Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

szavak_junius

QuestionAnswer
enough time elég idő "enough" főnév előtt áll!!
strong enough elég erős " enough" melléknév után áll!!
attractive vonzó
incredibly strong hihetetlenül erős
untidy rendetlen
curly göndör
understand,understood,understood megérteni
meaning jelentés
alone egyedül
decide to do sth. dönteni, h csinálunk v.mit
divide in to parts részekre oszt
after breakfast reggeli után
after having breakfast reggelizés után
after I have breakfast miután megreggelizel
after that az után
then aztán
at all egyáltalán
beyond túl (az óperencián)
wardrobe ruhásszekrény
vocabulary szókincs
crossword puzzle keresztrejtvény
crime bűntény
criminal bűnöző
abject obijektum/tárgy
fact tény
someone else valaki más
personal belongings személyes tulajdon ( ami nálad van)
weak gyenge
straight egyenes
tidy rendezett
ugly ronda
honest becsületes
dishonest becstelen
adjectives melléknév
opposite ellentett
describe sb. jellemezni v.kit
injury /indzsöri/ sérülés
wrist /riszt/ csukló
painkiller fájdalomcsillapító
chicken stew csirkepörkölt
cauldron bogrács
tenant bérlő
cancel a contract törölni egy szerződést
cancellation törlés
MOT certificate Műszaki vizsga (papír)
accountant könyvelő
valid érvényes
tiring fárasztó
cold cuts felvágott
as always mint mindíg
cheat puskázni
roast goose things sült kacsacomb
EU application EU-s pályázat
take place történik
while miközben
cashier pénztáros
be able to do sth. képes v.mit megcsinálni
any more már nem
The world is not big any more. A világ már nem nagy.
What do you mean? Ezt hogy érted?
Around 8. o'clock. 8 óra körül.
consider sth. fontolóra vesz v.mit
all possible event minden lehetséges esemény
continue sth. folytatni v.mit
repet ismételni
possible lehetséges
certain biztos
by a cselekvés az adott időpontig bekövetkezik
We have to complete the project by 25. june. A projected be hell fejeznünk jún. 25-ig.
considering sth. figyelembevéve v.mit
for a short time egy rövid ideig
cauldron bogrács
beef stew marhapörkölt
headcount létszám
quince /kwinsz/ birs
slight /szlait/ enyhe/könnyű
slight rain könnyű eső
parasol napernyő
sweetener édesítő
wine factory borüzem
vintner borász
winery borászat
head quarters cégközponz
The head quarters of Lavazza is in Turin. A Lavazza központja Torinóban van.
We arrived in Milan. Mi megérkeztünk Milánóba.
warehouse raktár
training center oktatóközponz
pallet raklap
kind kedves
well-organized jól szervezett
the founder of the company a cég alapítója
prepare sth. leőkészíteni v.mit
surely biztosan
lose,lost,lost elveszíteni
think, thought, thought gondolkodni
add hozzáadni
order rendelni/utasítás
confused összezavarodott
close sth. tightly szorosan bezárni v.mit
nervously idegesen
note bankjegy
possible route lehetséges útvonal
at all egyáltalán
she doesn't like egyáltalán nem
bear at all szeretem a sört
as a detective nyomozóként
He works as a detective nyomozóként dolgozol
certain biztos/bizonyos
make sense van értelme
It doesn't make any sense. Nincs értelme.
reward jutalom
whisper suttogni
All I need to do now is to.... Mindössze annyit kell tennem, hogy...
arrest warrant letartóztatási paracs
confused összezavarodott
complete madness teljes őrűltség
to tell you the troth az igazat szólva
I really must leave tényleg mennem kell
wave at sb. integetni v.kinek
conversation beszélgetés
Created by: prohuma