Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know (0)
Remaining cards (0)
Know (0)
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

EVST

QuestionAnswer
supplemented kiegészített
declaration nyilatkozat
declare kijelent
agreement megállapodás
further további
responsibility felelősség
based alapján
inception kezdetek
success siker
confidential bizalmas
knowledgeable jól informált
appendix függelék
mortgage jelzálog
construction építés
advance előre
offered felajánlott
demand kereslet
recent új
draft tervezet
article cikk
introduction bevezetés
addition mellett
offer kínál
purchase price vételár
related kapcsolatban
proof bizonyíték
authority felhatalmazás hatáskör meghatalmazás engedély
occur előfordul
appropriate megfelelő
recommendation ajánlás
attendee résztvevő
prepared készít előkészít
individually egyénileg
deadline határidő
intended tervezett
intend szándékozik
hereby ezennel
strictly szigorúan
excessive túlzott
consumption fogyasztás
suffering szenvedő
unwanted nem kívánt felesleges
moderately mérsékelten
matter ügy dolog
hurdle akadály
surrounding környező
truly valóban
thought gondoltam gondolat
gain nyereség haszon
brought hozott
describe leírás
officially hivatalosan hivatalos
introduce bevezet
whatever bármi
appear megjelenik
anywhere bárhol
else más
may lehet
specify meghatároz megszab
parsed elemzett
Additional további
review áttekint átnéz
properly megfelelően helyesen
notice észrevesz
recently mostanában
features jellemzők
gaining egyre
versatile változatos
environment környezet
highly nagyon
praise dicséret
tag címke
through keresztül
improve javít
quotes idézetek
worth érdemes Értékű megéri
those azok
appear megjelenik
result eredmény eredményez
purchase vásárlás
solution megoldás
assessment értékelés
eventually végső soron, idővel
Created by: csoky
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards