Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

NTNB 2.5 - 2.7

Samenvatting

QuestionAnswer
Hostnames worden vertaald naar... IP adressen.
De vrtaling van hostname naar IP adres wordt gedaan door... de DNS.
DNS Domain Name System.
DNS maakt gebruikt van.. UDP en gebruikt poort 53.
DNS wordt vaak gecached om... de delay time te verlagen.
Bij host aliasing wordt er... van een lange hostnaam (een canonical hostname) een beter te onhouden hostnaam gemaakt.
Host alsiasing heet bij SMTP... mail server aliasing.
Met dns kan er ook load distribution plaats vinden waardoor... er minder load is.
DNS is niet gecentraliseerd omdat: Single point of failure, Teveel verkeer op 1 server, Te veel latency omdat hij voor sommige hosts te ver weg is en geen onderhoud mogelijk.
Er zijn 3 soorten DNS servers: Root servers (servers a t/m m), Top-level domain (TLD) servers (bevat .nl .com .jp) en authoritative servers (bevat google.nl google.com google.jp
Er is nog een dns server genaamd local DNS server , die fugureert als.. proxy voor de DNS requests
Er kunnen 2 soorten DNS query's worden uitgevoerd: recursive queries:Geeft altijd of het IP adres terug of een foutmelding en Iterative queries:Vraagt altijd om de juiste locatie voor de query
Bij DNS caching wordt... een qeury voor xx dagen bewaard en daardoor kan er een snelheidswinst behaald worden
. De mappings in een DNS database worden ... genoemd RRs
RRs Resource records
RRs bevat de volgende waardes: Name, Valeu, Type (a record is een normale translatie, NS verwijzing naar de nameserver, CNAME is de verwijzijng naar een canonical hostname, MX is voor de mail servers en TTL.
Bij een register kan je... je domeinnaam laten registeren. Hier moeten dan bijvoorbeeld 2 autoritive DNS servers worden opgegeven.
De distribution time is de tijd hoelang het duurt voordat het bestand bij alle peers is aangekomen.
Bij een client-server is deze distribution time.. linear
Bij een P2P verbinding wordt de distribution time... langzaam maar hoger omdat er meer clients ook data kunnen versturen (vergroting van bandbreedte) en is dus self-scaling
Rarest first er wordt bij de andere peers gekeken welke delen ze niet hebben, en die gaat de client proberen te donwloaden. Door het bijhouden hoeveel data er is gedownload van de andere peers kan er een andere peer gekozen worden (unchoked) om data heen te sturen.
DHT Distributed Hash Table
Een Distributed Hash Table (DHT) is… een database die verdeeld is over diverse peers in een P2P netwerk. Middels hashing is het mogelijk de juiste peer te vinden.
In een overlay network... weten de peers alleen de gegevens van zijn directe opvolger. Er kunnen vervolgens ook shortcuts gemaakt worden zodat hij niet de gehele cirkel af moet gaan.
Skype is een voorbeeld van een P2P netwerk waarbij clients verbinden met een super peer. Wanneer a met b gaat bellen maken de super peers waarmee ze zijn verbonden contact met elkaar.
relay peer wordt gezocht door de super peer een waar beide clients mee gaan praten, waardoor er een gesprek mogelijk is.
Wanneer programeurs een applicatie over het netwerk willen laten werken, moet er rekening gehouden worden met... de RCF waar alle regels in gedefineerd staan.
Connection socket wanneer er op een server een nieuwe socket gemaakt wordt omdat een client hiermee wilt verbinden.
een reliable byte-stream service TCP garandeert dat de data die verstuurd wordt aankomt in de server socket. TCP biedt tussen reliable byte-stream service de client en host.
Een stream zijn de karakters die uit of in een proces gaan. Dus je hebt een input en een output- stream.
Created by: chearitee.roosje