Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Enkku 13a huhtikuu

QuestionAnswer
at first aluksi, ensiksi
a mouth suu
either - or Joko - tai
laugh nauraa
repeat toistaa. sanoa uudelleen
simple yksinkertainen, helppo
a bank note seteli
a bill seteli
a tap hana
a faucet hana
an accent korostus, aksentti, paino, korko
follow seurata, ymmartaa
an experience kokemus
take some time kestää jonkin aikaa
do one's shopping" olla ostoksilla
it's taken me some time minulla on kestanyt jonkin
settle in aikaa, sopeutua, tottua
glorious loistava, ihana
Shop around the clock kaydä ostoksilla
shop "jonkin ympäri, ympärilla
around noin
a clock kello
this is how näin
a host family isaätäperhe
like kuten
do one's shopping menna ostoksille
Saturday lauantai
entire koko, kokonainen
including mukaan lukien, sisaltäen
nearby läheinen, lähistölla sijaitseva
a mall ostoskeskus
a store kauppa, myymala
a movie theater elokuvateatteri
mega mega-, jättiläis
a sports center urheilukeskus
anything like it mitään sen kaltaista
before aikaisemmin
my host mom isäntaperheeni aiti
leave, left, left for lähteä
while silla aikaa kun, kun taas
my host dad isäntaperheeni isä
rush nentää. rynnätä
off pois, tiehensä
a hardware store rauta auppa
a gardenstore puutarhamyymälä
middle keskimmäinen
watch katsella, katsoa jota in
a cartoon piirretty filmi, sarjakuva
look for etsiä jotakin
a direction suunta
supervised valvottu
a kiddie tenava, mukula, vekara
Kiddie Korral lastenhoitopisteen nimi,
a toy lelu, leikkikalu
a game peli, leikki
a weekend viikonloppu
groceries ruokatavarat
wheel työntää, lykätä
giant jättiläismäinen, valtavan
a cart ostoskärryt
fill täyttää jollakin
household goods taloustavarat
a family of ten kymmenhenkinen perhe
at the end of jonkin lopussa
massive massiivinen, jyhkeä,
a spree rieha, kierros
a shopping spree ostoskierros
*pay, paid, paid maksaa (jollekulle)
a stand koroke, koju, myynti pöytä, tiski
a checkout stand valintamyymälän kassa
a number numero, (tässä:) vuoronumero
a sales clerk myymäläapulainen
wonderful ihmeellinen, ihana, hieno,
a system järjestelmä, systeemi
a card kortti, lappu
an idea idea, ajatus, käsitys, tarkoitus
collect noutaa
later myöhemmin
anyway joka tapauksessa
head back palata takaisin
a fall syksy
rich rikas
several useita
a state valtio, osavaltio
a part osa
covered with jonkin peitossa
snow lumi
ice jää
tropical trooppinen
talented lahjakas
*have in common olla yhteistä
one (of) toinen (kahdesta)
a stay vierailu, oleskelu
a capital pääkaupunki
the Statue of Liberty Vapauden patsas
a skyscraper pilvenpiirtäjä
California Kalifornia
east itä
a coast rannikko, ranta
Florida heinäkuu
July kiitospäivä
Thanks giving USA:n turvallisuuspoliisi
fight, fought, fought taistella
against vastaan, vasten
crime rikos, rikollisuus
a river joki
a bridge silta
an ocean valtameri
lie, lay, lain maata, olla, sijaita
Japan Japani
an apple omena
a king kuningas
Indian intiaani
chief päällikkö
a king kuningas
Hawaii Havaiji
locate sijaita
a harbor (AmE) satama
harbour (BrE) satama
a gift [gift] lahja
the British brittiläiset
an American amerikkalainen
an example esimerkki
September syyskuu
an autumn syksy
a vacation loma
park pysäköidä, parkkeerata
a car park pysäköintialue, pysäköintihalli
luggage matkatavarat
a boot auton tavaratila
petrol bensiini
a parking lot parkkipaikka
baggage matkatavarat
a trunk auton tavaratila
gas bensiini
a Londoner Lontoolainen
underground metro
a taxi taksi
a New Yorker New yorkilainen
subway metro
a cab taksi
stairs portaat
a lift hissi
an elevator hissi
a meaning merkitys
underwear alusvaatteet
pants pitkät housut (AmE), alushousut (BrE)
trousers housut
an thought ajatus
Created by: kuittinen