Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

10,000 words Part 2

10,000 most commonly used Finnish words - part 2: next 2500. Free to correct.

QuestionAnswer
synnyttänyt birth
minkäänlaista no
muurit Walls
meri Maritime
myötä contribute
milloinkaan ever
nimeen name
muilla other
hänkin he
ilon joy
itsenne yourselves
historian history
iskee ischemic
itselleni myself
kuulevat hear
kulje go
kristukseen Christ
kieltänyt banned
kovaa hard
kysyn I ask
kuullessaan hear
kirottu darn
käskee tells
mahdollisuutta possibility
lehtinen flyer
armollinen gracious
ainetta substance
ajamaan drive
alttarille altar
ajat times
arvojen values
alan field
esikoinen first-born
entistä more
eivätkö Did not
hauva doggie
tupakka tobacco
tekijä factor
tuokoon May the
tiellä road
vihasi hated
vienyt exported
vaiti silent
vangiksi prisoner
ylleen don
ystävä friend
äänensä voice
ymmärtänyt understand
visti whist
ystävät Friends
ryhtyi MR
rikos criminal
sidkia Zedekiah
pennanen Pennanen
näköjään apparently
pelaa Play
orja slave
raamatussa Bible
päällikön master
pitkän long
portin port
pohjoisesta north
rakastavat love
puhetta speech
joudutte you have to
joukkoja troops
kauden period
jonne where
taistelu battle
tahtoa will
suomalainen Finnish
tarkoitin meant
talonsa house
sopiva appropriate
sosialistinen socialist
minäkään I do
maitoa milk
idea idea
hinta Price
hienoa fine
kyllin enough
kysymykseen Question
kysy asked
kuukautta months
kuolemaa death
kumpikin each
kivi stone
käyttäjä user
liikkuu moves
laskeutui descended
käsitys understanding
ajoi drove
asioiden Affairs
aikoo will
eläinten animals
haltuunne possess
ennemmin sooner
haluaisin I would like to
enkelin angel
eiköhän I guess
enkö Did not I
erota resign
tekojensa deeds
tutkia explore
uhraamaan sacrifice
tulta fire
tupakkaa Cigarettes
toin I brought
teihin roads
todista prove
tyttäriä daughters
tekosi deeds
vaatia require
viisaat wise
vaatteita clothes
uuteen new
viini wine
vaativat require
vikaa wrong
vihastui angry
väkivaltaa violence
yllään wearing
vuodessa per year
seitsemäs seventh
rauhaan peace
rikkaat the rich
saatan Satan
saamaan to
olihan after all
pelkäävät fear
perhe family
ovelle door
osin far
ollessaan While
puolestani part
pystytti pitched
polttouhreja holocausts
pohjoisen Northern
pohjalta on the basis of
portille Gate
pohjoiseen north
joitakin some
juhla celebration
keskuudesta among
kaveri guy
kerrottu told
julkinen public
johtomiehet chieftains
kaikkine all
joukkojen forces
julkisesti publicly
jätän I will leave
keskuuteen among
kannan Position
teetti parity
tarkkaan precisely
sydämen heart
minähän After all
istumaan sit
hevoset Horses
isäntä host
kiviä rocks
kärsiä suffer
korkealle high
kieltä language
kirjoitan write
korkeimman Supreme
lopussa At the end of
lupaus promise
löydä find
köyhille poor
käytä use
liitonarkku ark
luonanne with you
baalin Baal
ahab ahab
alati ever
asuvien residents
babylonin Babylon
ahaa I see
aloittaa start
arvossa value
armoille mercy
eteeni ethylene
etelän South
elämässä life
elämäni my life
enpä I do not
terveisiä greetings
tuona at that
tuomaan bring
tulos Result
täytäntöön implemented
tulemaan come
teoista acts
varteen arm
valtiota State
vastapäätä opposite
väittänyt argued
vääryyden injustice
voisitko could you please
yritys business
ympärilleen about
silmäni eyes
seuraamaan follow
sairaita sick
paljonko much
omalle my
parhaat best
ohjeet Help
otat you
olevaa the
päätä head
pilven cloud
rakkaat dear
pyhällä holy
pimeyden darkness
poikaansa son
päätöksiä decisions
kestä stand
katsotaan considered
jottei lest
kauppaa Trade
kanssamme with
joudut had
joutuisi would
teemme we
suurten large
suostunut agreed
suulla mouth
sukuun genus
suurella large
tavallinen plain
mukavaa nice
menevät go
mela paddle
merkkinä mark
muissa other
nimeäsi your name
niinhän that's what
mielipide opinion
miehestä man
naiselle woman
hänhän He
huonoja bad
ilta evening
isillenne fathers
illan evening
hylänneet forsaken
herättää arouse
kohoaa rises
kyseinen the
kuullen in consultation with the
kierroksella Round
koolla assembled
kulunut worn
kysymään ask
korjata correct
käymään visit
leipä bread
käskyjään commandments
luultavasti probably
mahdollisuuksia opportunities
luku Chapter
linkki Link
kävisi would
loi created
amerikassa America
asioihin affairs
aine substance
asukkaille residents
ankarasti severely
asukkaita residents
asera groves
aineen substance
aja aja
autioksi desolation
hallita manage
eräänä one
enemmistö majority
teon act
toiseksi second
toimeen Action
tuomitsemaan condemn
vieraat Guests
vesa sprout
vankeuteen imprisonment
vastasin I replied
vanhurskaus righteousness
vapaus Freedom
ulkona outdoors
viiden five
varokaa watch out
vaunut Wagons
yhteyttä contact
vuosien years
ääniä votes
silloinhan Because that is when
satoa yield
sellaiseen a
seurauksena result
rikkonut violated
sanottiin said
saattoi could
nälkään starvation
paikallaan in place
pakottaa force
osoita click
otin I
ovatkin are
puolueen Party
poikien boys
puhtaaksi clean
pässin ram
pysyi remained
jälkeläisten progeny
keskustelua debate
jäsen Member
kantavat bear
keskustelun debate
keinoin means
kerrottiin told
taivasta sky
taistelemaan fight
sonni bull
sonnia bull;
sivua pages
surmata slay
soit soit
suorastaan downright
tavallista usual
maita Countries
miljoonaa million
naimisiin married
miehistä men
mg mg
media media
itsellenne yourselves
henkilön with
ihmisillä people
joasin Joash
henkiä lives
hopea silver
illalla in the evening
korkein High
kokoan gather
käsiisi hands
ks dc
kristityt Christians
kristusta Christ
kokosi Size
korvat ears
maahansa country
laulu singing
liitto Federal
lköön lköön
käskystä Commandments
lyönyt hit
käyttämään use
käske tell
ahas AHAs
antakoon forgive
antavat give
arpa lot
aihetta title
arkku chest
heikko weak
hakea seek
hedelmiä fruit
tuntea feel
tuomitsee condemns
tulessa on fire
teltan tent
turhaa futile
toisiinsa between
tyttäreni my daughter
totesi said
viesti Message
vastausta reply
uskoneet believed
useimmiten mostly
vaadin I urge
ymmärtämään understand
voisit instantly
voitto profit
väkensä Basilaces
viljan Cereals
väkijoukko mob
yhtenä one
rautaa iron
sapatin Sabbath
saako whether
sanasi word
samanlainen similar
seurakunta church
salli allowed
painaa press
ovet Doors
osta shop
pelaajia players
onnettomuus accident
otsikko title
näkynyt seen
opetuslasten disciples
parempia better
opeta teach
paju willow
olevia the
näille these
pikkupeura young deer
pimeys darkness
puita trees
päätti decided
pojilleen sons
kehitystä development
järjesti organized
kasvanut grown
julkisen public
joudun I have to
suo grants
tampere tampere
tapahtua happen
surmaa killing
sotajoukko army
tarttui grabbed
sulla sulla
syntien sin
tarkoitti meant
siunaus blessing
miekalla sword
neljäs Fourth
muulla other
huomiota attention
kiittäkää bless
kykene unable
kpl pc
käytetty used
lahjaksi gift
käänny turn
lupaa permission
köyhän poor
käytön use
arvoa value
aluksi initially
antaisi would
asemassa position
arvot values
arvon value
antaneet given
arvoinen worth
ennenkuin before
eläin animal
elä live
hallitsija ruler
elusis elusis
tulevaisuudessa future
tuntevat feel
tuollaisen such a
tullaan will
tehtyä done
tuolta from that
tehkö not make
verrata compare
valtakunnassa kingdom
vapauden freedom
vaikuta affect
valittaa complain
vasemmalle left
vihollisten enemies
ääntä votes
ryhtyä take
ryhtyivät began
selkään back
sanoneet said
saattaisi could
orjia slaves
palvelivat served
otettiin was
onnellinen happy
parin pair
papille priest
peräisin from
pronssia bronze
rakasta love
päämiehiä Heads
puolustaa defend
poliitikot politicians
pistää inject
polvesta knee
pyhäkköön sanctuary
kansoista nations
kansaasi your people
johtajat Leaders
juhlaa Feast
kahteen two
kerrottavaa tell
jälkeläisistä offspring
syntinsä sin
tarvinnut had
suu foot
sokea blind
tarvitsisi need
sivuille pages
sisältää contains
sopimus Contracting
suureksi great
suomalaisen Finnish
muurin Wall
menemään go
menettänyt lost
muukalaiset Aliens
neito maiden
millaisen what
nimellä name
hukkaan wasted
hyökkää attacking
jeesukselta Jesus
herätti aroused
jalat Legs
koskettaa touch
kristittyjen Christian
kuoltua After the death of
koskevat on
kysymyksiä questions
kohotti raised
kuvat Photos
kostaa revenge
kääntää translate
lukemaan read
lupa approve
laissa Law
käsitä understand
käsken command
avoin open
alttaria altar
armahda have mercy
esimerkkinä example
ennenkin before
elävien live
tärkeää important
tuomari judge
tyyppi Type
täyttä full
toimesta by
tuollaisia like that
toimiva acting
teko award
totelleet obeyed
tiedot Information
vaimot Wives
valan oath
uskonut thought
uskominen believe
valtaansa powers
viimeiseen last
äitini my mother
voimin forces
äkkiä suddenly
ylle over
voisiko could
rikkoneet violated
saattavat may
senkin even
seuraavan next
sinäkö Did you
saatuaan after
rukoilkaa pray
sekaisin messed up
riittävän enough
oletteko you
ojensi stretched
palvelevat serve
pakkosiirtolaisuuteen forced migration
pelastan save
oloa presence
perustukset foundations
pyysivät asked
rangaistuksen Punishment
pienet small
pojalleen son
päivittäin daily
keitä who
johtuen Due to
taivaat heavens
sodoman Sodom
tapaamaan to meet
suomalaisten Finnish
sopimuksen Agreement
synnistä sin
tahtonsa will
tapoja ways
surmattava kill
noudata follow
mukaista of
netistä online
määrät amounts
mielipiteet opinions
makasi lying
markkaa DM
metsän forest
maksan hepatic
iloa joy
isäänsä father
ihmisestä human
idän East
hyvinvointi welfare
kohtalon fate
kuulen I hear
kuu moon
koittaa try
kohdalle want
kofeiini caffeine
kokemusta experience
kuolleiden dead
kuolevat die
kunnossa condition
kymmenentuhatta ten thousand
kullan gold
kulkenut gone
lait laws
kääntyivät turned
lasketaan calculated
maanomistaja landowner
lisaksi In addition to
ajavat drive
armahtaa pardon
asettua settle
elämästä life
edellään ahead
toiminut worked
tuska pain
tehän as you
tieltänne drive out
tyroksen Tyre
tuulen wind
todellisuudessa actually
toivo hope
tietty a
tärkein main
toiselta one
todisteeksi evidence
tuhannen thousand
vanhurskaaksi righteous
vahvistaa confirms
viekää Take
valtaistuimella throne
ulottui stretched
vallitsi There was
vieläpä even
vaimoa wife
vaikutukset effects
vaikutuksen effect
ylistää praise
ystäväni my friends
voimat forces
virhe error
yritä try
yöksi overnight
öljystä oil
sielläkin there
sauva rod
sellaisten of
ruhtinaat princes
parhaista best
onnea good luck
palveli served
osalta for
parhaita best
pellon field
päätökseen completed
perusturvan basic security
päätöksen Decision
pikku little
puheet Speeches
pyrkii will
karjaa cattle
join join
kehitys Development
jäseniä Members
katoaa disappears
kasukan kasukan
jollakin one
juoksi ran
talouden economy
syönyt eaten
sydämestään heart
tappoivat killed
sivulle page
sivuilta page
muuria wall
mielipiteeni opinion
neuvoston Council
noilla market
mekin we
neuvoja advice
määräyksen Order
noudatatte follow
home Home
isää father
johdon consistent
isälleen father
jakoi divided
hoitamaan deal
kivet stones
kuninkaille kings
kunnioita respect
kuunnella listen
kieli Language
kolmannen third
kärsimään suffer
lähetä send
luokkaa class
luulet think
aihe Topic
autuaita blessed
heitetään Discard
elossa alive
ehdottomasti definitely
hajalle apart
erilainen different
esineet objects
tietoon knowledge
tm tm
uhrilahjat offerings
tunnet feel
todistettu certified
tietyn a
tyttäret Daughters
todistus certificate
toisena second
turhuutta vanity
töihin work
tunteneet felt
uhraa sacrifice
unohtaa forget
vanhimpien oldest
valtaistuimen throne
veti pulled
vaimosi wife
viitsi Come on
valossa light
valoa light
vievät take
väen crew
välille between
ylipapin High Priest
vissiin I guess
vitsaus plague
öljyllä oil
ryhmä group
saattanut may
seuraavaa next
riittäisi enough
seurasivat followed
rikkoo violates
selville out
osakseen attracted
pelasi played
opetuslapsilleen disciples
palvelijallesi servant
ohjeita instructions
palaan I will return
palvelee serves
persian persian
osittain partly
pakeni fled
peitti hid
omaksenne possess
pelaajat players
omaisuus property
otettu been
peliä game
otettava take
pyhitetty sanctified
rakkaani my dear
pitäneet kept
pysyvät remain
pystyssä upright
puuta wood
puolestanne for you
päätös Decision
puhuin I spoke
päähänsä head
pässi ram
pidettävä keep
pientä small
pojasta boy
kerropa Tell
juomaan drink
jospa maybe
karjan livestock
jokerit jokers
joukkueen team
kadonnut lost
jonkinlaista some
jollei unless
julistanut Declared
joivat drank
tasan equally
tauti disease
suhteellisen relatively
soturit warriors
syyllinen guilty
mieluisa welcome
noissa those
moista plants
menettää lose
menin I went to
nimeäni my name
ikävä nasty
idästä East
häpeän shame
homman job
jaksaa cope
hyvinvointia welfare
kirjaa Paper
kuulette you hear
kullakin each
kosketti touched
kokea experience
kumman either
kymmenykset tithe
kokemuksia experiences
kultaisen golden
kohotan lift
loppujen end
laulan sing
lisätä add
luotaan away
liha meat
laulakaa sing
maataan country
lähden go
maailmasta world
ansiosta thanks
ajattelee thinks
ajattele think
ainoan single
alkanut begun
aseita Weapons
aamun morning
arvoja values
avukseen assist
avukseni help me
diktaattoreita dictators
etsin viewfinder
hauska funny
heitti threw
hallitsemaan manage
elät live
havaita detect
ensimmäiset The first
helpompaa easier
toisille others
tunnustekoja signs
tiedossa Unknown
tuntuvat seem
tyhjiin empty
työssä work
tutkimaan explore
tulvii flooded
tottakai course
toisianne each other
täytä meet
tomuun dust
tykkää likes
vastustaa resist
viimeisen last
viides Fifth
vaikkei although
vaille deprived
valtioiden States
vaikuttavat affect
uskot credible
uskollisesti faithfully
unen sleep
vehnäjauhoista wheat flour
viinin Wine
vuotena year
ääreen front of
ääressä at
night
yhtäkään none
yrittävät trying
vääriä FALSE
ympäröi surrounding
yrittänyt attempted
voihan Oh
sellua pulp
selvittää clarify
seisoo stands
sellaisena as
selaimen browser
rinnalla alongside
rikoksen Crime
siirtyivät moved
rukoilee prays
sijoitti invested
rasvan fat
saastainen unclean
paikasta location
omistaja belonging
pelkäsivät feared
nähty Activity
odotan I look forward to
odottavat waiting
pelosta fear
perkele Devil
nuoren young
pelastuu saved
olisimme we
palatsiin palace
ohjelma Program
pelkkiä mere
palkkaa salary
onkos if that crazy
puna red
päällikkönä Manager
päätellä deduce
puhuneet spoken
päästi let
johto leadership
jumalaansa god
johtaja Director
kaikilta all
juttua story
kaldealaisten Chaldeans
tavallaan kind of
tasangolla plateau
sopivaa suitable
taholta from
taikka or
surmannut killed
tapani Tapani
taistelun battle
maksetaan paid
muuttunut changed
min min
muutti moved
määräykset Provisions
niminen name
mieheni my husband
mikäs why not
nimeään name
mielellään happy
muutenkaan anyway
mieleni mind
henkikaartin the spirit of the Guard
ihmeellistä amazing
hyvään good
hävittänyt destroyed
ilmoitan declare
iisain Jesse
into zeal
kummankin both
kommentti comment
kukkuloilla the hills
kommentteja Comments
kädellään hand
korkealla high
komentaja commander
laulaa sing
laidunmaineen pasturelands
maakunnan Province
mahdollinen possible
käytettiin used
lasta children
luonasi with you
liene probably
alkoholia alcohol
auttamaan help
aineita substances
asialle about
asettunut settled
asu outfit
ansainnut earned
avun assistance
haluatte want
hankkia buy
eteesi in front of you
enkelit Angels
haureutta fornication
etelään south
heimoon family
todeta note
täyden full
tyhjää empty
tosiasia fact
uhrasivat sacrificed
tuloksia results
toisistaan between
tuonelan Hades
tuntia h
uskossa faith
vannoi swore
viittansa mantle
vietävä go
valitaan selected
uskoivat believed
viinitarhan vineyard
vastuussa responsible
vihollisesi enemy
viholliseni enemies
viisaan wise
väitä claim
yritin I tried to
ylistetty praised
yritetään attempt
väkijoukon crowd
yritän I will try to
väität you claim
voimasta power
yläpuolella above
ryhmässä group
seitsemännen Seventh
salassa secret
saalista catch
sinunkin yours
saara saara
sateen rain
riitaa dispute
riemuiten rejoicing
seuraavaksi next
seurannut followed
ruokauhriksi Food victim
ruoaksi food for
näköinen looking
olenkin I
ostanut bought
perhekunnittain fathers
paranee improves
paimenet shepherds
ollen therefore
nälänhätä famine
paskaa shit
ovella at the door
olettaen assuming
odottamaan wait
olisikaan should not
ollutkaan was not
ongelmana The problem
pyhäkkötelttaan tabernacle
perusteluja arguments
puhdistaa clean
raskaana pregnant
putoaa drops
kaatui crashed
juttuja stuff
joitain some
katseesi eyes
karkottaa expel
juutalaisille Jews
kapinaan revolt
jumalallenne God
kaikenlaisia all kinds of
kaukaa from afar
järkeä sense
kerroin factor
tarkoittavat mean
tavaraa stuff
syntiin sin
sitäkin even
sotaretkelle expedition
talo house
suomesta finland
siunannut blessed
montako how many
nousseet increased
merkittiin subscribed
maljan toast
mentävä go
mielestään thought
meihin us
muualle elsewhere
mielestani I think
niilin Nile
molemmin both
maksa liver
natsien Nazi
millaisia what
musiikki Music
määräys control
israelilainen Israeli
iloitsee rejoices
isienne fathers
kuninkuuden kingship
kiveä stone
kuolleen dead
kivaa nice
kukkulat hills
kohottaa raise
käsiksi access
kutsuin I called
kuunnellut listen
kysymyksen Question
luopunut waived
linkit Links
käteen hand
luuletko do you think
maanpiirin earth
lahjat Gifts
levittää spread
luut bones
lupauksensa promise
lahja Gift
lyödä hit
laista Constitution
maalin paint
ajattelevat think
evankeliumi Gospel
enhän never crossed
elävä live
ennalta pre-
eläintä head
egypti Egypt
esittänyt presented
harvoin rarely
ensimmäisestä first
enemmisto majority
tuotanto Production
tunnustaa recognizes
tulin I came
turva security
toivomme hope
tekevän do
toimitti submitted
tämähän Now this
tieteellisesti scientifically
tässäkin Again
tältä In this
tiedetään known
valmiita ready
vahinkoa injury
valhetta lie
viimeiset The last
venäläiset Russians
uni sleep
vastaavat corresponding
vastaat reply
viikossa week
uudenkuun new moon
veteen water
valmiit ready
vaihtoehtoja options
varaan upon
uskalla dare
valmistaa manufactures
vanhempien parents
äitisi your mother
virheitä errors
yhdeksi one
voitu could
seurassa Society
rypäleitä GRAPES
seinään wall
runsain liberally
saatanan Satan
sinussa you
sieluni soul
silmissäni eyes
rohkeasti boldly
riippuvuutta dependence
silloinkin even
pahoin badly
pelastanut rescued
paljaaksi bare
pantiin was
oikeaksi TRUE
pelaaja Player
palvelun service
olevien of
palatkaa come back
painoi weight
palkka wage
palvelu Service
poliisin police
portti port
pyydä ask
pääsisi reach
pystyyn upright
puolue party
polttakoon burn
pilkkaa mock
kansaan people
jättivät left
kaatoi poured
kaltainen like
kg kg
kahdesta two
juurikaan little
kahdeksantena eighth
keväällä spring
katsovat consider
juurelle foot
kesti took
julistamaan proclaim
julistavat proclaim
keskusteluun debate
kahdeksan eight
kauhu horror
sääli pity
säädöksiä acts
sittenkin after all
suuni mouth
tahtovat want to
syntyneet born
syntyivät born
tarve need
synneistä sin
suvulle family
synnyttää generate
nettilinja Web coach
muutoin otherwise
normaali normal
nekin also
merkitse mean
mielessään mind
malja toast
muutu change
musiikkia music
mitta measure
muukalaisia strangers
määräyksiä provisions
jatkoivat continued
hyvästä good
ilmaan air
hevosia horses
ihmisoikeuksia Human Rights
hyväksyä accept
iloiten gladly
hurskas pious
kristuksessa Christ
kielillä languages
kuoltava die
kysytään will be asked to
kirjuri scribe
kokenut experienced
kylläkin Admittedly
käden hand
kääntykää turn
liittoa union
mahdollisuudet opportunities
lopputulos result
lakkaa expired
lehto grove
lahjan A
käskyjäni commandments
käyttöä use
auttoi helped
alueet Areas
asuva resident
alku early
auttanut helped
asettuu settles
astiat dishes
ajoivat drove
haluta want
etteikö exclude
ensimmäisellä first
eräät some
hankkinut acquired
esittämään submit
etelä South
hankkii acquires
ehdokasta candidates
faktoja Trivia
toimimaan act
tutustua explore
tuulta wind
tytärtä daughters
tuoneet brought
toisesta another
tunsi felt
uhrilahjaksi the victim as a gift
tiedettä science
tuottanut produced
tupakan tobacco
torveen trumpet
viety exported
vieraan foreign
unta sleep
veljiensä brothers
vieroitusoireet withdrawal symptoms
vahingossa accidentally
viitan cloak
vanhimmille Elders
vanhat old
varrella along
yhteiskuntaa Society
ymmärrän I understand
äidin mother
ryhmän Group
saaliin catch
silmieni eyes
saaliiksi catch
ruhtinas prince
rinta breast
sisar sister
saavuttaa achieved
seassa among
sait did you
rikkaus wealth
onnistuu succeeds
oppinut learned
ovi door
paikoillaan still
painoisen balanced
nytkin now
pelata play
ostamaan buy
pääni my head
rakasti loved
pöydän Table
rahan money
puolueet parties
rakentamaan build
rajat cross
julistan I declare
kaikkeen all
keskustella discuss
kaunista beautiful
kaikenlaista all kinds of
kantamaan bear
kaataa pour
jollekin one
juonia plot
kaipaa Self
tappanut killed
suosittelen I recommend
suojaa protection
talot Houses
sitähän that's what
siunattu blessed
sosialismi socialism
tapahtumat Events
sotimaan war
siunatkoon bless
sovitusmenot atonement
suusta mouth
syntiensä sins
tarkoitettu intended
tavallisia ordinary
sydämenne hearts
nostan raise
muuri wall
noudattaneet followed
mitähän I wonder what
noudatettava follow
muinoin anciently
määritellä define
miekkaa sword
neste liquid
iloitsevat rejoice
ihmisiltä people
hetkessä overnight
hullu crazy
hetkeksi for a while
huomasin I noticed
kokemus experience
kuolemasta death
kristillinen Christian
kolmenkymmenen thirty
kokeillut tried
kuninkaita kings
kuolemalla death
lähdössä going
luulin I thought
maalia paint
köyhää poor
lapsiaan children
lähetin transmitter
luja strong
lammasta lamb
lujasti strongly
lampun lamp
leirissä camp
avannut opened
ajaksi period
arpaa lots
atk computing
aikoi intended
avoimesti openly
avata open
asettuneet settled
ensimmäistä first
enemmistön majority
ensiksi first
helpompi easier
ellette if you do not
egyptiläisten Egyptian
uhratkaa sacrifice
tietäkää know
tuomarina judge
tukee supports
tällaiset such
tehtävän task
tilanteen situation
tulkita interpret
todistajat Witnesses
tosissaan seriously
tilanteesta situation
tähdet stars
tottele obey
tuomarit Judges
vapisevat tremble
viiniköynnös grapevine
useammin more
viinaa booze
vapaiksi free
uskomaan believe
vieras guest
uudet New
vertaus parable
vaikutuksia effects
viimeistä The last
vaaditaan required
veljineen brothers
vakavasti seriously
valvoo monitors
väittävät argue
ympäristön Environment
väkisin forcibly
ympärillään around them
ylen contempt
äsken just
voisimme we
voimakkaasti strongly
yleinen general
ääriin ends of the earth
setan Seta
seuraavaan next
saatavilla Available
sanottuaan saying
sanovan say
sattumalta by chance
ratkaista solve
samanlaisia similar
ruoan food
seurakunnalle church
saastaiseksi unclean
onnistunut successful
omissa own
pelissä playing
parhaaksi best
oi oh
parhaan best
paimen shepherd
oletan I guess
ottelun match
pelin game
opetuslapsi disciple
ongelmaa problem
paljastaa reveal
onnistu succeed
olisitte ye
nuorten young
paina press
palvelijan servant
olleen was
palkat wages
pankaa Mobilize
puheensa speech
pieniä small
poikineen sons
perustaa base
puiden trees
puhtaat clean
pääsevät access
pukin Santa
puheille talk
päästänyt let
päämiesten Heads
johdosta result
julistivat proclaimed
jumalaamme God
järkevä rational
kenet who
kansalainen citizen
kallista expensive
jumalaasi god
kansalleen his people
kasvattaa grow
jäsenet Members
suora direct
taso level
tavannut met
tarkoitetaan means
tarpeen necessary
tahtoi wanted
suuhun mouth
sopivan suitable
tapahtumista events
syvyyden depth
syntymän birth
tapasi met
syistä reasons
muukalainen stranger
monella many
neljän four
mahti power
neitsyt maiden
muistuttaa Recalls
merta sea
määrätty prescribed
miehineen his men
menneet gone
meiltä us
monissa many
muutosta change
mitan length
joen River
huutakaa cry
itä east
hyökkäävät attack
ihmettä miracle
istuvat sit
huuto cry
itäpuolella east
historia History
huomasivat found
jalleen Again
istua sit
itkien crying
huonompi worse
iski struck
kielletty prohibited
kielen language
kohtasi encountered
kutsuttiin called
kiitetty Blessed
kieltämättä undeniably
kuulua include
käsite concept
kuolivat died
kosovossa Kosovo
kimppuunsa attacked
kohdusta womb
korjaa corrects
kiittää thank
kuunnelkaa listen
kommunistit Communists
kokoon together
laski decreased
levisi spread
käyneet visitors
maastaan country
launo Launo
luonaan with him
laskivat decreased
laskettuna calculated
luulee thinks
löytynyt found
linkin Link
leijonan lion
köyhiä Poor
asialla errand
armosta grace
aasin donkey
ajattelun thinking
asema status
aluetta area
asetan I set
ankara harsh
ahdingon plight
alunperin originally
esimerkin example
esitti presented
heimolle tribe
eron difference
haudan tomb
hallussa held
tulevaisuus future
tuomionsa sentence
terveydenhuolto health care
turhia unnecessary
tunnin hours
ties who knows
tärkeä important
tuotantoa production
tuotu imported
tuskaa pain
vihdoin finally
ulkomailla abroad
vesien water
valtiolle State
vastaavasti accordingly
vereen blood
vankilassa prison
uskosta Faith
uskotko Do you believe in
valtiot Countries
vaiko whether or
veneeseen boat
vaikutti seemed
vaadi required
veljiä brothers
velkaa debt
varjo shadow
version version
veljeään brother
virheetön flawless
virran power
yksilön individual
ylistivät praised
ylipäätään general
voitko if you can
yhdestä one
yhteysuhriksi offerings
saannot yields
ruton fever
sanojani my words
riita dispute
sanoisin I would say
sananviejiä messengers
ruumiita corpses
seudun Region
ruokauhrin meal offering
rikkautta richness
rukoilen I pray
seuraan track
seksiä Sex
sato harvest
simsonin Samson's
omistaa owns
palauttaa restore
omilla own
pannaan are
pahoista evil
näkyä show
pelkoa fear
pedon beast
omille own
ominaisuuksia features
oleellista essential
osuuden share
paransi improved
osui hit
palvelijoilleen servants
opetuslapsensa disciples
perässään behind
rakkauden love
pääoma capital
pääsivät reached
rakastakaa love
peräti even
pyhäkössä sanctuary
pyhäkköteltassa tabernacle
puolestamme on our behalf
puusta wood
puolta half
pidettiin was
kauniita beautiful
kaste dew
kaltaista like
kas growth
kanaaninmaan Canaan
jutun story
kaikkialta everywhere
julkista public
jäisi would
kaksitoistatuhatta twelve
kanto collection
kaksisataa two hundred
kellään anyone
katoavat disappear
spitaalia leprosy
soittaa call
suvusta lineages
syytön blameless
suojaan protection
taustalla background
säilyttää keep
säätänyt decreed
sortuvat collapsing
syyt causes
tarjousuhrina wave offering
tapparan Tappara
suunsa mouth
siviilien civilians
niinä during
molempien both
nukkumaan sleep
monen many
miikan Micah
muodossa form
miehellä man
murskaa crush
noudattamaan follow
merkitys significance
muistelen remembering
mainitaan mentions
mukava nice
istuutui sat
huomata note
hävitys destruction
idässä East
itki wept
hylkäsivät rejected
istu sit
hovin court
huuda shout
kirkkautensa glory
kutakin each
kohtalo fate
kärsimystä suffering
kärsii suffers
kutsuivat called
kokoaa brings
korkeintaan not more than
kutsuttu called
kumartui leaned
korkean High
kuuluivat were
kieltävät deny
kumma both
kustannuksella expense
kuudes Sixth
luotani from me
maalla Country
lähdin I left
loput the rest
luin I read
liittosi covenant
käskynsä commandments
kääntyä turn
lähdemme we assume
käyttäjät Users
mahtavat great
liity unrelated
arvioida assess
aikansa time
ajasta time
aseta place
asun I live in
alkuun Top
armosi grace
demokratiassa democracy
erilleen apart
hanki acquired
happamattoman Unleavened
hankonen Hankonen
ennustus prediction
eläimiä animals
hartaasti earnestly
firma firm
ehdokkaiden candidates
harvemmin less
turhan unnecessarily
tuomitse condemn
tiensä way
tuntenut felt
todellista real
toteutuu TRUE
tekemästä by
tutkimus Research
tuholaiset Pests
tieltään Path
tuottavat produce
unessa asleep
vaarin grandpa
vannoen swearing
valheen lie
valtakuntaan kingdom
uskovainen believer
uskontoa religion
vaalien election
valtaistuimensa throne
vehnää wheat
valtakunnat kingdoms
viinitarhoja vineyards
vanhurskaat righteous
vaikuttaisi affect
voideltu lubricated
älyllistä intellectual
välistä between
vähentää reduce
väitti claimed
ylistävät praise
ympäristökylineen ympäristökylineen
väkevällä Liqueur
äärellä Overlooking
saakoon saakoon
sadetta Rain
saksassa Germany
samanlaista similar
saati let alone
silmä eye
sellaisesta a
sinipunaisesta blue and red
rikki sulfur
riittävästi enough
sanottavaa say
ryhdy taken
sekään either
nykyiset current
oikeudenmukainen fair
palaavat return
olevaan the
pantu been
oikeudet rights
paeta escape
ottamatta than
ongelmat problems
ominaisuus feature
oikeuksia rights
pelottava scary
onnen happiness
opetusta teaching
näyttänyt seemed
oppineet learned
ojentaa stretch
nähdään seen
onnettomuutta accident
näyttävät seem
puoleeni to me
pojanpoika grandson
päivällä by day
päiviä days
puuttua intervene
pilvet clouds
raivopäiset raivopäiset
puutu deal
pukki buck
päätään head
rankaisee punishes
puhuvan speak
pyhässä Sacred
kauttaaltaan throughout
kerubien cherubim
kaytannossa In practice
kaupunkinsa city
kaivon well
johdossa head
jälkeläisesi descendants
kadotukseen perdition
jotam Jotham
jotakuta someone
kahtia in two
kadotkaa kadotkaa
kerrallaan at a time
joukkoineen troops
syökää Eat
suurempaa more
surmansa killed
taivaissa heaven
surisevat buzzing
taitoa skill
sukupolvi generation
taikinaa dough
sydämesi heart
tarkistaa check
synnintekoon sin
mehän we
markkinat market
neuvo advice
naisille women
muualta elsewhere
nielee swallows
mieleeni me
minunkin my
nautaa cattle
neljätoista fourteen
malli Model
netissä Internet
niiltä so
naisista women
neuvon advice
nostivat brought
jaetaan divided
henkilöä people
henkäys breath
hyvänä good
hyvänsä any
hyökkäsivät attacked
hienosta fine
hävitä lose
herhiläiset herhiläiset
ikkunaan window
ihmettelen I wonder
hyvässä good
kirjoituksia Writings
kirouksen curse
kolmannes third
kylät Villages
kiellä deny
kolmesti three times
käsiinne hands
kirkosta Church
kirjoitus writing
kolmesataa three hundred
koulun school
koti home
kuusisataa six hundred
kristuksesta Christ
kiinnostusta interest
kykenee capable
lesken widow
käyttäjän user
linnun Birds
lähdetään source of
loistava brilliant
lopullisesti finally
liittyvät Related
mahdoton impossible
lamppu lamp
lännen West
lumi snow
lyön hit
loukkaa Infringement
laupias Merciful
löytäneet found
laske count
alasti naked
aterialle meal
apuun assistance
aineet Substances
ajatellaan thought
arvoista values
amerikkalaiset Americans
aiheeseen topic
ajattelua thinking
aikaiseksi term
faktaa Facts
helsingissä Helsinki
hajotan scatter
helppoa easy
ehtinyt had time
eläkää Live
halunneet wanted
helpommin more easily
erossa separated
elämäsi life
edustaja Representative
työt work
terveydenhuoltoa health care
tuliuhri became the victim
todistuksen certificate
teoriassa theoretically
tuomiolle judgment
tuodaan imported
toimisi work
täytän implementation
tuskinpa I do not think
tilanteissa situations
tilanteeseen situation
valinnan choice
vastaavaa corresponding
viikkoa weeks
viidenkymmenen fifty
veljemme brother
ulkopuolelta outside
valehdella lie
viisaiden Wise
varusteet equipment
viisaasti wisely
viitta cloak
unohtanut forgotten
vanhempi older
vastuu responsibility
valehtele lie
uskottu believed
vainajan deceased
varjelee preserves
valitsevat opt
voimallaan power
villieläimet wildlife
väliverhon veil
ylistys praise
vuorilta mountains
virallisen Official
ymmärtääkseni I understand that
öljyn oil
vuoristossa mountains
voidellut anointed
vilpittömin sincerity
saata available
rikollisuuden Crime
saisitte ye
repäisi ripped
siivet wings
ruoho grass
sattui occurred
selitys explanation
siementä seeds
sanoman Message
sanoma message
rukoukseni prayer
riemu joy
nuorta young
painon weight
oppii learn
nuorukainen youngster
opetan I teach
näyttäisi seems
omakseni inherit
paljonkin lot
osat Parts
palkkoja wages
opetus Education
näkyviin appear
paapomista paapomista
opetettu taught
pelastamaan save
palannut back
näyn premonition
pelle clown
pelastat save us
pellavasta linen
pariin pair
olevani a
palvelukseen recruitment
pelastus rescue
palvelut Services
olenhan am I?
palvelkaa Worship
pystyisi could
puhalsi blew
propagandaa propaganda
pilkan ridicule
putosi fell
puutarhan garden
puhkeaa outbreak
puolelleen side
pienempi smaller
päässään head
pyhittänyt sanctified
pyhästä holy
pysyn I stay
pidot feast
puhtaasta pure
peto beast
keskellään midst
kaivaa dig
juutalainen Jewish
jumalille gods
järjestelmää system
kansalla people
kaikkihan everyone
joukossaan Among
jokaiseen each
kanna carry
kasvavat grow
jolta which
jälkeläisille offspring
järjestää organize
jokaisessa each
keski medium
talosta house
taivaalla in the sky
suomessakin Finland
sosialistit Socialists
syyllistynyt guilty
sivuston Website
taloja houses
sokeat blind
määräystä provision
mark Mark
mukainen with
merkin mark
melkoisen quite
nopeammin faster
makaamaan lie
menestys success
nimisen named
mielelläni happy
mielenne minds
nauraa laugh
mielessäsi mind
neljään four
noomi Naomi
mistähän I wonder what
määritelmä definition
menisi go
myrsky storm
matkaansa journey
merkkiä characters
markan DM
itsessään itself
huoneeseen room
ismaelin Ishmael
herransa lord
ilmaista express
huone Room
henkien life
iljetys disgusting
jatkamaan continue
isät fathers
hieno fine
isäntänsä master
ihmisellä man
johdattanut led
ilmenee apparent
ikiajoiksi forever
huomaan I see
henkilökohtaisesti personally
johdatti led
isiemme fathers
koskevia on
kommentoida comment
kiitosta praise
korkeat high
koskeva The
kuulkoon let him hear
kirjoitukset writings
kolmeen three
kuusikymmentä sixty
kirkossa Church
kunnioittaa respect
kuhunkin each
kirjoituksen spelling
kielensä tongue
laitonta illegal
luotan I am confident
laskee drops
maassaan country
mahdollisuuden opportunity
liitonarkkua ark of the covenant
käärmeen snake
liekki flame
käteensä hand
laulajat singers
lupasi promised
luopua abandon
laaksoon valley
lankesi fell
lueteltuina listed
luopumaan renounce
laskeutuu descends
laaksossa Valley
laaksonen Laaksonen
lintu bird
käytti used
liittonsa covenant
maasi country
aletaan will
ajatellen thinking
danielin Daniel
asiansa affairs
bkt GDP
artikkelin article
apu assistance
ajattelu thinking
demokraattinen democratic
autiomaasta from the desert
aiheuta cause
amalekilaiset Amalekites
aasi donkey
astuu enters
eteishallin foyer
ellen view
eteläpuolella south
fariseusten Pharisees
edustalle foreground
esipihaan courtyard
haltuun over
esitetty presented
heittivät threw
enkelille angel
erilaiset different
estä prevent
täydellisen complete
tehköön let him
tyhjä empty
tuokin brings
tyttäresi daughter
tekoa act
toteaa Notes
tuhoamaan destroy
tekemällä by
tutkii examines
tekijät Factors
venäjällä russia
vaikeuksia difficulties
vaarallista dangerous
vaelsi wandered
vanhaksi old
uskosi faith
viimeksi Last
vihollisteni enemies
vihaan hate
varmaankaan probably not
uria grooves
vihaavat hate
vaati demanding
uudesta new
vastaava responsible
veljenne brother
vaikutuksesta effect
vierestä next
versio Version
vehnäjauhoja wheat flour
väitän I would argue
vuorelta mountain
ylhäällä up
ympäröivät surrounded
vuodesta since
vuoriston Mountains
yhteysuhreja offerings
villasta wool
ylin top
välittää convey
ylistystä praise
selviä clear
sadan hundred
saisimme we
siitäkin even
riemun joy
ruokkii feeds
siirtää move
sisarensa sister
rohkeutta courage
ryöstää rob
ryhtyy take
sirppi sickle
sataa rain
saataisiin to
sallii allows
seurakuntaa church
rikkomuksensa trespasses
ratkaisee solves
riemuitkaa rejoice
oppi doctrine
näkyi seen
oikeamielinen right-minded
palvelijoita servants
osannut could
osoite Address
pakenee escapes
outoa odd
opin I learned
opettanut taught
ohella addition
otsikon title
osoittamaan show
puhumme we are talking about
polttouhri holocaust
pohjin revamp
pylvästä columns
pohjoisessa north
puoleesi attract
pyhään Sacred
polttouhrit burnt offerings
rakennuksen building
rakennan build
poliittisen political
pyhänä sacred
perustelu of
pystyt can
pystyneet able
perustein criteria
pysynyt remained
jälkeläisilleen descendants
ken ken
johtava leading
jäljessä behind
joukkueiden teams
katselin I watched
keinoja ways
kanaaninmaassa Canaan
jugoslavian Yugoslavia
säädöksiäni statutes
säännöllisesti regular
tahdomme we want to
tasoa level
suusi mouth
suuteli kissed
tarkoitusta To
systeemi system
sotureita warriors
sortuu collapse
takaisi guarantee
sovituksen Atonement
taloa houses
tarkoituksena The purpose of
syitä causes
suorittaa run
suomalaisia Finnish
mielestänne think
muisti memory
naaman face
muutan I change
naimisissa married
miehenä man
niinkään so much
noudatti followed
moabilaisten Moab
muuttamaan change
mainittu cited
markkinatalouden market economy
muuttui changed
määrätä impose
matkalle trip
maksanut paid
henkesi Your Life
henkeään breath
ihana wonderful
hädän distress
iloitse Rejoice
isilleen fathers
homo gay
huonoa bad
hyvyyttä goodness
hiuksensa hair
isoisänsä grandfather
huomattavan considerable
hävitetään destroyed
jalkansa feet
hengestä spirit
ilmoita please
istuvan seated
jerusalemille Jerusalem
henget Spirits
henkilöitä persons
ilmaiseksi free
kyennyt able
koulujen Schools
kunniaan glory
kielsi forbade
kk mon
kohottakaa lift up
kutsutti summoned
koituu accrue
kyselivät asking
kirkkoon Church
korottaa increase
kylään village
kärsivät suffer
kohosi rose
kimppuuni attacked
koota assemble
kymmenesosa tenth
kuuden six
kumarsivat bowed
kuolleita dead
kunniassa magnify
kuuluvien of
kääntyvät folding
luoja creator
luki read
leviää spreads
leveys width
löytyi found
köyhien poor
löysivät found
maapallolla Earth
lukuunottamatta except
käytän I
loppuu ends
loitolla away
lapsenne children
maailmalla Worldwide
lähetetty posted
liigaan League
luovu abandoned
maanomistajan landowner
apostolien apostles
alat sectors
annatte give
autuas blissful
alkaisi begin
arvostaa appreciate
asuvia residents
asuville residents
asetu stand
alkunsa originated
ennemminkin more
epäjumalia idols
elämme live
ehtii reaches
esiintyy occurs
eläköön cheer
enään longer
enkeleitä angels
tuoksuva fragrant
terve healthy
tyhmän stupid
tunsivat felt
todettu found
todistaja witness
tyystin completely
toisekseen secondly
todeksi TRUE
tulot revenue
täälläkin here
täyttänyt fulfilled
tuomainen Tuomainen
työstä work
todelliset real
töissä at work
todellisia real
tyhjästä scratch
todistavat testify
todellisuus reality
tieteellinen scientific
toimittamaan provide
tulevaa Future
tehtävänä task
tietään its way
uskoton unfaithful
vieraille guests
uneen asleep
uskomatta disbelieve
vahvisti confirmed
vaihtoehtoa options
uusien new
valtakunnasta Empire
vapaan free
viipyi lingered
viestinta viestinta
varas thief
valtava huge
vartijat guards
uskovaiset Believers
valtaistuimelle throne
viimein at last
valoon light
vastaavia similar
vastustamaan resist
veressä blood
vallata conquer
ymmärtäneet understood
ääneni voice
voittanut win
vuodeksi for
välittänyt cared
yrittivät attempted
vilja cereal
ystävällisesti kindly
väkivalta violence
yritykset Companies
ylhäältä from above
väärän FALSE
ymmärsi understood
väärät FALSE
voimaan force
saatavissa available
resursseja resources
ruveta start
ruumiini body
revin rip
rukoile pray
ruumiit corpses
rehellinen honest
siemen seed
ratkaisuja solutions
samoilla same
siirsi transferred
sairaan sick
selkeä clear
saavuttanut reached
pellolla field
palvelijalleen Servant
näyssä vision
palanneet back
oppivat learn
nähtensä nähtensä
olevista the
odotti waited
pahuuden evil
nälkää Hunger
onnellisia happy
näkisi see
pappeina priests
ojenna Stretch
peko peko
ohmeda Ohmeda
omansa theirs
otit took
onnistui might
palasiksi to pieces
palvelua service
pelätkää fear
näimme we saw
paennut fled
oksat branches
peloissaan afraid
näyttöjä screens
pesköön wash his
pääomaa capital
poliittinen political
poltettava burned
rantaan ashore
pukkia goats
politiikassa politics
pääsiäistä Easter
päivittäisen daily
piste dot
rakennus building
piittaa ignore
rankaisematta unpunished
pohjois North
rahalla Money
pilkka derision
rakensivat built
pilvien clouds
poliittista political
puhkesi broke
porukkaa crowd
porteista gates
juutalaisen Jewish
Created by: Helsinki