojo To Pass, To Spend The Night
Persikelti, Persikelia, Persikėlė (iš, į) To Move, Migrate
Statyti, Stato, Statė (Acc.) To Set, To Place
Taupyti, Taupo, Taupė (Acc., Dat. ) To Save, To Put Aside
Nuomoti, Nuomoja, Nuomojo (Acc.) To Rent
Išsinuomoti, Išsinuomoja, Išsinuomojo (Acc.) To Rent
Atidaryti, Atidaro, Atidarė (Acc.) To Open
Uždaryti, Uždaro, Uždarė (Acc.) To Close
Atrakinti, Atrinkina, Atrakino (ACc., Instr.) To Unlock
Užrakinti, Užrakina, Užrakino (Acc., Instr.) To Lock
Palydėti, Palydi, Palydėjo (Acc.) To Escort
Pasitikti, Pasitinka, Pasitiko (Acc.) To Wait For
Švara Cleanliness
Šiukšlės Garbage
Šiukšlių Dėžė Garbage Can
Išmesti, Išmeta, Išmetė (Acc.) Discard
Išnešti, Išneša, Išnešė (Acc.) Remove
Kabėti, Kaba, Kabėjo To Hang
Kabinti, Kabina, Kabino (Acc., Ant gen.) To Hang
Siurbti, Siurbia, Siurbė (Acc., Instr.) To Suck
Dulkės Dust
Dulkių Siurblys Dust
Šluoti, Šluoja, Šlavė (Acc., Instr.) To Sweep
Šepetys Brush
Šluota Broom
Šveisti, Šveičia, Šveitė (Acc., Instr.) To Scrub
Tvarkyti, Tvarko, Tvarkė (Acc.) Manage
Valyti, Valo, Valė (Acc., Instr.) To Clean
Skudruras Rag
Šluostė Cloth
Kibiras Bucket
Aukštis Heigh
Ilgis Length
Plotis Width
Plotas Area
Kvardratiniai Metrai Square Meters
Švarus, Švari Clean
Tvarkingas, Tvarkinga Neat
Jaukus, Jauki Comfortable
Patogus, Patogi Convenient
Ramus, Rami Calm
Atskiras, Atskira Seperate
Bendras, Bendra General
Tvankus, Tvanki Stuffy
Minkštas, Minkšta Soft
Kietas, Kieta Solid
Medinis, Medinė Wooden
Plytinis, Plytinė Brick
Mūrinis, Mūrinė Stone
Blokinis, Blokinė Precast
Lininis, Lininė Linens
Ąžuolinis, Ažuolinė Oak
Stiklinis, Stiklinė Glass
Keraminis, Keraminė Ceramic
Naminis, Naminė Domestic
Kambarinis, Kambarinė Indoors
Kiemas Yard
Tvora Fence
Varteliai Gate
Krūmai Shrubs
Kėdė Chair
Stalas Table
Gėlynas Flower Garden
Veja Lawn
Vieta Location
Vartai Gate
Sodas Garden
Medis Tree
Gėlė Flower
Created by: aZnCluBBa89