Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Enkku 16 huhtikuu

QuestionAnswer
a saguaro cactus pylväs kaktus
the Spanish espanjalaiset
arrive saapua, tulla perille
India Intia
that's why sen vuoksi
a native people alkuperäiskansa
an Indian intialainen, intiaani
a Native American Amerikan alkuväestön edustaja, intiaani
a chief päällikkö
a sight näky, nähtävyys
*beat, beat. beaten voittaa, vetää vertoja jollekin
up to peräti
deep syvä
in places paikoitellen
*wear down kuluttaa
amazed hämmästynyt
understand, Understood, Understood ymmärtää
for the first time ensimmäisen kerran
a planet planeetta
small pieni
*feel alive tuntea olevansa elossa
probably luultavasti
manage selviytyä, tulla toimeen
independence itsenäisyys
declare julistaa, ilmoittaa
celebrations juhla(t)
decorate koristella
dress up pukeutua juhlavaatteisiin
a procession kulkue
a balloon ilmapallo
fireworks ilotulitus
a nickname lempinimi
Uncle Sam Setä Samuli
initials alkukirjaimet, nimikirjaimet
an image kuva
World War I ensimmäinen maailmansota
a poster juliste
to urge vaatia
an army armeija
a cent sentti
New Zealand Uusi-Seelanti
*get through to selviytyä johonkin
final viimeinen, loppu-
a round kierros
a quiz visailu
an exchange student vaihto-opiskelija
a top prize pääpalkinto
*make sense out of saada selvää jostakin, ymmärtää jotakin
a program ohjelma
*sit, sat, sat back istua mukavasti
check tarkastaa
an answer vastaus
culture kulttuuri
join liittyä seuraan, mennä mukaan
a minute minuutti
a district alue, seutu
an eagle kotka
Spanish espanja
a religion uskonto
cross ylittää
straits salmi
a continent manner, maanosa
ago sitten
a settler uudisasukas
from , .. onwards jostakin lähtien
destroy tuhota
a third kolmannes
a reservation reservaatti
a battle taistelu
*take place tapahtua, olla
a fort linnake
rule valta, hallinta
a company yhtiö
°be allowed to saada, olla lupa
behind takana
locked lukittu, lukossa (oleva)
a laboratory laboratorio
a legend legenda, tarina
live on elää edelleen
well-guarded tarkoin vartioitu
a secret salaisuus
a billion biljoona, (AmE.) miljardi
each day joka päivä
some jotkut
hot kuuma
through läpi, kautta
a desert autiomaa, aavikko
imagine kuvitella
*ride, rode, ridden ratsastaa
death kuolema
valley laakso
a river joki
run, ran, run juosta
sail purjehtia
an Indian chief intiaanipäällikkö
a cow lehmä
a bull härkä
look after huolehtia
cattle karja
a wild animal villieläin
a horn sarvi
a buffalo biisoni
a hunter metsästäjä
law and order laki ja järjestys
a tribe heimo
an Indian tribe intiaaniheimo
a summer kesä
burning-hot polttavan kuuma
as well myös
altogether yhteensä, kaiken kaikkiaan
a mile maili, 1 609 metriä
a stay vierailu, oleskelu
a population väkiluku, väestö
a bird lintu
a state bird osavaltion tunnuslintu
a mountain bluebird vuorisinikka
an area alue, pinta-ala, ala
a square kilometre, neliökilometri
spend, spent, spent viettää, kuluttaa
tour kierrellä, matkustella jossakin
free vapaa
roam vaellella
were tree to roam saivat vapaasti vaeltaa
everywhere kaikkialla, kaikkialle
a territory territorio, alue
·be out of this world olla taivaallinen/ihana
a pioneer uudisasukas, pioneeri
a pony poni
express pikalähetys
a song laulu
range (tässä:) alue, maat
a deer hirvi(eläin), kauris, peura
an antelope antilooppi
play leikkiä
seldom harvoin
discouraging masentava, moittiva
a word sana
the sky, skies taivas, sää
cloudy pilvinen
famous for kuuluisa jostakin
another toinen, muu
a reason syy
tor another reason toisesta(kin) syystä
gambling uhkapeli
a capital pääkaupunki
he wouldn't visit there hän ei menisi sinne
if (tässä:) vaikka
it were se olisi
the last VIImeinen
on earth maan päällä, maailmassa
save pelastaa, säästää
ever koskaan
a kangaroo rat kengururotta
*hear, heard, heard kuulla
entire koko, kokonainen
without ilman
drink, drank, drunk juoda
without drinking juomatta
a drop tippa, pisara
liquid neste
Boy! Voi veljet!
a gallon gallona, (BrE) 4,5 litraa, (AmE) 3,8 litraa
water vesi
Spanish espanjalainen, espanjankielinen
·mean, meant, meant tarkoittaa
meaning (tässä:) joka tarkoittaa
cover peittää
covered in jonkin peitossa
sense aisti, järki
that makes sense siinä on järkeä
most of suurin osa jostakin
a desert autiomaa, aavikko
a mountain range vuoristo
almost melkein
lone yksinäinen
a mockingbird matkijalintu
enormous valtava
we could have spent oliSimme voineet viettää
whole koko
the Alamo Alamon linnake
a battle taistelu
take place tapahtua
a victory voitto
freedom vapaus
even if vaikka, huolimatta siitä
actually todella, itse asiassa
Iose, lost, lost hävitä
by the way muuten, sivumennen sanoen
still yhä, vielä
the Wild West Villi länsi
headquarters, (mon.) headquarters päämaja
out of this world valtavan hieno, todella upea
guide opastaa, ohjata
guided opastettu
a tour kiertokäynti, kiertoajelu,
·shake,shook,shaken kiertue
hands with kätellä jotakuta
real life tosi elämän, ihka elävä
an astronaut astronautti
space avaruus
yet vielä
a mission tehtävä, (tässä:) avaruuslento
Far out Aika siistiä! Makeeta!
that's the way noin, tuolla tavalla
downtow keskikaupunki (AmE)
a cadus wren kaktuspeukaloinen
have the time of one's lite olla todella hauskaa
lovely kaunis, ihana
a sunset auringonlasku
build, built, built rakentaa
a nest pesä
nside sisällä, sisään
Created by: kuittinen