Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

10,000 words Part 3

10,000 most commonly used Finnish words - part 3: next 2500. Free to correct.

QuestionAnswer
keihäs spear
kate cover
julkisella public
kasvosi face
kelvoton unworthy
juomauhrit Victims of drink
kaduilla streets
kenelläkään none
jätetään left
kantoi bore
julistakaa proclaim
jälkeläisensä descendants
kaikella everything
kansalaisia citizens
kansalaiset citizens
kerratusta cord
järjestyksessä order
järkevää sense
kertaan times
juonut drunk
joissain some
tahallaan knowingly
syökö eat
sortaa oppress
tavoittelevat seeking
tahtoisin I would like to
sotilaiden soldiers
syrjään aside
syylliseksi guilty
tapahtuva EVENT
tavarat goods
tajunnut figured
suustaan mouth
suomalaista Finnish
tarkoittanut meant
sivusto Website
sydämestänne heart
tarkkaa exact
tarttuu grabs
syyrialaiset Syrians
tapahtuisi happen
mukaani with me
mikaan no
muuttanut changed
niinkin as
noina ware
mitäpä what did
naisesta woman
mieti think
nokian Nokia
menestyksen success
matka Travel
nimekseen name
neuvostoliitto Soviet Union
neljäntenä fourth
noutamaan fetch
merkittävä significant
horju unsteadiness
hoitoon treatment
jalkoihinsa feet
ihmisista from human
herättänyt aroused
heräsi awoke
häpeää shame
homoja gays
jauhoja flour
härkä ox
jakoivat shared
ikeen yoke
itävallassa Austria
henkeäni breath
iltana evening
isot big
historiaa history
itkivät wept
huonon poor
hävittäkää destroy
johan johan
korahin Korah
kirkkautta brightness
kohdalta split
kuninkuus kingship
kimppuusi they attack you
kyllikseen enough to eat
kirjoituksissa writings
kilpi plate
korkoa rate
kohtuullisen reasonable
koon size
kuninkaamme king
korjasi corrected
kuulet hear
kommentit Comments
kolmetuhatta three thousand
kuninkaansa king
kylvää sow
kiinan Chinese
kokoontuneet meeting
kuivuu dries
luottavat trust
lampaiden sheep
luolaan cave
laita put
lihan meat
käännyn turn
lainaa loan
maanne your
maamme our
käskin I told
luotu created
luonnollista natural
lakkaamatta incessantly
lapseni kids
lintuja birds
luotasi from you
luuli thought
lääkäri doctor
käydään conducted
leivät Breads
luoda create
lähdettyään After leaving
mahdolliset possible
ajoista times
ajattelet think
akasiapuusta shittim wood
ajattelen I think
babyloniasta Babylon
asetettu set
ahdingosta plight
anneta given
astu step
asuinsijaksi dwell
heinäsirkat locusts
halu desire
halusivat wanted
etuja interests
ehdokkaan candidate
esimerkkiä examples
edelleenkään still
ensimmäisessä first
heikkoja weak
eläneet lived
havainnut found
etsitte looking
elämäänsä lives
heimoille tribes
harhaa bias
etukäteen advance
halusta desire
toimivan acting
torju fight
tiettyä a
tyhmästi foolishly
työläisten Workers
tietääkö knows
tyttäriään daughters
täydestä full
tullessa entry
teurasuhreja sacrifices
totesin I said
tyhmiä stupid
työttömyys unemployment
tunnetaan known
tehtävät tasks
tiedoksi served
tuomitaan sentenced to
tuhoan destroy
tytöt girls
tuhoutuvat destroyed
uhrien victims
tuotti produced
tuntua feel
ulkoavaruuteen outer space
turkin Turkish
todellisuuden reality
totella obey
timoteus Timothy
tilaisuutta opportunity
vein vein
valheita lies
vaarassa risk
viinistä wine
vahvasti strongly
vedä Pull
viittaa refers
valtias lord
viikko week
vihollisensa nemesis
vasemmalla left
verestä blood
vanhurskaan righteous
valtakuntansa kingdom
vasemmisto left
veroa tax
veron tax
uskomme we believe
vanhurskaiksi righteous
verotus tax
viisaita wise
vahvoja strong
yläpuolelle above
yhteinen Common
vituttaa pissed off
vuoristosta mountains
vuoristoon mountains
yllin plenty
yksinkertainen Simple
välttää avoid
yhteistä common
vuodet Years
vuoria mountains
voita butter
voimia forces
sanojen words
selityksen explanation
salaisuus secret
riistää deprive
samanlaiset similar
ryhmiä Groups
salaliiton conspiracy
sanaasi your word
selkänsä back
seudulle region
runsaan rich
saastuttaa contaminate
saattoivat could
saavuttuaan arrival
seudulla Region
sairaat the sick
sijaa seats
rasva fat
seura Society
selässä back
saimme we
pelkään I'm afraid
pakenevat fleeing
nyysseissä nyysseissä
nurmio Nurmio
olon presence
paremmat more
nuorin youngest
ottaisi would
pahalla evil
omiaan likely
patsasta statue
orjat slaves
olethan please
ottelussa match
palvele serve
osoittavat show
nykyistä more
orjaksi slave
osuutta share
osaavat can
patsaan statue
paikalleen place
näkyjä visions
pahempi worse
puheita speeches
propaganda propaganda
pätevä valid
pituus Length
rakennetaan built
pimeässä dark
pintaa surface
rakennettu built
pihalle courtyard
pyytämään ask
puh tel
presidentiksi president
pilkkaavat mock
pystyvät able
perättömiä FALSE
pääset you
pystyttää erect
portista gate
rakastatte love
pitkällä long
puhuttu spoken
päästään achieved
puutteessa lack of
päät ends
pidätte you
joukossanne among
kelvannut declined
kasvu Growth
kerää collection
keskusta center
kauneus beauty
jälkeläinen descendant
johtavat lead
keskustelussa debate
kahdella two
jutut stuff
kaikkivaltiaan Almighty
tarkkonen Tarkkonen
suonut bestowed
sivuun aside
sotajoukkonsa armies
säästä Save
tarvitsevat need
tarkalleen exactly
suuntiin directions
tainnut ve
syötäväksi table
sydämet hearts
sulkea close
syntisten sinners
taivaalle sky
syihin causes
suuremman more
tappaneet killed
sulki closed
surmattujen slain
tahdosta will
synagogassa Synagogue
tapausta case
suuresta large
mielipiteen opinion
mursi broke
muotoon format
mistäs where do
meissä us
muukin else
monessa many
nousu rise
miljardia billion
miehilleen husbands
mukanasi with you
murskaksi crush
moneen many
muodostaa a
monesta many
muutoksia changes
hesarin Helsingin Sanomat
henkilöt persons
isillemme fathers
iankaikkisen eternal
hylkäsi rejected
hyväkseen by
iloinen glad
huomaat you
itävalta Austria
hevosen horse
henkilökohtainen personal
hyökkäykseen attack
hoitoa treatment
johda lead
jalkojen feet
helvettiin hell
hyvältä good
kymmenesosaa tenth
koirat Dogs
kohdannut encountered
korkeampi higher
kiroaa curses
kukistaa overthrow
käsissä hands
kuninkaalta king
kokeilla try
kohdatkoon Items size
kuluessa Within
kyseistä the
kommunismissa communism
kirous curse
kysyvät ask
koetaan perceived
kirkolle Church
koskea concern
kädelläsi hand
kone machine
kirjasta Paper
kumpikaan either
kuuban Cuba
kurittaa chasten
kristittyjä Christians
loppua end
lahjansa gifts
lentää fly
lisääntyy increases
luonnon natural
liittyä join
mahtavia awesome
lauman herd
linkkejä Link
kääntymään turn
laskettu calculated
logiikan logic
maani my
lähettävät send
lampaan sheep
lyseo Lyceum
leipiä sandwiches
lauletaan sung
köyhistä poor
luotettavaa reliable
lammas sheep
ajattelemaan think
aamuun morning
asuinsijan place for
demokraattista Democratic
ainuttakaan none
astuivat came
alaisena under
aterialla meal
aseiden Weapons
avoinna open
auto car
autioiksi desolate
aasian Asia
amfetamiini amphetamine
antiikin ancient
autiomaaksi desert
hankala awkward
eroja differences
hallussaan possession
entinen former
hankki acquired
hauskaa fun
enkelinsä angels
edellisen previous
elävää live
epäjumalien idols
esikoiset firstborn
epäillä suspect
elintaso standard of living
ensinnäkin First
tekojen Acts
tullen becoming
turvani refuge
terveydenhuollon Health
tila space
tiesivät knew
tekisivät would
tukeminen support
tärkeintä main
tunteita feelings
tommi tommi
toimittaja journalist
tähtiä stars
tuollaisessa in such a
tunnette feel
tällaiseen such
tiedätkö you know
toisinaan sometimes
tuloksena result
todistajia witnesses
tuomittu doomed
toistaan another
tyytyväinen pleased
tiedemiehet scientists
torven horn
teitte did
tuhansia thousands
tuotteita Products
tuen aid
todennut found
teitään ways
vierellä alongside
vapautti freed
valloitti conquered
vetten waters
vannoo Vows
vallitsee There
vaikutuksista effects
vanhoja old
valitus Appeal
valittavat Elective
vero Tax
uusiin new
viettämään spend
viettivät spent
umpeen Bridging
varjolla under the guise of
vakuuttaa assure
vannoin swore
vapauteen freedom
vapaata free
vaimoiksi wives
vapauttaa release
veljilleen brothers
vaimoni my wife
vavisten Trembling
uskotte Believers
vaeltaa wander
yksitoista eleven
vuohet Goats
ymmärryksen understanding
vilpitön sincere
voitele lubricate
äänestänyt voted
voimasi strength
ylisti praised
ylistäkööt praise
äärimmäisen extremely
rikkomuksen offense
selain Browser
riennä Hurry
riippuen Depending on the
sellaisella a
selväksi clear
seuranneet followed by
seuraukset Consequences
silmiin eyes
seuduilla areas
riippuvuuden dependence
sisareni sisters
sanoisi say
siirtyä move
sihvonen Sihvonen
sairaana ill
sanoista words
sanokoon let him say
saulia Saul
sadosta harvest
rikkomus offense
sade rain
sidottu bound
referenssejä references
pakenemaan flee
oksia branches
näy appear
pahempia worse
osallistua participate
olennot Creatures
parantanut improved
omana as
pelto arable
oleville for
oikeamieliset righteous
peittivät hid
oteta take
palvelijoitasi servants
ohjelman program
perheen family
orjuuden slavery
oikeuteen justice
näyttämään show
opetuslapsille disciples
näetkö can you see
nuoria young
outo weird
olennon creature
näkökulmasta perspective
nytkään did
ohjeiden Guidelines
olettehan ye
poikkea deviation
perusta base
päätökset Decisions
purppuraisesta purple
puute lack of
pysähtyi stopped
raskaan heavy
perusteita criteria
päivin noon
puolestasi for
päättivät decided
pidetty kept
rahasta Money
puhukaa talk
rakkaudesta love
poliitikkojen politicians
polttaneet burning
rakastanut loved
pietarille Peter
pysyneet remained
pisti poked
pimeä dark
pystyttänyt erected
pyhittää sanctify
pylväiden poles
keskenaan with each other
kadulla in the street
kauhua horror
jordanille Jordan
kannatan I support
kannattavat favor
jumalankuvat god pictures
katsot watching
kerubit cherubs
karmiininpunaisesta scarlet
kalaa fish
kauppa Trade
kastoi baptized
jumalattomia wicked
kehityksen Development
kasvojen Face
kehittää develop
karkotan rebuke
keksi biscuit
kehotan I urge
kalevalan Kalevala
kansalaisten citizens
tajuaa realizes
sokean blind
syynä cause
syynalaiseksi reason to doubt
syyttä wrongly
taloudellinen economic
taitava skillful
taito skill
tarjota offer
suorittamaan perform
syrjintää discrimination
surmattiin slain
suhteet relations
tarjoaa offers
suosiota popularity
sydämin heart
sosialistisen Socialist
tausta background
tasalle update
suuttui angry
syvä deep
tapahdu happen
syyllistyneet guilty
sisältä inside
syntisi sin
tavallisesti usually
sukusi kindred
sopivat agree
tampereella in Tampere
tappavat kill
sosialismia Socialism
tahtosi intent
mieltynyt liking
mieleenne Mind
mietin I wonder
myrskyn storm
neljäsataa four hundred
maistuu tastes
mittaan Over the
noudattanut followed
muuttavat change
musiikin music
mainittiin mentioned
mieluiten preferably
monesti often
meidan OUR
muukalaisten strangers
molempia both
noille market
muilta other
muillekin other
nautakarjaa cattle
neukkulan neukkulan
markkinataloutta market economy
iikka fellow
huusin I cried
itkeä cry
jalkeen After
homot gays
herjaa Defame
jalkani feet
hopealla silver
ikäänkuin as if
hinnan price
hyvyytesi goodness
huonommin worse
hirveän awfully
huonot bad
hovinsa hovinsa
hylätä reject
jeesuksessa Jesus
huoneen room
isääsi Boston Celtics
härät steers
israeliin Israel
hiekkaa sand
ilmoittakaa please
kiitti thanked
kuolen die
kotka eagle
kysykää ask
kylliksi enough
kuulunut belonged
korvasi replaced
kokosivat gathered
kuivaa dry
kysymykset Questions
kylläisiksi 'll be full
kummallakin both
kuritan chasten
kysymyksessä question
kuolemastaan death
koodia code
kiivaasti violently
kulkekaa walk
kokee feel
kristityn Christian
kohdat Items
lahjoista gifts
laivat Ships
leijonien lions
käskyni commandments
luovuttaa dispose of
lähdet going
loistaa shine
maaseudun Rural
luettelo list
lepopäivä Sabbath
luetteloon list
lakien laws
lapsilleen children
levinnyt spread
lankeaa falls
käskynhaltija governor
lauma herd
luoksemme us
maakunnassa Province
laillista Legal
liike business
lyhyesti briefly
lukeneet read
aro steppes
ankaran strict
ateisti atheist
alttiiksi exposed
ainiaaksi forever
adonia Adonijah
aiheen topic
aivot brain
ajallaan in due time
ajatellut thought
asut live
ahdistaa harry
esineitä objects
hallitsijaksi ruler
fariseus Pharisee
hallitusvuotenaan year of government
heettiläisten Hittite
harva sparse
hehän After all
esillä present
enkeliä angels
halveksivat despise
eka eka
hauta tomb
esikoisen firstborn
edellinen previous
tuhonnut destroyed
tulokset Results
tietojen data
turmion evil
tehokas effective
trippi trip
tuhosivat destroyed
tuhotaan destroyed
toivoisin I would like
tulit came
todistamaan prove
tuhoutuu destroyed
toivonsa hope
toistensa each other
tulevaisuuden Future
tehdyt made
teoria theory
toimittanut supplied
tieteessä science
tyytyä settle
toivossa in the hope of
tehokkuuden efficiency
vaihtoehdot Options
valitsin selector
varoittaa warn
varjele preserve
vartija guard
valtiossa State
viikunoita figs
vaimoaan wife
uskokaa Believe
veikkaan guess
varmaa probably
valuu currency
viittaat refer to
varsinkaan especially
vastakkain against each other
vapaaehtoisesti voluntarily
viittaan I refer to
vaarallinen dangerous
vihollistensa enemies
vaara danger
viisisataa five hundred
vaadit request it
veljille Brethren
viisituhatta five thousand
vakaasti firmly
vanhurskautta righteousness
väri color
äidilleen mother
virrat flows
ylösnousemus Resurrection
virkaansa inaugurated
vilpittömästi sincerely
virheettömiä accurate
öljy oil
yrität try
väestön population
vähäinen minor
yhdy share
yrityksen company
saatiin were
ratkaisua solution
saastaista unclean
saatava be
rukoilivat prayed
saisit get
seurakuntien Churches
saitte did you
rukouksensa prayer
saastaisia filthy
sallittua permitted
sanomaa message
siioniin Zion
sauvansa staffs
samoihin same
sinkut Singles
siinain Sinai
sievi Sievi
selitti explained
seikka factor
savu smoke
siionissa Zion
rikkoivat broke
rikkaiden rich
rohkeita bold
rikollista criminal
ruhtinaan prince
pellavaa flax
oletkaan you are not
parhaalla best
perikatoon ruin
nähtiin seen
palvelijoiden servants
olemassaoloa existence
nuuskan snus
oltiin were
nuorena when young
onkohan I wonder
parista pair
olevasi 're
oulun Oulu
palvelijaasi servant
oulussa Oulu
pelaajan against
nähdäkseni I believe
pahuus evil
opetetaan taught
osaksenne upon you
osoitteesta at
onni happiness
pankoon pankoon
pelkän alone
näit saw
palavat burn
opikseen learn
oletetaan assumed
pakkovaltaa coercion
palvellut served
pyrkiä try
pieko pieko
puolitoista one and a half
päihteitä drugs
perustelut Grounds
rannalle beach
piilossa hidden
pitkää long
porton harlot
petosta fraud
puhtaalla clean
piirteitä features
profeettaa prophet
ranskan French
presidenttinä president
pimeydessä darkness
pyrkivät seek
pätee TRUE
polttivat burned
pääasiassa mainly
poltettu burned
puhutte talk
pyritään to
perustat bases
rakenna Build
jääkää Remain
kansakunnat nations
kaksikymmenvuotiaat twenty years
jumaliaan gods
kansalleni my people
kansamme our people
jättäneet left
jonnekin somewhere
kerätä collect
keskuudestanne among
jäsenyys membership
kalat fish
jonkinlaisen some kind of
juovat drink
juudaa Judah
kentällä ground
katsonut held
kannalla Position
keskenänne "with one another
kertoja times
jokaisesta each
keskellänne midst
keskittyä focus
kauaa long
kaltaiset like
tasolle level
tehdaan made
tason Level
syntimme sin
tahdotte ye
taistella fight
suulle mouth
syntienne sins
sokeasti blindly
tarkoitettua meaning
soturin warrior
suurimman most
sopimusta agreement
suurista large
tahi Tahi
sukujensa sukujensa
sotaväki Army
sotia wage war
synny no
sisältö Contents
sitoi bound
taloudellisesti economically
suunnitellut planned
syvemmälle deeper
taistelua struggle
sotilas military
sosiaaliturvan Social Security
nousisi increase
markkinatalous market
merkityksessä sense
maksavat pay
mielesi mind
muistutan remind
mutten but I
muukalaisena stranger
natsit Nazis
muistat remember
monenlaisia a wide range of
monin many
menestystä success
molemmilla both
molemmissa both
netin net
markkinoilla market
miestään husband
nosta lift
neljänkymmenen forty
nouskaa Arise
mikset why not
noudattavat Acting
materiaalia material
myynti Sales
homoseksuaalisuus gay seksuaalisuus
itäpuolelle east
ilosanoman glad tidings
jano thirst
hivenen slightly
human human
jako division
hengellä spirit
informaatiota information
hyvällä good
informaatio information
isäntäni master
hävittämään discard
ikkunan window
ihmisoikeudet human rights
iltalehti evening paper
hengessä spirit
jerikoa Jericho
jalkojensa feet
isälleni father
jalustoineen jalustoineen
härkiä oxen
kuuluvaa falling
kukkuloille hills
kukapa who would
kotiisi home
kukka flower
korvansa ears
kuolisi die
kärsivällinen patient
kielellä language
koulussa school
kiinnitä attach
kirjoja books
kädellä hand
koulutuksen Training
koonnut compiled by
kofeiinin caffeine
käsillä at hand
kohde target
kohteeksi in
kutsukaa Invite
kuuliaisia obedient
kultainen golden
koet experienced
kiertää rotate
kultaista golden
luopuu surrenders
linja line
lupaukset promises
laakson Valley
lupauksesi promise
kääntyneet turned
lakiasi lakiasi
liikkuvat moving
leiristä camp
lakisi lakisi
lasketa count
lukemalla reading
luonnollisesti naturally
maaritella Maarit think
lännessä West
lukumäärän number
liittoni covenant
lakini my law
luen I read
löydätte find
lampaani sheep
löysin I found
käskyjäsi commandments
lähteen source
luonani with me
laaja wide
luvan permit
löysi found
lauloivat sang
aate idea
ainoat only
ahdinko plight
ahdingossa dire straits
alainen subject
asemaan position
asunut lived
avaamaan open
asenne stance
aiheuttanut caused
aiheuttavat cause
aalto wave
antama by
asettivat set
ajatuksensa thoughts
alkua beginning
ajanut driven
ase gun
altaan pool
autio desert
alhaalla down
aseet arms
demokraattisia democratic
aivoja brain
alttarit altars
aio going
asuvan resident
eroaa differs from
divarin Divar
hassua funny
egyptiä Egypt
heimoista tribes
harrastaa hobbies
etu front
elkana Elkanah
hautasivat buried
happoa acid
galileasta Galilee
ennusta predict
erilaista different
hakkaa beats
ennussana ennussana
etteivat that
heitettiin thrown
einstein einstein
dokumentin documentary
ethän please do not
hautaa Burial
tähtien stellar
todellisen TRUE
tervehtivät greet
turmioon ruin
toiminnan Action
tultiin came
tyhjin empty
tekojaan deeds
tuotte are producing
toiminnasta Functioning
teosta work
tekemässä doing
tekoni deeds
tietämättä knowing
tekonne deeds
tervehtii greets
tekemättä do
toteuttamaan take
tosiaankaan really
tempaa rapture
tekevä making
tuohan That 's
tuttu known
turun turku
työnsi pushed
uhannut threatened
tulella fire
tuliuhrina became a victim of
tulisivat would
telttansa tent
todennakoisesti Probably
tunnetko you know
tuomiosi judgments
tuotannon production
toimittakoon shall offer
toisenkin another
uskomatonta unbelievable
ulkomailta from abroad
ulkopuolinen outside
varsinaisesti Actual
vedestä water
valtaistuimesi throne
vartioimaan guard
vastuuseen responsibility
uskollisuus loyalty
vaatinut asked
velvollisuus obligation
viina liquor
vaihe phase
valittiin selected
valittakaa Wail
urian Urias
valitse select
unionin Union
valehtelu lying
unohtaneet forgotten
vaate garment
vahvaa strong
väite opposition
vuotiaana age
väitteitä arguments
vuotias years old
äänesi Voice
yksityinen private
yhdenkään none
ymmärtävät understand
yllesi over you
äänestäjien voters
väitettä argument
voiteli anointed
vääryys injustice
virallinen Official
vuodatti shed
vyön belt
ymmärtäisi understand
vuodattanut shed
äitiään mother
vois you
selaimilla browsers
sinäkään you shall not
sarvea Horn
ruma ugly
ristiriitoja conflicts
rikkaita rich
sairaus disease
satoja hundreds
sanaakaan word
raunioina ruins
seuraavassa next
siirtolainen migrant
rikollisuutta Crime
sadanpäällikkö centurion
runsas rich
sanojaan words
seurakunnat Parishes
rukoilla pray
ryöstämään rob
rukoilevat pray
revitään torn
seitsemäntuhatta seven thousand
siirtyy moves
samariassa Samaria
seksi sex
sanoilla words
selaimet Browsers
saapuvat arrive
rukouksen prayer
sanottava say
sanalla word
ruumista body
rinnettä slope
näinhän this is actually the
omikseni omikseni
palveluksessa employed
ottako not take
paholainen devil
pelataan play
onnellisesti happily
pelastua be saved
palvelleet served
palvelijoittesi servants
panevat States
pahalta bad
osuutensa share
pahaan evil
omaksesi yours
osana part
oikeasta right
paimenen shepherd
palatsista palace
oikeusjärjestelmän justice
osansa share
osata know
pahempaa Worse
perheensä family
nuoli arrow
periaatteita principles
periksi succumb
poltetaan burned
puheeksi speech
pitkät long
polta burn
presidenttimme president
pisteitä points
puhtaan clean
polttamaan burn
pääasia main
pysymään keep
pohjalla background
päätin I decided to
pysyvästi permanently
raamatusta Bible
poikiaan sons
puhtaasti purely
puhaltaa blow
puolustus Defence
perustella justify
rangaistuksensa punishment
portto harlot
raskas heavy
pitäen view
pysytteli remained
jättävät leave
kahdesti twice
katsomassa watching
kappaletta songs
julistetaan declared
keinoa way
joukoin numbers
kallion rock
joukkueeseen team
karjansa cattle
kantotangot Carrying bars
kantoivat bore
joissakin some
kasvoihin face
kelvottomia useless
kesällä summer
kasvoni my face
kahleet chains
kallioon rock
kaltaiseksi like
kalliit costly
kertoisi tell
jälkeläisiään descendents
julistettu declared
kaupan trade
keksitty invented
kehotti urged
katseeni gaze
kaikuu echoes
kahdentoista Twelve
kerrot tell
säästänyt saved
sääliä pity
säästää save
sittenhän then there can l
sydämessään heart
tahtoon will
tahtonut wanted
taitavasti ably
suvuille genera
taakseen order
taalla ex
tarkastakoon exact size
tahoma Tahoma
susi wolf
suunnalta directions
sopia agree
sukupuolen sex
takanaan back
syyttävät blame
tarinan story
tallella intact
tappamaan kill
sukupolvien generations
teettänyt commissioned
säädöksiään statutes
sulje close
tavoite Objective
syyn cause
sissit guerrillas
syntini sin
suojelee protects
tappion loss
syvään deep
tarkoitatko mean
miehesi husband
miekkansa sword
määrään amount
miehelleen husband
need need
monilla many
niemi peninsula
muuttuvat change
matkalaulu Travel Song
mitata measure
menköön nevermind
muukaan else
mieletön mindless
merelle sea
murhe woe
menestyä succeed
mieheen man
menoa going
nimissäni in my name
muutos change
nousen I get up
mailan racket
molempiin both
niinkö Really
mukaisia with
mielessäni in my mind
maksakoon liver size
menestyy success
normaalia normal
jatkossa future
johdolla under
jalkeille feet
itsetunto self-esteem
johdattaa lead
jakautuu divided
ihanaa wonderful
iloitsen rejoice
ilmestynyt appeared
historiassa history
hopeiset silver
ihmeissään amazed
häiritsee disrupts
ihon skin
jehovan Jehovah's
ikkunat windows
ihmeellisiä marvelous
ikävää sad
isken I strike
jaloilleen feet
jatkuva continuous
iljettävät abominable
kiveen rock
koulutus Education
kiitoksen thanks
kiitokset thanks
kuopion Kuopio
kuolemaansa death
kärsinyt suffered
kumpaakin both
koski was
kuolemme die
kolmessa three
kirjoitit wrote
km km
kivikangas Stone Fabric
kohdan point
kylläpä kylläpä
kustannukset costs
kiersi toured
kokeile try
kuinkas And what
kirjoittajat Authors
kunnioitusta awe
kootkaa lay up
kuutena six
linkkiä link
mahtaa I wonder
käskysi commandments
lääke Medicines
luulivat thought
kättään hand
maassanne country
luulisin I guess
käsittää cover
liikkuivat moved
lehdet leaf
loputtomiin ad infinitum
lähdette leave
käärme snake
lopullinen final
löytyisi found
lähemmäs closer
liiga league
laskenut down
laivan ship
löydät Find
länsipuolella west
lukuisia numerous
käänsi turned
lyhyt short
leikattu cut
laman Depression
maailmansodan World War II
lauloi sang
leskiä widows
lähdettävä leave
lainaus quote
laulun song
lähtisi would leave
liigatasoa League level
levittivät spread
lähettäkää send
ahoa Aho
ahdistus anguish
ainahan there's always
content content
demarit Social Democrats
aarteet Treasures
arnonin Arnon
aaseja donkeys
aseman status
ansainneet earned
annettaisiin given
absoluuttisesti absolute
arkkua coffin
diktatuuri dictatorship
asiakkaita clients
aallot waves
apostoli apostle
astia container
asutte live
aion I
ainut only
ainoaa single
alueensa region
ehdolla condition
elin body
ensisijaisesti primarily
egyptiläisiä Egyptian
happamattomia unleavened
espoo Espoo
eräässä one
englannin English
etelässä south
heittävät throw
haen I search
hedelmätön arid
goljatin Goliath
edelläsi ahead of
etsikää seek
divarissa divarissa
happamatonta unleavened
enkelien angels
tiedotusta information
tuonela underworld
tilaan state
täydellistä complete
toisiamme each other
tällaisesta such
todiste proof
tyhjän empty
tiettyjä certain
todistanut proved
toimet Actions
tomua dust
täydellisesti perfectly
tyhjiä empty
tekeminen Making
tutkin degree
uhrin victim
toinenkin another
tultua entry
tehtävään task
uhria victim
tähtenne sakes
tylsää boring
tehtäviä tasks
termi term
teimme we
tunnetusti notoriously
verensä blood
vaunuihin wagons
vahan wax
viatonta innocent
vanhempansa parents
vihassani anger
veljiään brothers
vertauksen parable
vahvuus strength
viimeistään latest
vihdoinkin finally
vieneet exported
viittasi referred to the
vieköön vieköön
uskonnosta religion
viettelee seduces
uskollisina faithful
vietti drive
valitusta selected
veikkaisin guess
vaalit election
vedoten citing
uskonne faith
vanhimpia oldest
valvokaa watchful
uskollisuutesi faithfulness
vihollisia enemies
uskonsa faith
vastedes henceforth
varoitti warned
verkkotie Verkkotie
yllättävän surprisingly
vuohen goat
yhteisön Community
äänestämään vote
virsi hymn
yleistä general
öin night
ystävänsä friends
yhteys Contact
väärintekijät wrongdoers
väitteen opposition
väijyksiin in ambush
vääntää twist
väelle crew
voikaan can not
yritysten companies
välittömästi immediately
voisitte you would
rikkaan rich
repi tore
sairasta patients
sellaiseksi such
sido bound
rikkovat violate
ratkaisun solution
repivät tore
ristiriitaa conflict
seudulta region
riviin row
riisui undressed
saaminen claim
rikokset Offences
sensijaan instead
ryhmät Groups
serahin Zerah
ruttoon plague
selittämään explain
ruohoa grass
rikkoa break
sekoittaa mix
rukoilin I prayed
selaimissa browsers
sakarjan Zechariah
seitsemäksi seven
rikkaudet riches
sektorin sector
riemuitsevat rejoice
osoitteessa at
osoittivat showed
palkkansa salary
oravannahka squirrel
osoitat click
osoitus demonstration
nykyajan contemporary
palatsinsa palace
nyky current
näkijä seer
orjiksi slaves
oireita symptoms
pahoilta evil
pelit Games
nuuskaa Sniffing
osaltaan contribute
opetuslastensa disciples
olento creature
opetuslapsia disciples
näinkin such a
ohjelmia programs
ovea door
nuolet Arrows
pelkäsi feared
palatessaan return
pahin worst
polttouhrina incineration as a victim
rajalla border
pohja base
petojen beasts
pilvessä stoned
positiivista positive
pojista boys
pyydätte ask
pihalla in the yard
poliisit police
pääomia capital
pyyntöni request
pronssista bronze
pidemmälle more
poliittisesti politically
perusteet Criteria
pimenee eclipsed
puoleensa attracted
rangaista penalize
politiikan policy
pieleen wrong
punovat weave
polttavat burning
päätetty closed
rakentaneet built
rakkautesi love
poikkeaa differs
pyörät wheels
portilla gate
rakentamista construction
päätellen judging from
päästän let
pilkkanaan ridicule
pitkiä long
rakentavat build
porukka gang
purojen brooks
pyhille Saints
polvistui knelt
peseytyköön bathe
puheesi speech
peruuta Cancel
puhuessaan speaking
juotavaa drink
jruohoma jruohoma
jättäkää leave
kahdelle two
kaupungeille cities
kapanen Kapanen
julmasti ruthlessly
kakkonen deuce
kavereiden my friends
kapitalismi capitalism
joi drank
kadottaa lose
järkevästi sensibly
keksiä invent
jälkeläistesi descendants
katson I
kannatus support
kannen Cover
jääköön I am leaving
jumalista gods
johtopäätös conclusion
jään ice
joukostanne selves
katolle roof
keväänä spring
kaupunginportin city gate
kansallesi your people
kannabiksesta cannabis
jouduin I had to
kasvojensa face
johtanut led
kategoriaan Category
kaavan formula
joksikin something
kauhean awfully
jutussa story
katkera bitter
katkerasti bitterly
katoa disappearance
karjala Karelia
sonnien bulls
taustaa Background
tapansa way
suurempia more
sotii defeats
syntinen sinner
syntymä birth
sisältöä content
siunausta Blessings
säännöt Rules
sotivat fought
soturia warriors
sivussa side
sosialismin Socialism
sotakelpoiset sotakelpoiset
systeemin system
sulhanen groom
sotilaita soldiers
syntyisi would
taatusti certainly
sittenkään even then
soturi warrior
soi Playing
summa sum
talteen recovered
suhteita relationships
synagogan synagogue
syötävä edible
synagogissa Synagogues
tavoittaa reach
merkkejä signs
miespuoliset male
midianilaiset Midian
mikseivat mikseivat
mittainen scale
mustia black
neljäntenätoista fourteenth
mukamas supposedly
moinen such
naisella woman
month month
np np
montaa many
murtuu bursts
mikähän I wonder why
nouseva rising
muidenkin other
muurien walls
miettinyt wondered
menette procedure
manninen Manninen
mattanja Mattaniah
missaan cial transactions
neuvostoliiton Soviet Union
naapurin neighbor
noronen Noronen
mielenkiintoisia interesting
maine reputation
normaalisti normally
ihmiseen man
iljettäviä abominations
hyvinvointivaltion welfare
herätä wake up
ilmiö phenomenon
huoneessa Room
hyöty benefit
istunut sat
hitaasti slowly
ilveksen lynx
huolehtivat take care
itku cry
jalkoihin underfoot
huomanneet noticed
itkee crying
ikkunasta window
hoito treatment
ihmisessä man
istuivat sat
iloksi delight
hyi ugh
inhimillisyyden humanity
isiesi fathers
huolehtii responsible
isien fathers
herranen My God
ihmissuhteet human relations
kumartaa bow
kyvyn ability
kärsi suffered
korvaan ear
kymmenentenä tenth
kohdassa point
kysymyksiin Questions
kommunismia Communism
kivistä stones
kumpaakaan neither
koske concern
korjaamaan correct
kirjoitusten writings
kimppuunne kimppuunne
koossa together
kirjoittaja author
kumarra bow
kokoontuvat meet
kylmän Cold
kysellä inquire
koskenut concern
käsissään hands
kokoontui met
kiivas intense
kului took
kiinnittää Draws
kirjakäärö scroll
kulkeneet gone
kohtaloa fate
kumartamaan worship
kuntoon condition
kultaiset golden
korostaa stress
korkeassa high
kukisti defeated
kuolette die
kuvien images
kupin cup
koulutusta training
koetukselle test
kymmenes tenth
luolan cave
lähemmäksi closer
lyövät hitting
lopu stop
laitetaan put
lähistöllä nearby
luvut figures
lepää resting
lutherin Luther
laillinen legal
lähestyä approach
lihat meats
maailmalle world
käyköön bitten
laine wave
kättä hand
liioin Nor
luepa luepa
luettu read
käyttäneet used
lienevät probably
lujat strength
käytettävissä available
loytyy you can find
luotat trust
lukija reader
lasku bill
laskettuja calculated
lähimmäistäsi neighbor
logiikka logic
ansaan trap
arkkuun coffin
armeijaa Army
asuneet lived
aarteita treasures
arpomalla drawing lots
aapeli Playray
asetettiin set
aineiden substances
alueilla areas
arkkiin ark
aloitti started
allas Pool
asiani point
alettiin was
asiasi your business
demarien Social Democrats
chilessä Chile
aivojen cerebral
alun originally
elintason living
edellyttää requires
elleivät unless
guatemalan Guatemala
ehtineet had time
fakta fact
ensimmäiseen first
elivät lived
hedelmä fruit
fariseuksia Pharisees
haluamme we
erottamaan distinguish
haudalle tomb
harha delusion
entiseen former
ennallaan unchanged
harkita consider
helpottaa facilitate
halusin I wanted to
ehti was able to
edustaa represents
epäilen I suspect
epäjumalille idols
halutessaan wish
elätte live in
etupuolelle front
erot differences
epäilemättä undoubtedly
tietoni my
tiukasti strictly
todistajan witness
temppelille Temple
toreilla squares
tunkeutuivat invaded
tuomitko Judge
torvet brass
tutkimuksen Research
tuonne there
telttaan tent
terveisin Sincerely
uhrina victim
tämänkin this too
todellisuutta reality
tuot produce
tehokasta effective
tervehdys greeting
terävä sharp
tulokseen result
temppelisalin Temple Hall
tutki investigate
tulevina coming
tuskan pain
töistä work
teurastivat slaughtered
tuhottu destroyed
tekniikka technology
tunnettu known
tottelette obey
teoriaa theory
teurastakoon kill
tulleen came
tienneet know
täyttämään to meet
totellut disobeyed
tuliastiat became the dishes
tuntuisi feel
tilan space
telttamaja tabernacle
tekisin I would do
tuntui seemed
toisiin other
tehtyjä made
varoitus warning
vihollista enemy
vaimoja wives
valtiolla State
verotuksen Taxation
varmoja sure
uppiniskainen headstrong
verot Taxes
vaimolleen wife
uskoville believers
vapaita free
vallassaan its power
useiden several
varjelkoon forbid
viisitoista fifteen
urpo Urpo
vihamieheni enemy
viisasta wise
uudessa new
vauvan baby
valitkaa select
vapisee trembles
valitan sorry
vastustaja opponent
vannon I swear
vihollistesi enemies
vaikuttanut affected
verso shoot
uutisia news
valtasivat captured
vieläkö Still
varusteineen accessories
uskottomia Faith
useamman more
varmuudella certainty
yksinään alone
välineet tools
väistämättä inevitably
väistynyt ceased
virkaan post
väitteesi your claim
vähitellen gradually
ystävyyttä friendship
ärsyttää irritate
äärestä desk
vuosina years
voittoon victory
väkivallan violence
virkamiehet officials
ympärilleni around
voimakkaan strong
ymmärrys understanding
yhdelle one
yksilö individual
virtasi flowed
sinällään itself
saatat you
riippuvainen dependent
rooman roman
rikokseen crime
saasteen pollution
riittävä sufficient
rukoillen praying
riensi sped
rohkea bold
sampo spinner
saakoot saakoot
rehellistä honest
sisaresi sister
samaten also
ryöstivät rob
sammuu off
saastaisen unclean
roskapostieston Spam Blocker
seinät walls
saavansa to obtain
selainikkunaa browser window
rientävät Rushing
silmien eyes
satu fairy tale
selviää clear
ruotsin Swedish
seisovan standing
ruohon grass
silmällä eye
rauta iron
rupea scab
palamaan fire
periä charge
pakanoiden Gentile
palautti returned
olot conditions
paska crap
näkemys vision
panneet implemented
onpa assembly
odotetaan expected
palat cuts
pelaamaan play
nurmi grass
numero Number
osassa Part
olemattomia non-existent
pelkäätte afraid of
orjina slaves
oikeudesta right
ottelua games
osastossaan title should
palattuaan After returning
paikat Places
ovatkaan are not
opettamaan teach
onnettomuuteen accident
olemassaolon existence
peittävät Covering
olemassaolo existence
pysyivät remained
puki clothed
piru devil
rajojen borders
perusteltua justified
pyhäkössään sanctuary
presidenttiä President
peruste set
rakastat love
pitävän keep
pese wash
polvilleen knees
puhuessa talking
polttouhria holocausts
petti betrayed
ramaan Ramah
perustus foundation
pettävät betray
päätyttyä end
postgnostilainen postgnostilainen
pysyisi keep
pääsiäisen Easter
rajaa limit
päätyy ends
pyrki sought
puhuta talk
poistathan please delete
piiriin subject
pyhitti sanctified
poikaan boy
rannan beach
rannat Beaches
radio radio
päällysti overlaid
päivänsä day
poistettava removed
puolueiden parties
pilatuksen Pilate
pilkata mock
purkaa land
puutetta lack of
pyynnön request
punainen red
pysähtyivät stopped
poikanne son
kaatunut crashed
kastaja baptist
keinot means
katosivat disappeared
kauppiaat merchants
kaatuivat fell
kaupungilla in town
kaupungille City
jumalaani God
jumalalla god
jääneitä unused
kauhea terrible
jumalankuvia god pictures
johtajana Director
julistamme proclaim
johtopäätöksiä conclusions
katselee watches
kahvia coffee
kaksikymmentätuhatta twenty thousand
jääkiekon Ice Hockey
jumaliin gods
juoksevat Running
kaada pour
kiekkoa spinner
kaatuneet fallen
kayttaa used
juhlia celebrate
kasvit Plants
keräämään collect
juhlat party
katseli viewers
keskittyy focus
jokunen a few
kaljaa beer
kantaen carrying
kalliolle rock
jälkeläisen offspring
kappale copy
kalliosta rock
kallis expensive
keneltäkään anyone
kankaan fabric
järjestelmän system
karitsat lambs
karja cattle
jojakin jojakin
keisarille Caesar
sotaväkensä a war his people
sovittamiseksi reconcile
sulkee close
sähköpostitse e-mail
suurinpiirtein roughly
syöneet eaten
syntejä sins
taata guarantee
sosialisteja socialists
sunnuntain Sunday
taloudellista economic
sotilaansa soldiers
siseran siseran
taistelee fights
syttyi broke
sodasta war
stalin stalin
sääntöjen Regulations
syödään eaten
tavaran Commodity
surmataan killed
synneistään sins
tarkan exact
syöksen syöksen
sotilaille soldiers
sivulta page
sydämemme hearts
taivaallinen heavenly
sydämeensä heart
suunnitelman plan
syötte eat
sääntöjä rules
tahtoni my will
sukukuntien tribes
suuhunsa mouths
miettimään think
merten marine
mainitsemasi I mentioned
minäpä I'll
mukaanne with you
mittari meter
nostanut brought
myöskin also
muuttaminen Change
myrkkyä poison
mennessään mennessään
menemme go
mielipidettä opinion
menet go
minkäänlaisia any
mielestasi think
noudatetaan observed
mitätön void
muuttua change
merkittyjä marked
nousemaan rise
murskaan crush
muureja walls
muoto Form
maksettava pay
muuallakin elsewhere
metsään woods
muukalaisina strangers
murtaa break
noudattaen with
mediassa media
martta Martha
mielipiteiden opinions
muutakaan else
nukkuu sleeping
mukaanlukien including
nollapisteen zero
maku taste
nicaragua nicaragua
nimessäni name
maininnut mention
minkälaisia what kind of
nikotiini nicotine
mailto mailto
neljännen Fourth
nukkua sleep
mitkään any
mitoin mitoin
minkälainen what kind of
häviä loss
hyökkäys attack
ilmoitus Ad
hyökkäyksen attack
hetkeä moment
herätetty raised
hyvinvoinnin welfare
horjumatta unwavering
herjaavat revile
hivviläiset Hivite
ihmeellinen wonderful
häviää disappears
härän bovine
jalkasi feet
härkää ox
hevosten horses
itsekään themselves did not
herralleni lord
ilmaissut expressed
janisaksa my German
ilmaantuu occur
huvittava amusing
huvittavaa amusing
ikuisiksi eternal
hullun mad
itseensä itself
isieni fathers
itsekseen by itself
hoidon treatment
herrasi lord
ihmetellyt wondered
ihmeelliset marvelous
huumetta drug
iloitsi rejoiced
hätää worry
henkistä mental
hyödyn benefits
hon HON
hursti burlap
itkekää weep
hyväksenne advantage of the
iän age
kylmä cold
kumarsi bowed
koston revenge
kummassakin both
kolmanteen third
klo at
korkeuksissa altitudes
kuusitoista sixteen
kummasti strangely
kirjoissa books
kumoamaan repeal
kohdasta point
kristillisen Christian
kyseiset the
kummallista strange
koira dog
kouluttaa train
korkeus height
kovat hard
koneen machine
kuolet die
kuolemansa death
korvauksen compensation
kohtaavat face
kuoppaan pit
kuuluisi would
koholla elevated
kuljen I'm walking
kukko cock
kuppikunta persuasion
koukut Hooks
kuljet driver
kovia hard
komission Commission
kuorimaan peel
kilpailu Competition
kohota rise
lyödään beaten
maaksi country
kävin I went to
lohikäärme dragon
loisto luxury
käsityksen view
loppunut out
lopputulokseen outcome
luokse join
länsi West
lääkärin doctor
lähteitä sources
lainopettajia Law teachers
lukua figure
lehmää cows
leirinsä camp
lujina steadfast
levitti spread
made burbot
linjalla line
lähestyy approaching
lista list
lupauksia promises
loogisesti logically
kääntynyt turned
lamput Lamps
luon nature
kättensä hands
lapsesi kids
lapsesta child
lähteet Sources
asettukaa Remain standing
asettuvat settle
asiaansa their case
autiomaa desert
aiheutti caused
aikaisemminkin in the past
alueeseen area
bisnestä business
alkutervehdys the initial greeting
alkuperäinen original
ajoiksi periods
ajetaan run
ajatuksen thought
ajatelkaa think
avain key
demokratiaan democracy
aasit donkeys
demokraattisen Democratic
demokratiasta democracy
heikkoa weak
elikkä meaning:
entäpä what about
entiset past
hallitsevat dominate
hallitusmiehet rulers
hallitukseen Board of Directors
esittivät presented
edelle precedence
esitä raises
hellittämättä relentlessly
heittäytyivät threw
erimieltä disagree
heimoittain tribes
erityistä special
eteishalli hallway
ehdi time to
hamppua hemp
edistänyt contributed
hedelmistä fruit
hallin Management
heimolla race
tehtävänsä mission
tehdyn on
uhranneet sacrificed
tässäkään here too
tehtävää task
täydelliseksi complete
tätähän is what
toivoni hope
tuomarien Judges
tuomarin Judge
teoillaan deeds
turvan security
toistan repeat
tiedotuksen Information
testi test
tuomitsen condemn
tiehensä off
teurastaa slaughter
uhrilahjoja offerings
ukkosen thunder
työntekijöiden workers
tilastot Statistics
teurasti butchered
tuhka ash
todennäköistä likely
tilinteon reckoning
torviin torviin
teltassa tent
toisiltaan each other
tietaakseni I understand that
tunteen feeling
tutkimuksia studies
tunteminen Knowing
tujula Tujula
tilaisuus opportunity
tunti hour
tehdäänkö takes place
tuomareita judges
tulemme we
toteudu materialize
tuoksu fragrance
testamentin Testament
uhrilahja sacrifice
turvautua resort
tuollaiseen like that
testamentti testament
uhrilahjanaan uhrilahjanaan
tuollaisten fire such
tekoihin acts
toimita provide
tuliseen was seen
tervehti greeted
tulokseksi result
tekemänsä its
tottelevat obey
täytyi had
tulevaisuutta Future
toimittivat submitted
terveen healthy
teitäni teitäni
toimivaa functional
tiettäväksi known
tekemista tekemista
terveeksi healthy
tuloa income
tulkoot Let there be
tultava come
vaittanyt argued
vihollisiani enemies
vastustajan opponent
vaikeampi difficult
vanhoilla old
vaimoonsa wife
vertauksin parables
uskollisuutta loyalty
vannoneet sworn
valtiosta State
vieraaseen foreign
valinneet chosen
vapauta release
vieraissa Away
valmista ready
vierasta guests
valmistanut manufactured
ussian Uzziah
versoo sprout
uudeksi new
vastatkaa answer
veljelleen brother
valittajaiset lamentation
vihassaan anger
vahvan strong
vaivat disorder
vihmontamaljat vihmontamaljat
vankeina prisoners
vihmontamaljan vihmontamaljan
varsinaista actual
validaattori validator
vahvat strong
vahvistuu stronger
vauhtia pace
vaunuja Wagons
vaatteitaan clothes
vastaista contrary
valitun selected
vastauksia Answers
uskonnottomuus Irreligiousness
useat several
varpajaiset Housewarming
uskaltanut dared
varo precautions
viimeisiä last
viidentenätoista fifteenth
vapisivat trembled
varoittava deterrent
ystäviä friends
yritätte trying
vuosittain annually
yhdentekevää indifferent
yhteiskunnalle society
yhtyi concurred
yhdet one
yhteyteen link
vuodatan pour
virheettömän flawless
yleensäkin general
välittäneet passed
ylipappien high priests
Created by: Helsinki