Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Finnish Sem. Primiti

Semantic primitives - Suomi - Words common to every language

EnglishFinnish
one yksi
two kaksi
some jotakin
all kaikki
many monta
much paljon
good hyvä
bad paha
big iso
small pieni
long pitkä
part of osa
like kuin
this tämä
the same sama
other toinen
I minä
you sinä
someone joku
people ihmiset
something jotain
thing asia
thing juttu
thing esine
body vartalo
think ajatella
know tietää
want haluta
feel tuntea
see nähdä
hear kuunnella
be olla
say sanoa
word sana
true totta
do tehdä
happen tapahtua
move liikkua
put panna
put laittaa
go mennä
there is siellä on
have omistaa
live elää
die kuolla
when milloin
time aika
now nyt
before ennen
after jälken
a long time pitkä aika
a short time lyhyt aika
for some time jonkin aikaa
moment hetki
where missä
place paikka
here tässä
above ylhäällä
below alhaalla
far kaukana
near lähellä
side sivulla
inside sisällä
touch koskettaa
not ei
maybe ehkä
can voida
because koska
because siksi
if jos
very todella
more lisää
more enemmän
new uusi
letter kirje
name nimi
little pieni
mushroom sieni
island saari
mountain vuori
cape niemi
year vuosi
water vesi
wolf susi
hand käsi
course kurssi
street katu
road tie
station asema
bus stop bussipysäkki
woman nainen
person ihminen
horse hevonen
white valkoinen
shop kauppa
boat vene
stone kivi
chapter kappale
city kaupunki
car auto
old vanha
paper paperi
country maa
chalk liitu
photo valokuva
blackboard taulu
table pöytä
chair tuoli
book kirja
notebook vihko
pencil kynä
teacher opettaja
student opiskelija
Europe Europpa
minute minuutti
Africa Afrikka
president presidentti
in the front edessä
behind takana
on the left vasemmalla
on the right oikealla
west länsi
north pohjoinen
east itä
south etelä
three kolme
four neljä
five viisi
six kuusi
seven seitsemän
eight kahdeksan
nine yhdeksän
ten kymmenen
eleven yksitoista
twelve kaksitoista
twenty kaksikymmentä
hundred sata
thousand tuhat
zero nolla
month kuukausi
week viikko
day päivä
monday maanantai
tuesday tiistai
wednesday keskiviikko
thursday torstai
friday perjantai
saturday lauantai
sunday sunnuntai
winter talvi
spring kevät
summer kesä
autumn syksy
january tammikuu
february helmikuu
march maaliskuu
april huhtikuu
may toukokuu
june kesäkuu
july heinäkuu
august elokuu
september syyskuu
october lokakuu
november marraskuu
december joulukuu
night
morning aamu
evening ilta
speak puhua
sit istua
stand seisoa
write kirjoittaa
read lukea
study opiskella
ask kysyä
eat syöda
swim uida
live asua
room huone
happy onnellinen
floor kerros
expensive kallis
sky taivas
animal eläin
dream uni
fire tuli
wind tuuli
owen uuni
carpet matto
mud muta
bread leipä
colour väri
yellow keltainen
red punainen
blue sininen
green vihreä
orange oranssi
brown ruskea
gray harmaa
black musta
flag lippu
university yliopisto
school koulu
mouse hiiri
perfect täydellinen
hair hius
hair tukka
meeting kokous
capital pääkaupunki
head pää
birthday syntymäpäivä
again taas
then silloin
reply vastata
to me minulle
nice kiva
email sähköpostia
drink juoda
tea tee
work työ
heavy raskas
was olit
certainly varmasti
tired väsynyt
be delayed myöhässä
hopefully toivottavasti
everything kaikki
in the evening illalla
Created by: cleber