Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

10,000 words Part 1

10,000 most commonly used Finnish words - part1, first 2500. Free to correct.

QuestionAnswer
Ja and
on is
ei no; not
että that
hän him/her
mutta but
oli was
se it/he/she
minä I
niin so; yes; such
kuin as; like; than; but
kun when; while; that; as
sen its; thereof/any
ole is
hänen his/hers
herra lord; mr
he they
jos if
joka which; every; whoever; who
ovat are
kaikki all; everything
mitä what
jotka that; who; whom
sitten then; next; afterthat; afterwards; ago
sinä you
tai or
nyt now
sanoi said
olen am
sitä it;the
ne they; them; those; the
en I (not)
minun mine
sinun yours
herran lord
heidän their
te you
voi can/may
myös also; too
vain only
näin so
silloin where
olisi should
tämä this
siitä about
sillä as
eivät not
vaan but
olivat were
teidän your
tulee will
tämän this
vastaan against; on; versus; upon
vielä yet
eikä and
jonka a
jo already
koko size
olla be
mitään nothing
saa get
olet you
tuli came
siis So
hänet him
ollut was
koska because
vaikka although
kanssa with
itse self
kuningas king
hänelle him
pois off
minua me
miten how
kyllä yes
häntä him
me we
minulle I
sanoo says
siellä there
maan the
miksi why
poika boy
aina always
paljon much
siihen to
mukaan According to
mikä what
sekä and
heidät them
enää longer
heille them
niitä they
joku someone
eli ie
tuo brings
mies man
minut me
tässä here
sinua you
taas again
teille you
meidän we
nämä these
ettei that
sinulle you
siinä it
kukaan anyone
luo luo
niiden their
kuninkaan Royal
kuitenkin However
kuinka how
päivänä day
et no
heitä them
kaiken all
onko whether
kirjoitti wrote
juuri just
antaa give
aivan quite
edes even
pitää keep
jälkeen After
aika Time
ihan quite
hyvin very
vai or
ennen before
ihmiset people
maahan country
tehdä do
kuka who
teitä you
vastasi answered
antoi gave
siksi because
sinut you
kansa people
jossa where
tehnyt done
hyvä good
kuten as
olette you
oikein correctly
herralle gentleman
enemmän more
sinne there
tätä this
viestissä message
missä where
miehet men
jota by
toinen The second
voisi could
muuten otherwise
herraa gentleman
kaksi two
jotta so
ihminen man
kansan People
tähden star
tästä this
lähti left
pitäisi should
tullut become
yksi one
antanut given
jotain something
teki made
kaikkien all
ainakin at least
pojan son
tähän this
ihmisen man
anna let
ehkä maybe
kerran once
ette ye
olemme we
sanoivat said
vuotta years
muut Other
ihmisten human
tekee makes
jokainen each
teidät you
meni went
maa Country
eri different
takaisin back
olevan the
esim eg
suuri high
yhtä one
annan I
joita by
oman oman
tee tea
edessä front
ilman without
joten so
meille us
minusta I
täällä here
suomen Finnish
samoin well
mistä from
saakka until
vuoksi Therefore
lisäksi In addition to
koskaan never
elää live
saanut received
jumalaa god
ottaa Having
miehen man
tuon that
meitä us
minkä what
sai was
kaupungin City
otti took
miestä men
lkää lkää
asia Case
vähän bit
kai probably
tänne here
nuo those
muuta more
ihmisiä people
tiedä know
varten for
noin about
sana word
sanoa say
esimerkiksi for example
maassa country
jolla a
aikaan time
ajan time
samalla same
sille it
asti until
temppelin Temple
toisen second
totta TRUE
eteen before
hyvää good
käy visit
osa part
lähetti sent
maailman World
kautta through
niistä of
kysyi asked
yli over
saada get
mielestäni I think
eikö right
tosin Although
vuoden years
tule come
todella really
sieltä thence
tietää know
kristuksen christ
eivätkä and
saavat get
tavoin way
suomessa Finland
tällä this
teen Coffee
nainen woman
seitsemän seven
iki iki
usko faith
silti still
pojat boys
minulla I
yhdessä together
älä do not
henki spirit
kaikkia all
meidät us
isä father
mieltä view
lähtivät left
kansat nations
heti immediately
kansojen peoples
tulivat came
olleet were
kuitenkaan However
sama same
pappi priest
aikaa time
jopa even
josta which
muita other
luokseen Him
kaikkea all
enkä I
ota please contact
päivä Day
pidä hold
päällä on
taivaan heavenly
aikana During the
olemassa There
kovin very
täysin completely
kaikille all
kuuluu is
poikansa son
jumalanne god
oma own
isänsä father
käyttää used
sano said
maata country
emme we
voidaan can
asukkaat population
varmaan will
yleensä usually
parempi better
heistä them
tulla come
kauan long
nähdä see
mene go
oleva The
näitä these
jälleen again
kolme three
maasta country
pahaa evil
jää ice
tarvitse need
tavalla way
yhä more
samaa same
näki saw
takia because
tulevat come
heimon tribe
tuota produce
yhden one
jne etc
sellaista a
sanonut said
edelleen still
ketään nobody
sinulla you
näet see
varmasti certainly
joskus sometimes
päälle on
anteeksi sorry
mm mm
muiden other
hänellä he
tietoa information
monet many
kiinni closed
joiden which
mihin what
ainakaan at least not
elämän life
toki course
olkoon let
kohti per
lisää more
joilla where
lain Law
sanon I say
päästä get
kanssaan with him
mikään no
muista other
vei took
mennä go
päivää days
jolloin when
liian too
sijaan instead of
omaa own
kyse case
ulos out
perusteella basis
mukana involved
kuninkaaksi king
nousi rose
kansalle people
keskustelu debate
mukaisesti in accordance with the
kyynärää ells
kohtaan point
saat get
sellainen a
haluaa wants
saatte you
nähnyt seen
helsinki Helsinki
eihän surely
tehneet done
päivän days
puhui spoke
itsensä themselves
kymmenen ten
ainoa only
asiasta a
löytyy found
asiaa relevant
alla below
vasta only
valtion State
menee goes
alkaa begins
kertaa times
tapauksessa case
niille those
olisivat would
onkin is
puolesta The
jotakin something
suuren large
miehiä men
meillä we
hänestä him
valtaan power
profeetta prophet
hengen Double
osaa part
usein often
vettä water
sanat words
kaupunkiin city
tahansa any
kuninkaalle king
vaikkapa say
kansaa people
kansani people
teistä you
älkää do not
takaa guarantee
muu other
jonkun someone
jonkin a
syödä eat
katso see
itselleen himself
halua want
esiin out
tiedän I know
tänään Today
kätensä hands
tulisi should
toisaalta on the other hand
yhtään no
voit you
sanan word
onhan After all
ilmeisesti apparently
vie takes
puhua talk
rahaa Money
kaupunki City
ainoastaan only
uskoa believe
olin I
näiden these
naiset Women
tuossa there
hieman slightly
alkoi began
varsin quite
toi brought
suurin most
alas down
sinusta you
alttarin altar
tekivät did
papit clergy
asioita things
ensin first
täynnä full
jokaisen each
kuule listen
lähde source
käski commanded
viisi five
saivat were
kirjoitettu written
kunnes until
täytyy must
yksin alone
väärin abuse
saattaa may
jokin a
syntiä sin
niihin to
aaronin Aaron
tuskin hardly
jotkut some
siten so
häneltä from her
asian the
tuntuu feel
tietysti course
vaikuttaa influence
välillä between
sanoin I said
keskellä middle
toiseen another
menivät went
käskyn commandment
mahdollista possible
oikeutta right
johon which
toimii works
puhunut spoken
kuullut heard
lähinnä mostly
saisi should
näyttää looks
jossain some
kaikesta all
naisen Forms
molemmat both
saaneet received
millä what
kuulkaa hark
verran compared
oikea correct
ellei unless
heillä they
uskon Faith
saman same
jäi was
kutsui called
suomi Finland
tapahtuu happens
häneen him
liiton Alliance
piti was
asiassa Case
voin I
ymmärrä understand
paitsi except
puolella side
itseään themselves
kysymys Question
oikeus right
enkeli angel
jumalalle god
kuoli died
vastaa responsible
uudelleen re-
päin towards
kaupunkia city
joutuu will
käskenyt commanded
siltä so
paremmin more
laki Law
tulen fire
toista repeat
pysyy remains
kaikista all
toiset others
omat own
kaikkialla everywhere
voivat may
syntyi born in
maksaa pay
lähellä close
asiat Cases
puhuu speaks
jumalani god
käsiin hands
tunne feeling
tekemään do
joissa where
tapahtunut occurred
totisesti verily
syö eating
kävi was
tuolla there
osoittaa shows
temppeliin Temple
viime has
työtä work
olemaan be
jotenkin somehow
asumaan live
tulleet come
tarkoittaa means
isäni my father
ikuisesti forever
lähteä go
niinpä so
tuohon at that
pieni small
minulta me
meren Marine
tekevät make
veljet brothers
kestää takes
suoraan directly
kuulla hear
joista which
nousee rises
mukanaan with
valtio State
sanovat say
tapa way
mitenkään in any way
nimi Name
huusi cried
liikkeelle circulation
oletko Are you
määrä number of
nimen name
kukin each
vähemmän less
samaan same
palvelija servant
kristus Christ
lapset children
tytär daughter
verta blood
minne where
myöskään Nor
leipää bread
ensimmäinen The first
teillä roads
opetuslapset disciples
niissä they
ko Ko
lähettänyt sent
vastasivat responded
syystä reason
mielestä view
alle less than
uusi new
valita select
omia own
johtaa lead
juttu thing
mieleen mind
hyvän good
tehty of
uuden new
saan I
ihmisille people
kuningasta king
yksikään none
omasta own
kantaa position
syytä reason
muuttaa change
toiselle another
valta power
poikani son
joutuvat are
maailmassa world
erittäin very
pelastaa save
monta many
hopeaa silver
käynyt gone
sellaisia of
pyhän Sacred
jälkeläisiä offspring
kulkee passes
kultaa gold
kirja Paper
auttaa help
pani took
näistä these
joko either
hyväksi in favor
ihmistä people
välttämättä necessarily
selvästi clearly
näe see
tahdon will
niillä they
näkee sees
pelkää afraid
poikaa boys
juutalaiset Jews
kannattaa supports
tieto Information
rauhassa in peace
ottivat took
näkivät saw
paha evil
kertoi told
kaksitoista twelve
syy reason
nimenomaan specifically
kohta Item
lienee will
toisten others
tietenkin course
jälkeläiset offspring
joukossa among
missään no
kuuli heard
tietä way
sinulta you
jostain some
mihinkään any
mk mk
kuoleman death
avulla help
asiaan relevant
kuollut dead
kuninkaat kings
elämä life
seuraa follows
saarelma Saarelma
sanotaan says
omaan own
oikeasti really
pian soon
kaupungissa Town
lailla Law
luona visiting
tiedät you know
tuosta from that
palaa returns
miesten men
hetkellä moment
kuluttua after
maailma world
kaupungista in
kansansa people
suhteen relationship
neljä four
muun other
apua help
toimia action
seuraavana next
kannalta of
nato nato
luokseni me
lähtee leaves
autiomaassa desert
asioista issues
vuosi Year
voisin I
yms etc
palasi returned
pääse can not
sukua related
tapahtui occurred
itsekin himself
kuolema death
kuninkaiden kings
tuoda bring
yhteen one
voinut could
palvelijasi servant
kaupungit Cities
isiensä fathers
lukea read
lapsia Children
tekoja acts
vuonna in
samassa same
pari couple
paikkaan location
kaikkiaan of
nouse rise
kirjoittaa write
läpi through
eräs one
pakoon escape
ottanut taken
kanssasi with you
jumalia gods
tarkoin closely
mukaansa According to
lakia Law
alueen region
hyviä pl. good
kyseessä at issue; case
auta help
etteivät that
ruokaa food
oikeassa right
kohtaa point
tälle this
viiniä wine
vaimo wife
puolelle side
jumalasi god
kertoo says
joukko number of
kuolee dies
kuun moon
lainkaan at all
riittää sufficient
olekaan not
teet (you) do
sukunsa family
matkaan travel
kulki went
kotiin home
raamatun Bible
menkää go
käydä visit
entä what about
eikös Did not
yrittää try
sinuun you
paras the best
kaikessa all
tien road
sanaa word
sentään At least
sanoen words
mikäli if
kokonaan completely
kimppuun attacked
lähettää send
varsinkin especially
vaikea difficult
pakko forced
ollaan being
keskenään between
suuntaan direction
herrani lord
jatkuvasti continuously
kiitos thanks
turha useless
valtaa power
vaimonsa wife
ostaa buy
taivaasta heaven
tiedon information
veli brother
silmissä eyes
ongelma problem
oliko whether
suurempi more
syntynyt born
minäkin I
kuuluvat are
aho aho
totuuden truth
vedet waters
vallassa controlled
nykyään now
pyhäkköteltan tabernacle
pysty vertical
johonkin a
kaikissa all
kertoa tell
kahden two
tappaa kill
merkitystä significance
alueella area
annettu of
etkä you
temppelissä Temple
paikka place
puoleen half
kari rocks
jäädä remain
suuria large
sisään in
minuun me
milloin at
luota from
antakaa let
haluat To
tällainen such
veljensä brother
ymmärtää understand
palvelemaan serve
puhun I am talking about
pojalle son
kannata support
jäljellä remaining
taisteluun battle
taitaa I think
myöhemmin later
käytännössä practice
demokratian democracy
totuus truth
tuottaa produce
vapaa Free
omin own
pitäkää keep
jäljelle remaining
kaukana far
mitaan nothing
miekka sword
isäsi father
huolimatta Despite
asua live
tehdään made
toivat were
yhteensä Total
politiikka Policy
kanssani with
suvun genus
mielessä sense
nimensä name
ikinä ever
löi hit
lähetän send
demokratia democracy
annoin I gave
vanhimmat Elders
äitinsä mother
rakastaa love
poikia boys
suuret large
mennyt gone
miehensä husband
kuolleista dead
lopun end
asuvat live
uskollinen loyal
varma sure
siita about
omien own
olevat The
päällikkö Head
pyhää Sacred
profeetat Prophets
kerro tell
sotaan war
moni multi-
luvannut promised
lähes almost
ajaa run
esimerkki example
tulkaa come
valinnut selected
olevansa its
ottamaan to
panen I am
tahtoo wants
itävallan Austria
irti loose
iäti eternally
annetaan given
asetti set
ettekä and you
todistaa prove
toimi work
uutta new
älkääkä do not
voitte you
ottakaa please
puhu speak
noita witch
herralta Lord
eivat not
hallitsi rulers
toisin otherwise
sekin also
saadaan obtained
oikeuden right
juuda Jude
synnytti bore
muille other
muistaakseni I remember
haluavat wish
täältä here
tekemistä do
vallan power
ulkopuolelle outside
seurakunnan church
nähneet seen
ohi past
paikalle scene
rakentaa build
rakensi built
kenenkään anyone
suurta great
suhteessa relation
aamulla in the morning
elämään life
elämää life
ensimmäisenä first
todellakaan really
tieltä way
ympärillä around
otetaan view
päämiehet Heads
meistä us
kuuntele listen
heiltä them
tms etc.
äiti mother
sanoja words
jättää leave
netti Web
muka supposedly
kirkon Church
vanha old
väärää FALSE
rauhan Peace
olisin I
omaksi own
päivään until
kasvaa grow
tarkoitus to
määrin extent
noiden those
huono bad
kunhan long
sehän that's
sellaisen a
kansasi people;
jäänyt remaining
noudattaa follow
mielestäsi think
mistään any
aiheuttaa cause
edellä above
euroopan Europe
tein I
yhteiskunnan Society
voida be
pystyy able
pidän I
pitkin along
melkein almost
nopeasti quickly
henkeä people
lopulta eventually
luoksesi thee
heimosta tribes
tehtävä task
veivät took
viisas wise
olisiko whether
kaikilla all
keskuudessa among
jolle which
sodan War
miksei why not
huomioon account
kysyivät asked
lihaa meat
kätesi hands
luonut created
maat Countries
alkoivat began
ajatella think
tilanne Situation
näen I see
presidentti President
pitänyt have
kesken between
joukkoon among
nimeä name
millään no
myos Also
hyötyä benefit
kuulin I heard
kuukauden months
lapsen Child
autiomaahan desert
eipä Not
tuhon destroyed
tuhat thousand
yllä above
ongelmia problems
otto intake
olkaa please
johtuu due
joihin which
jumalansa god
sisällä inside
myöten along
monia many
isämme fathers
jeesusta Jesus
todennäköisesti probably
vaimon wife
ääni audio
sata hundred
pahan evil
odottaa wait
puolen Party
päättää decide
katsomaan watch
muutenkin anyway
huomattavasti significantly
avuksi help
heimojen tribes
esi ancestors
yhteydessä context
parantaa improve
nähden over
puhe speech
puolet half
kansoille peoples
karikko shoal
nimittäin namely
herraan Lord
huusivat cried
kohdalla case
lyö beats
asuu lives
alkaen since
ero difference
vaiheessa stage
viisautta wisdom
pahat evil
pane Pane
pään head
sivun page
muutaman few
itsestään spontaneously
henkilö personal
koskee concerns
kuulu fall
kuulemma reportedly
ensimmäisen First
elia elia
tänä this
todellakin indeed
teot Acts
vihani anger
väittää claims
voisivat could
papin priest
joukot troops
joukosta from among
talon house
taivaaseen heaven
suinkaan Far
kuulee hears
käyttö use
tuntemaan feel
vaatteensa clothes
äläkä do not
yöllä at night
öljyä oil
poikasi son
päivinä days
tasolla level
tarpeeksi enough
mittaa measure
muitakin other
mieluummin rather
huolta concern
kuulleet heard
käsistä hands
koolle convened
käteni my hand
kävivät were
lapsi child
löytää find
voitaisiin could
sanomaan say
selvää clear
näkevät see
palvella serve
olit were
olo feeling
ok ok
pääsee can
kanssanne with
jätä leave
muualla elsewhere
hylkää Rejection
isänne fathers
kuului was
luoksenne unto
eläimet Animals
temppeliä Temple
tulossa coming
vaatii requires
valo light
ulkopuolella outside
otan I
näissä these
palvelijani servant
paikassa location
raamattu Bible
perustuu based
jonatan Jonathan
surmasi killed
muutkin other
I
hetki moment
herramme lord
arkun coffin
eloon survival
tie road
uskonto religion
zombie zombie
nähdessään seeing
puhdas pure
pitkään long
rakkaus love
kenen whose
katsokaa look
taloon house
hiskia Hezekiah
kulkea go
kumpi whichever
artikkelissa article
asettui settled
tiedätte you know
uhriksi victim
vihan anger
viha anger
ylös Up
voimaa power
ylistäkää praise
runsaasti plenty
sekeliä shekels
oikeastaan really
omassa own
osan Part
tarkoita mean
sivut Pages
ihmisistä people
huomaa note
ilmoittanut announced
kovasti hard
kunnia Honorary
ettet you
ensi next
erityisen particularly
vihaa anger
uskovat believe
uskoo believes
ym Others
väkeä people
onneksi fortunately
pelasta save
jollain some
kannabis cannabis
sydän heart
nostaa raise
hävittää destroy
jatkaa continue
hallitusvuotena year of the reign
eroa difference
toivon I hope
vaihtoehto option
venäjän Russian
valtasi captured
äänellä voice
rauha peace
saamme we
nuori young
joutui was
tapaa way
naisten Women
kuusi six
kutsutaan called
aikanaan in due course
asui lived
esittää present
etten I
erityisesti in particular
tällaista such
valtakunta kingdom
vihansa anger
veren blood
voima power
riitä enough
pelkkää plain
jumalasta god
jona day of
tarvitaan needed
melko quite
miehelle man
nimesi your name
isän father
kolmen three
kiinnostunut interested
kunpa if only
maailmaa world
käsittääkseni I understand
elävät live
tosi TRUE
toivottavasti hopefully
tehkää do
tuomio Court
tietämään know
tuokaa bring
vanhurskas righteous
yön night
omalla own
ollenkaan at all
ottaneet have
pannut pans
polttaa burn
jälkeensä behind
sivuja pages
naista woman
jaa Share
huumeet drugs
kuulivat heard
kuolla die
annettiin given
helposti easily
haluan I
vailla free
vaivaa effort
voimme we
voittaa win
päässä from
rahat money
pyysi asked
kaksikymmentä twenty
sydämeni heart
teette doing
naton NATO
mun my
muuttuu changes
niinkuin as
henkensä lives
kotiinsa home
alttarilla altar
antoivat gave
ahon aho
tietenkään Of course
vastaus Answer
veljeni my brother
vuoret mountains
seuraavat The following
paavalin Paul
palasivat returned
pitkä long
joutunut had
taivas sky
noussut increased
iso big
lähtenyt left
lampaita sheep
auringon sun
etenkin especially
eteenpäin forward
erilaisia different
tietävät know
vieläkin even
veden water
väliä interval
pappien priests
päässyt reached
päältä off
pitävät keep
kertomaan tell
keskeltä middle
syntyy arises
taivaassa heaven
sivu Page
tarkemmin more
menen go
määrää number
hengiltä death
hiukan a little
kuninkaana king
maailmaan world
armo grace
auki open
eteensä front
ehkäpä perhaps
toisella second
verrattuna compared
uudestaan again
rukoili prayed
rauhaa peace
serbien Serbs
oltava be
oikeaan right
päivästä from
kaikkiin all
menossa going
kohden per
kuoliaaksi to death
kotona home
kysyä ask
kyynärän cubit
kunniaksi in honor of
lue Read
annat let
alue Region
aurinko sun
tue support
vesi Water
valmis ready
yleisesti general
silmät eyes
sanot say
raja limit
sota war
muutama few
neljäkymmentä forty
ilmoittaa indicate
huutaa scream
kunnon good
kieltää prohibit
lähtien Since
loppuun end
käskyjä commandments
erään a
työ work
tuonut brought
toimivat work
vaatteet clothing
viisaus wisdom
voimalla power
vuorille mountains
samat same
ruumiin body
näkyy shows
osuus share
jumalaton ungodly
mieli mind
ilo pleasure
kuolleet dead
kirkkaus brightness
kulkivat went
kuussa June
kolmas Third
linnanvuori Castle Mountain
lahjoja gifts
leirin camp
lupauksen promise
lähettivät sent
ajatus idea
ettekö ye
telttamajan tabernacle
tullessaan becoming
vapaaksi free
vihollinen enemy
valitettavasti unfortunately
seisoi stood
olenko I am
puhuvat speak
puolestaan turn
poikki cross
kelpaa Invalid
jäivät were
söivät ate
synnin sin
taisi would
tarkoitat mean
nimessä name
miekan sword
musta black
hyvät ladies
jaksa cope
kirje letter
kuolemaan death
aikoinaan once
aaronille Aaron
arvo value
heimo tribe
etkö Dislike
haudattiin buried
heihin them
tiedämme know
tietääkseni I know
vuorelle Mount
riippumatta whatever
pelkästään only
näihin these
päähän end
päättänyt decided
pyytää request
keskuudessanne among
juoda drink
jätti giant
suunnilleen roughly
naisia women
jatkoi continued
käytännön practical
etsiä search
haluaisi would like
hakemaan pick
halunnut wanted
toisiaan each other
tuleva future
tuollainen that kind of
venajan russian
sapattina Sabbath
ruoka food
sinänsä per se
simon simon
paikalla location
oikealle right
oven door
päivässä day
pyhät Saints
puhumaan speak
jokaiselle each
joutuivat were
keskelle middle
johti led
julisti declared
minkään no
noista those
huume drug
korkea high
käytetään used
mahdollisuus opportunity
aiemmin previously
haltuunsa over
elämänsä life
harhaan astray
enempää more
tuomion cited
tulette come
tällaisen such
vihollisen enemy
varaa Book
pahoja evil
ottavat Having
palata return
oikealla right
oikeaa correct
puuttuu missing
pyhiä Saints
karitsaa lamb
maissa countries
homma thing
huomenna tomorrow
leijona lion
maansa country
liittyy linked
armeijan Army
estää prevent
tyttö girl
tekonsa deeds
tuhota destroy
tuollaista things like that
vahva strong
vastoin contrast
uusia new
äänen sound
saapui arrived
sattuu hurts
nykyinen current
ovatko whether
pysy Permanent
jättänyt failed
sydämensä hearts
suku family
neuvoa advice
käsin hand
kunniaa glory
mahdotonta impossible
demokratiaa democracy
esille out
tuleen fire
työn work
tosiaan really
uskonnon religion
viedä export
veljesi brother
yhteiskunta Society
silmin eyes
saatu obtained
sanansa word
sairas sick
oikean right
nuoret young
palvelijansa servant
pääsi reached
julistaa declare
kenties perhaps
kasvonsa face
sivujen pages
mitkä what
nimeni My Name
määrännyt told
muutakin more
muistan I remember
miekkaan sword
matkalla en route
jakaa share
käsi hand
kääntyi turned
luvulla century
laskea calculate
armeija army
avaa open
uhrata sacrifice
vastannut reply
viljaa grain
voiman power
selkeästi clearly
joukon series
kannattaisi worthwhile
jumalattomien wicked
synti sin
taida guess
muistaa remember
mitäs What do you
merkki mark
huonosti poorly
itseänne yourselves
kulkemaan travel
kulkevat go
kiinnosta interesting
kuva image
kuvaa image
kuningatar queen
lampaat sheep
mahdollisimman possible
loppu end
leiriin camp
luvun Chapter
armonsa grace
antamaan give
edessään faces
tuotiin were
toteuttaa take
vääryyttä injustice
ylipappi high priest
voiko whether
ympäri around
sanokaa say
saatana Satan
palvelijat servants
nykyisin now
pysyä stay
pystynyt able
päälliköt Heads
kasvoi increased
siunaa bless
syntiuhriksi sin offering
sotilaat soldiers
muutamia some
nimeksi name
hänessä him
istui sat
huumeiden drug
itsellesi yourself
herrasta Rings
kirjoitin printer
kirjoittanut by
laulunjohtajalle vocal director
mahdollisesti possibly
asuivat lived
ala area
halusi wanted
hedelmää fruit
tulkoon Let there be
töitä jobs
toteen prove
tuhoa Destruction
vapaasti free
valmiina Finished
vastata reply
valtakunnan Reich
voimassa force
sanani my
panivat took
omakseen ownership
paikan place
osoitti showed
päinvastoin vice versa
perässä after
puhdasta pure
joukkue team
juo Drink
kertoivat told
kansoja peoples
kaikkein most
jäävät remain
sonnin bull
tassa Here
sopii fits
takana behind
muistiin memory
nousivat rose
myydä sell
huomannut noticed
kääntyy turns
liikaa too much
ai ai
aamen amen
fariseukset Pharisees
eniten most
turhaan in vain
tuhoaa destroys
vaimokseen wife
vankilaan jail
viedään exported
yötä Nights
samana same
näette see
paljoa much
onnettomuuden accident
puu tree
kaunis beautiful
ketä who
joosuan Joshua
kaudella period
talous Economic
muistakaa remember
mulla I do
monien many
iltaan evening
kovinkaan very
leivän bread
löytänyt found
löydy found
lopuksi Finally
alueelta Area
aiheesta on
asettuivat settled
asettaa set
aikoina times
annoit gave
aikoihin time
demokraattisesti democratically
hautaan grave
evankeliumin Gospel
emmekä we
totuutta truth
tilille account
tiesi knew
täyteen full
viholliset Enemies
viisauden Wisdom
varassa depend
vastaamaan to meet
väärässä wrong
sain I got
ristiriidassa conflict
ratkaisu solution
saisivat would
pelko fear
pilvi cloud
jumalien gods
kansasta people
sisälle inside
muuan inter
ikuinen eternal
hävitän destroy
hylännyt rejected
henkeni my life
ihme miracle
kyllähän yes
kiinnostaa interest
kuuluva falling
liigan League
käyvät Fair
em em
enemmänkin more
halki through
temppeli temple
tielle road
tyyliin style
tieteen science
uhreja victims
viisikymmentä fifty
vuori mountain
sadon harvest
saapuivat arrived
silmänsä eyes
opettaa teach
parissa among
omista own
pietarin St. Petersburg
puolelta side
pässiä ram
polttouhriksi holocaust
pidetään as
päänsä head
jumalaanne God
katsoo view
kaatuu crashes
joidenkin some
kansaani my people
kaupunkeja Cities
sotajoukon army
synnit sins
syövät eat
nousevat rise
ilmestyi appeared
kutsuu invite
kovalla hard
kiva nice
kotoisin from
kirjoitteli wrote
luottaa count
astui came
eilen yesterday
uhrit Victims
tekisi would
tilanteessa situation
temppelistä Temple
vasten against
venäjä Russia
voiton profit
sinäkin you
selittää explain
näillä these
paikoilleen in position
osaan Part
opetti taught
puoli Party
pitäisikö should
pyydän please
hyvinkin well
kädessä hand
kolmantena the third
kunkin each
kutsunut invited
kullasta gold
kullalla gold
mahtava awesome
lähteneet left
laittaa put
esimerkkejä examples
erikseen separately
uhrasi sacrificed
uhkaa threat
tällöin then
tytön girl
toimintaa activity
vieläkään still
viestin message
vaikutus effect
ulottuu extends
väärä FALSE
seitsemäntenä seventh
riippuu depends
opettaja teacher
palatsin palace
paikkansa TRUE
panee Notes
olkoot let
poltti burned
poissa absent
poliisi Police
katsoa view
kauhun horror
joille which
jumalalta god
kerta single
suureen large
syömään eat
tapaan way
matkan tour
merkitsee means
maista countries
henkiin alive
itsesi yourself
ihmeen miracle
hetken Minute
historiaan history
kiireesti urgent
käyttöön use
liigassa league
alkoholin alcohol
amerikan Batavia
elän back
elävän live
esipihan forecourt
tekin ye
tero tero
tehtiin was
tiede Science
vaikutusta effect
uutiset News
vastauksen reply
vähintään at least
ruumiinsa body
panna to
perin originally
päästää let
rannalla beach
pitääkö whether
kansaansa people
julki public
tapauksissa cases
suvut Genera
sitäpaitsi moreover
sivulla page
määrän amount
mielin faith
noihin those
huolehtia worry
kristinuskon Christianity
koivisto Koivisto
kuninkaani king
lähelle close
lakeja laws
alussa beginning
avasi opened
astua step
euroopassa Europe
halutaan to
täysi full
turvassa safe
tulet you
teiltä you
tuhoon destruction
toisensa each other
tuomita condemn
tilaa space
täyttää meets
tällaisia such
veri blood
unohda forget
vaikeaa difficult
vieressä next
ääneen aloud
välitä care
saksan German
sanoit said
samoja same
olisikin should
olitte were
pahasti badly
rakas love
kauas far
taistelussa battle
suomeen Finland
tapana habit
suostu agree
messias Messiah
mereen sea
ilmi from
hunajaa honey
ihmeessä earth
itseäsi yourself
kirjat Books
kuuluvan falling
köyhät the poor
lukenut read
lasten children
daniel daniel
autiomaan desert
asettanut set
turvaan security
teit did
tunnen I feel
tilannetta situation
toimittaa submit
tuho destruction
varmaankin surely
vapautta freedom
uskoon faith
viemään take
vetää drag
valittu selected
siion Zion
sanotte say
näytä show
olikin was
pysykää stick
poikiensa sons
puhut talking
kakkuri Kakkuri
katsella watch
kasvot face
joutua have
kaupunkeihin cities
jossakin a
suitsuketta Frankincense
siunasi blessed
suvuittain familial
suuresti greatly
sotaa war
sukupolvesta generation
muutamat some
markkina market
maihin countries
maksamaan pay
matkaa trip
nimet Names
hävitti destroyed
huumeita drugs
kuultuaan after
kuvitella imagine
kirjan Paper
kirjaan Paper
kova hard
kuulemaan listen
köyhä poor
käytössä enabled
käskyä Commandments
lainopettajat scribes
alusta beginning
hallitsee dominates
teksti Text
täydellinen complete
tuntee knows
tuovat bring
tyhmä stupid
vika fault
vanhan old
vuoren mountain
yhtäkkiä suddenly
yksinkertaisesti simply
väliin between
saapuu arrives
silla public
ruumis corpse
palkan salary
periaatteessa principle
olisit you
peli game
parhaiten best
pelkkä mere
puhutaan talk
raamattua Bible
profeettoja Prophets
kaupungeissa cities
jumalaan god
jumalattomat wicked
keino way
julista proclaim
jääneet left
karitsa lamb
sotaväen Army
tarvita required
sivuilla website
sovi fit
tappoi killed
nimeltä named
mielenkiintoista interesting
nousta rise
minussa me
mielen mental
itseni myself
huudan cry
ihmiselle man
huomasi noticed
kiven rock
kärpät weasels
kunnian honor
linnut birds
lähtekää go out
käskyt Commands
ainoatakaan single
aikaisemmin previously
aamu morning
alueelle area
heidan Their
evankeliumia Gospel
etsi search
täytti filled
toisessa second
tultuaan once
valitsi chose
vietiin were
viimeinen last
vieraita guests
vuorten Mountains
ymmärrystä understanding
yönä night
väki people
vuoteen by
yhdellä one
vuorella Mount
samasta same
ottaen taking
parasta best
näky sight
ottakoon let him
omiin own
näytti seemed
pitämään keep
pitkälle far
pidät like
pyhäkön sanctuary
pää head
rankaisen punish
profeettojen Prophets
joukkonsa troops
kerrotaan multiplied
kaupungeista cities
juutalaisia Jews
kannabista cannabis
katsoi found
joutuneet had
tapaus case
suomalaiset Finnish
surmasivat killed
maiden countries
mielipiteitä opinions
myy sells
itään east
ilmoitti announced
ikään age
kokoontuivat met
libanonin Lebanon
löivät personalization
lähtemään go
lopettaa stop
automaattisesti automatically
amorilaisten Amorites
ajattelin I thought
edessäni in front of me
helppo easy
edestä from the front
hallituksen Government
eläimen animal
elänyt lived
heimoa tribes
tuki Support
tiennyt knew
tuotava bring
tekstin text
tuolloin at that time
vaino persecution
vaimoksi wife
viereen beside
useimmat most
valon light
vedellä water
virta power
voimansa forces
voineet could
vuorilla mountains
viljanen Viljanen
rukoilemaan pray
saisin I could
rikas rich
sapatti Sabbath
olipa whether
puut wood
rakastan love
puun wood
perään after
päämies principal
keskimäärin average
järjestelmä system
kaikkialle everywhere
kenelle whom
tahdot want
talenttia talents
suhde relationship
makaa lying
muttei but
miltä what
miehille men
kutsua invite
kädessään hand
kolmekymmentä thirty
kullekin each
kristinusko Christianity
kirjoita write
kuole die
kristitty Christian
kädestä hand
kuvia pictures
leski widow
käyttävät use
käsky command
luopuneet waived
luulen I think
ajatteli thought
alkoholi alcohol
epäpuhdas unclean
entäs what about
ettette ye
heimot tribes
tunnu seem
teoistaan deeds
tänäkin today
tuolle beyond
uhri victim
varhain early
vrt cf
ylipapit priests
ylistän praise
sellaiset such
sijasta instead of
seurasi followed
rukous prayer
pelätkö Fear
nälkä hunger
paikkaansa TRUE
peittää hide
näkemään see
pikemminkin rather
pyhien Saints
päässeet reached
poistaa remove
kertovat tell
jumalattoman wicked
jokaisella each
kenellekään anyone
jonkinlainen a sort of
sodassa at war
sukujen genera
syyttää blame
tarkasti closely
mukaasi with you
mainita mention
määräsi ordered
noudattakaa follow
häpeään shame
jatkuu continues
huolen concerns
huutavat cry
kunnolla properly
kysyin I asked
kuvan image
kuuluvaksi falling
kyseisen the
liitonarkun ark
asioissa Cases
etsimään search
erottaa distinguish
helsingin Helsinki
etsivät looking
haittaa harm
hei hey
toisilleen each other
tyhjäksi blank
tulevan future
tekstiä text
tuuli wind
viettää spend
uskoi believed
vanhemmat parents
yhteiskunnassa Society
voittoa profit
seuraava next
sanottu said
seisomaan stand up
omaisuutensa property
pakenivat fled
osoittanut shown
papeille priests
olimme we were
polttouhrin burnt offering
profeetan Prophet
rangaistus penalty
kerron tell
karitsan lamb
ketkä who
kerralla at once
kertonut told
juhlan celebration
syötävää eat
tarkoitan I mean
suomea Finnish
säädökset Instruments
muihin other
muusta other
mennessä by
nosti brought
ikuisen eternal
hoitaa manage
kutsun invitation
kohdata face
kädet Hands
leveä wide
lausui said
lapsensa children
luulisi think
lepoon rest
käytöstä use
armon grace
annettava given
armoa mercy
ajatukset thoughts
hallitus Government
eroon rid
tilalle in place of
toisia others
toivoa hope
tuonelaan Hades
todellinen real
vien of
vanhurskauden righteousness
veroja taxes
vaaleissa election
vittu fuck
äänestää vote
voimani strength
rikollisuus crime
saadakseen to
salaa secretly
pappeja priests
pelasti rescued
olettaa assume
puhumattakaan not to mention
pienen small
raskaaksi pregnant
päättyy ends
jokaista each
kallio rock
kaikkivaltias almighty
tarjolla available
siunauksen blessing
tasa Gender
taivasten heaven
mielensä minds
muuhun other
nimeltään titled
itseasiassa actually
internet Internet
hengissä alive
itseäni myself
joas Joas
huoli worry
kuulostaa sound
käsiinsä hands
lähtevät leaving
käyttänyt used
lauri lauri
aamuna morning
aikoja times
asukkaiden residents
alkavat start
edelleenkin still
hekin they
edessäsi front
helvetin fucking
tyttärensä daughter
täsmälleen exactly
toistaiseksi so far
turvaa security
tukea support
todisteita evidence
terv terv
tyttären daughter
tietoja information
vannonut sworn
vertaa compare
valmiiksi ready
valtansa power
viikon Week
yritti attempted
ympärille around
voitti defeated
vuohia goats
seitsemänkymmentä seventy
sekaan heathen
siirtyi moved
seurata follow
nykyisen current
ollessa is
pahemmin worse
pelon fear
päiväksi Day
puolin sides
pitivät thought
päivät Dates
rakkautta love
polveen generation
kannabiksen cannabis
kaupunkien cities
jumalat Olympians
tappara poleaxe
tahdo want
söi ate
millainen what
miettiä think
mennään go
mulle me
ihmisiin people
herää wake up
hopean silver
häpeä shame
iloita rejoice
kuunnelleet listen
kirkkauden brightness
kommunismin Communism
kutsu call
kirjassa Paper
kysyy asks
kiitän thank you
leiriytyivät encamped
lähtöisin from
käyn visit
laskettiin calculated
länteen west
alta over
ellet unless
heikki heikki
heittäytyi threw
työhön work
vieraiden foreign
valtakuntaa kingdom
valinta Selection
välissä between
saulille Saul
seisoivat stood
saksa German
serbit Serbs
pelastuksen salvation
palvelusta Service
pahojen evil
oikeat correct
parempaa better
ohjaa guides
paikkaa place
perille there
osaksi into
omaisuuden property
puhuivat spoke
presidentin Presidential
päälleen upon
raha Monetary
kertokaa tell
katseensa gaze
joudu have
kahta two
kaatuvat crash
tarvetta need
tajua sense
suuressa large
taakse behind
talossa house
nauttia enjoy
nimissä in the name of
millaista what
mittasi measured
mielenkiintoinen interesting
hiljaa quietly
ihmeitä miracles
ikäinen aged
ilmestyy appears
hyväksy accept
iloitkaa Rejoice
hyökkäsi attacked
istuu sits
kirkko church
kokoa size
kirjeen Letters
kulta gold
kommunismi communism
lunastaa redeem
käännän translate
lukee reads
luotettava reliable
läsnä presence
käännä turn
maalle country
ajatuksia thoughts
alttari altar
aikojen ever
apostolit apostles
hedelmät fruit
epäpuhtaaksi unclean
etsii looking
heittää throw
ehdokas Candidate
tuleeko whether
ts ts
tämäkin this one
tuhosi destroyed
teissä tract
toiminta Action
työnsä work
valalla oath
valitsee elect
vaihtaa change
vallasta power
useita several
vanhaa old
veljen brother
älköön let
väkevä strong
vuosia years
sinähän After all
selvä clear
sikäli so far
silmäsi eyes
ryhmään group
pelätä be afraid
pahasta evil
oikeita correct
onkaan it is to
omaisuutta property
oppia learn
osoitan I address
portit gates
pettää betray
rakentanut built
jostakin one
kaikin all
kasvoilleen face
jonatanin Jonathan
tahto will
säädetty provided
tarvitsee needs
Created by: Helsinki