Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lithuanian Vocab #4

Lithuanian Vocabulary #4 - Food

QuestionAnswer
Mėgti, Mėgsta, Mėgo To Like(Acc.)
Patikti, Patinka, Patiko To Like (Dat., Nom.)
Valgyti, Valgo, Valgė To Eat (Acc., Gen.)
Gerti, Geria, Gėrė To Drink (Acc., Gen.)
Ragauti, Ragauja, Ragavo To Taste (Acc., Gen.)
Pusryčiauti, Pusryčiauja, Pusryčiavo To eat breakfast
Pietauti, Pietauja, Pietavo To have dinner
Vakarieniauti, Vakarieniauja, Vakarieniavo To have supper
Kviesti, Kviečia, Kvietė To invite (Acc.)
Laukti, Laukia, Laukė To wait (Gen.)
Virti, Verda, Virė To Cook (Acc., Gen.)
Kepti, Kepa, Kepė To Bake (Acc., Gen.)
Imti, Ima, ėmė To Take (Acc., Gen.)
Duoti, Duoda, Davė To give (Acc., Gen.)
Pilti, Pila, Pylė To Pour (Acc., Gen.)
Dėti, Deda, Dėjo To put into place (Acc., Gen.)
Atrodyti, Atrodo, Atrodė To look like
Manyti, Mano, Manė To Think of
Galvoti, Galvoja, Galvojo To Think of
Prašyti, Prašo, Prasšė To Ask
Daryti, Daro, Darė To do, make (Acc.)
Maistas Food
Pienas Milk
Pieno Produktai Dairy
Grietinė Sour Cream
Grietinėlė Cream
Ledai Ice Cream
Jogurtas Yogurt
Sūris Cheese
Sūrelis Cheese
Varške Curds
Sviestas Butter
Mėsa Meat
Mėsos Produktai Meat Product
Kiauliena Pork
Jautiena Beef
Vištiena Poultry
Kalakutiena Turkey
Veršiena Veal
Aviena Mutton
Dešrelės Frankfurter
Dešra Sausage
Kumpis Ham
Žuvis Fish
Paštetas Meat Pie
Lašiša Salmon
Duona Bread
Duonos Gaminiai Bread Products
Batonas Baguette
Bandelė Roll
Riestainis Pretzel
Vaisius Vegetables
Uoga, Uogos Fruit
Riešutas Coconut
Vynuogė, Vynuogės Grape
Avietė, Avietės Raspberry
Serbentas, Serbentai Currant
Kriaušė Pear
Obuolys Apple
Slyva, Slyvos Plumb
Vyšnia, Vyšnios Cherries
Bananas, Bananai Bananas
Citrina Lemon
Apelsinas Orange
Braškė, Braškės Strawberry
Mėlynė, Mėlynės Bilberry
Persikas Peach
Daržovė, Daržovės Vegetable
Morka Carrot
Moliūgas Pumpkin
Kopūstas Cabbage
Agurkas Cucumber
Burokas, Burokėlis Beets
Svogūnas Onion
Pupelės Kidney Bean
Salotos Lettuce
Pomidoras Tomato
Žirnis, Žirniai, Žirneliai Peas
Česnakas Garlic
Bulvė Potato
Saldumynai Sweets
Tortas Cake
Pyragaitis Pastry
Pyragas Pie, Cake, Tart
Sausainis, Sausainiai Biscuit, Craker
Saldainis, Saldainiai Bon Bon
Uogienė Jam
Medus Honey
Gėrimas, Gėrimai Beverage
Degtinė Whisky, Brandy
Šampanas Champagne
Alus Beer
Vynas Wine
Gira Kvass
Kokakola Coke
Sultys Juice
Mineralinis Vanduo Mineral Water
Vanduo Water
Arbata Tea
Kava Cofee
Ryžai Rice
Cukrus Sugar
Miltai Flour
Aliejus Oil
Makaronai Macaroni
Druska Salt
Pipirai Pepper
Kiaušinis, Kaušiniai Egg
Prieskoniai Condiments
Padažas Sauce, Gravy
Actas Vinegar
Garstyčios Mustard
Krienai Horse Radish
Bazilikai Basil
Krapai Dill
Petražolės Parsley
Salieras, Salierai Celery
Kremas Cream
Aguona, Aguonos Poppy
Cinamonas Cinnamon
Razina, Razinos Raisin
Vanilė Vanilla
Indai Dishes
Stalo įrankiai Table wear
Stiklinė Glass, Tumbler
Taurė Goblet, Wineglass
Puodukas, Puodelis Teacup
šaukštelis Small Spoon
Lėkštutė Saucer
Šakutė Fork
Peilis Knife
Lėkštė Plate
Šaukštas Spoon
Dubuo Tureen, Dish, Bowl
Keptuvė Griddle
Puodas Pot
Virdulys Tea Kettle
Alkanas Hungry
Sotus Satiated
Brangus Expensive
Pigus Cheap
Šviežias Fresh
Senas Old
Riebus Fat
Lieasas Lean
Skanus Delicious
Neskanus Not Delicious
Pilnas Full
Tuščias Empty
Saldus Sweet
Sūrus Salty
Rūgštus Sour
Kartus Bitter
Aštrus Sharp
Švelnus Soft
Karštas Hot
Šaltas Cold
Šiltas Warm
Vėsus Cool
Keptas Fried
Rūkytas Smoked
Virtas Strong
Žalias Green
Sausas Vynas Dry wine
Saldus Vynas Sweet Wine
Created by: aZnCluBBa89