Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ruotsin ATK sanastoa

QuestionAnswer
aakkoskoosta riippuva skiftkänslig, versalkänslig
aakkosnumeerinen alfanumerisk
aaltosulje ({, }) klammer(parentes), spetsparentes
aaltoviiva (~) tilde
agentti agent
ahne haku girig sökning
aidonnus autentisering
aidonnusavain autentiseringsnyckel
aihe ämne
aikaleima tidsmärkning
aikaväli tidslucka, tidsintervall
ajaa köra
ajantasainen realtid, realtids-
ajatusviiva (-) tankstreck
ajoittaa schemalägga
ajonaikainen versio körningsversion, exekveringsversion
ajonaikainen virhe exekveringsfel, körfel
ajuri drivrutin
akku batteri
aktiivikohta klickbar punkt
aktiivinen kirjanmerkki bokmärkesskript, skriptbokmärke
aktiivinen sovellus aktivt program
akuutti korkomerkki (´) akut accent
alaindeksi index
alaspäin yhteensopiva bakåtkompatibel
alatunniste sidfot
alaviite fotnot
alaviitta nothänvisning
alaviiva (_) understreck
alavirta nedströms, nedåtström
aliasesto, aliaskorjaus kantutjämning
aliohjelma underprogram
aliverkko undernät
alkuasetus initialisering
alkulataus start, programstart
allekirjoitus signatur, underskrift
alleviivata understryka
aloitussivu startsida
altistus exponering
alueverkko regionnät, regionalt nät
alusta plattform
alustaa, formatoida, pohjustaa formatera; initiera
animaatio animation, animering
ankkurikohta ankare
apumuisti, > ulkoinen muisti sekundärminne
arkaluonteinen tieto känslig information
arkinsyöttölaite arkmatare
arkkitehtuuri arkitektur
arvo värde
asema enhet, station
aseman kuvake enhetsikon
asentaa installera
asettaa etukäteen förinställa
asetukset inställningar
asiakas(kone) klient(dator)
asiakas(sovellus) klient(program)
asiakaspääte kundterminal
asiakastuki kundstöd, kundsupport
asiakirja dokument
asiakirjamalli, asiakirjapohja dokumentmall
asiakkuuden hallinta kundvårdssystem
askellisäys inkrement
askelpalautin backstegstangent
asustemikro kroppsnära dator
atk-rikos databrott
attribuutti, määrite attribut, egenskap
avaimen palautus nyckelåterställning
avain nyckel
avainkehys nyckelbild
avainten pakkoluovutus nyckeldeponering
avaintenhallinta nyckelhantering
avotila verkligt läge
beetatestaus betatest(ning)
binäärisiirto binäröverföring
bioinformatiikka bioinformatik
biometrinen tunnistus biometrisk identifiering
bitti bit
bittikartta bitmapp, bitkarta
bittikarttakuva bitmappad bild, punktuppbyggd bild
bittinopeus bithastighet
bittisyvyys, bittisyys bitdjup
Boolen algebra/logiikka boolesk algebra/logik
CD-asema, CD-lukija, romppuasema cd(-rom), cd-läsare, cd-spelare
CD-levy, romppu cd, cd-rom, cd-(rom)skiva
data data (plur.)
datasähkö dataöverföring via elnätet
datatiedosto datafil, dokument
desimaalitasaus decimaljustering
diaesitys bildspel
digisovitin digitalbox, digital-tv-box
digitaalinen allekirjoitus, sähköinen allekirjoitus digital signatur/underskrift, elektronisk signatur/underskrift
digitalisoida, digitoida digitalisera
digitointipöytä, digitointilauta, koordinaatinlukija digitaliseringsbord, digitaliserare, ritplatta
DVD-levy dvd, dvd-skiva
dynaaminen lisenssi flytande licens
dynaaminen sivu dynamisk sida
editori redigerare
edustakone frontdator
ehdollinen pommi logisk bomb
eheys integritet
eheyttää defragmentera
ehto villkor
ehtolause(ke) villkorssats
ekstranet, vierasverkko extranät
emolevy, emokortti moderkort
emuloida emulera
ennakoiva tekstinsyöttö automatisk textigenkänning
epäsymmetrinen salaus asymmetrisk kryptering
erä sats
eräajo satsvis körning
erikoismerkki specialtecken
erillinen, yhteydetön fristående, offline
erityislaitteisto reserverad utrustning, dedikerad utrustning
erotin avgränsare
erottelematon tila avlyssningsläge
erottuvuus upplösning
esitysgrafiikkaohjelma presentationsprogram
etäkäsittely fjärrbearbetning
etäkäyttö, etäsaanti fjärranvändning, fjärråtkomst
etäkutsu fjärr(procedur)anrop
etäohjaus, kauko-ohjaus fjärrkontroll, fjärrstyrning
etätyö distansarbete
etäyhteys fjärranslutning
etenemispalkki förloppsindikator
et-merkki (&) et-tecken
etumerkkinen teckensatt
etunolla inledande nolla, förnolla
etunollien poisto nollundertryckning
etusivu ingångssida, förstasida
euron merkki (€) eurotecken
eväste, kuitti, keksi kaka
filmiskanneri filmskanner, filmläsare
flash-muisti flashminne, blixtminne
graafinen käyttöliittymä grafiskt användargränssnitt
grafiikkatila grafikläge
gravis-korkomerkki (`) grav accent
haavoittuvuus sårbarhet
hahmo avatar
hahmontaa, renderöidä rendera, visualisera
hahmontunnistus mönsteridentifiering
haittaohjelma skadligt program, fientligt program
hajautettu tietojenkäsittely distribuerad databehandling
hakasulje, hakasulku ([, ]) hakparentes
hakea, > imuroida söka
hakemisto katalog; index
hakemistokuvake katalogikon
hakemistopuu katalogträd
hakkeri hackare
haku sökning
hakuavain söknyckel
hakukone, hakuohjelma sökmotor, sökprogram
hakulaite personsökare
hakuohjelma sökprogram
hakupalvelu söktjänst
hakurobotti sökrobot
hakuviesti sökmeddelande
heittomerkki (') apostrof
heittovaihto minnesväxling
heittovaihtotiedosto växlingsfil
henkilöhaku personsökning
henkilökohtainen verkko, likiverkko, omaverkko personligt nät
herjaviesti, ärsytysviesti skällbrev, åthutning, flejm
hienovirittää finjustera, trimma
hiiri mus
hiirimatto musmatta
hiiriosoitin muspekare
hila raster
hilatietojenkäsittely gridteknik, gridsystem
himmennetty nertonad, skuggad
houkutin honungsfälla
hukkaamaton tiivistys förlustfri komprimering, icke-förstörande komprimering
hukkaava tiivistys förstörande komprimering
hukuttaminen översvämning
huolto service, underhåll
huutomerkki (!) utropstecken
hymiö smilis
hyperlinkki hyperlänk
hyperteksti hypertext
hyppy hopp
hyökkäys angrepp, attack
hyötykuorma nyttolast
häirikköteknologia omstörtande teknik
häiriöaika stilleståndstid, tid ur drift/funktion
häivyttää, himmentää tona ut/ner
hämähäkki spindel
ikkuna fönster
ikkunointi fönsterhantering; fönstring
ilmaisinalue meddelandefält
ilmaisohjelma gratisprogram
ilmentymä instans, förekomst
ilmentymämuuttuja instansvariabel
ilmoitus meddelande
ilmoitustaulu anslagstavla
imuroida, hakea ladda ner/ned, ladda hem, hämta (hem)
indeksoida indexera
informaatiolukutaito informationskompetens
infrapunaportti infraröd port, IR-port
internet, netti internet, nätet
internet-osoite internetadress
internet-palvelun tarjoaja internetleverantör
internet-puhelu, IP-puhelu internetsamtal, IP-samtal
internet-suunnittelu webbkonstruktion, webbformgivning, webbplanering
intranet intranät
IP-osoite ip-adress
istunto session
isännöinti hysa webbsidor
isäntä(kone) värd(dator)
iteratiivinen iterativ
iteroida iterera
jaettu ohjelma delat program
jakopalkki delningslist
jatkomuisti utökat minne
johdon tietojärjestelmä företagsledningssystem, beslutstödssystem
johdoton sladdlös
jokerimerkki jokertecken, ersättningstecken
jono kö; sträng
joukkolevitys flersändning
joutoaika vilotid
joutomerkki väntetecken
juliste affisch
julkaisuohjelma, taitto-ohjelma layoutprogram
julkinen avain öppen nyckel, publik nyckel
julkisohjelma gratisprogram
julkistus version
jutturyhmä chattgrupp
juttutori chattrum
jutustelu, juttelu, verkkojuttelu, päätekeskustelu chatt, tjatt
jutustin chattbot
juuri rot
juurihakemisto, päähakemisto rotkatalog
juuripiirto nedstapel
jäljite webbsignal, webbfyr
jäljittää hämta (in); spåra
järjestelmä system
järjestelmälevyke systemdisk(ett)
järjestelmänhallinta programhanterare
jäsennin textanalysator, parser
jäsentely analys, disposition, parsning
kaava formel
kaavio diagram, schema
kahva handtag
kaista band
kaistanleveys bandbredd
kaiutin högtalare
kaksipisteyhteys punkt-till-punkt-förbindelse
kaksisuuntainen duplex; tvåvägs-
kaksitaajuusverkko tvåbandsnät
kaksoiskäynnistys dubbelstart
kaksoisnapsautta dubbelklicka
kaksoispiste (:) kolon
kanava kanal
kannettava tietokone bärbar dator
kansio mapp
kantaluku talbas
kantataajuusverk­ko basbandsnät
kapeakaista smalband
kappale stycke; enhet
kapselointi inkapsling
kasetti kassett
kassapääte kassaterminal, datakassa
katkaista avskära, trunkera
katkoton tehonsyöttö avbrottsfri kraft
katoamaton muisti icke-flyktigt minne
katoava muisti flyktigt minne
kattavuus fullständighet
kehitin generator
kehote prompt, kommandoprompt
kehottaa uppmana, prompta
kehys ram
kehysvälitys ramöverföring, ramförmedling
kellotaajuus klockfrekvens
kelpoisuus validitet
kenoviiva (\) omvänt snedstreck, bakstreck
kenttä fält
kenttämikro fältdator, ruggad dator
kerros lager; skikt; överlagring
kerrostaa överlagra
kerta-avain engångschiffer
kertakirjautuminen, kertakirjaus singelinloggning
kertapalvelu engångstjänst
keskeytys avbrott
keskitin, pääkeskitin, hubi, moniporttitoistin koncentrator; hubb, nätnav
keskitys centrering
keskusmuisti internminne, arbetsminne, centralminne
keskussuoritin, keskusprosessori centralprocessor
keskustelukanava chatt(linje), chattkanal
keskusteluketju diskussionsspår
keskusteluryhmä, uutisryhmä diskussionsgrupp, diskussionsforum
keskusyksikkö centralenhet; datorlåda
ketjutus, etuisuusketju kedjekoppling
kevyt asiakas, ohut asiakas tunn klient
kieli språk
kiertokysely avfrågning
kiikkukytkin omkopplare
kiinteä yhteys fast anslutning/förbindelse
kiintolevy, kovalevy hårddisk, skivminne
kiistämättömyys oavvislighet
kirjanmerkki bokmärke
kirjasinperhe teckensnittsfamilj
kirjasintyyppi, kirjasinlaji, fontti teckensnitt, typsnitt
kirjausketju logg
kirjoite pappersutskrift
kirjoitussuojattu skrivskyddad
kirkastaa, voimistaa tona in, tona upp
kirkkaus intensitet
kloonata klona
kohdeyksikkö målenhet
kohdistaa justera
kohdistin markör, insättningspunkt
kohina, häly brus
kokonaisluku heltal
kokoonpano konfiguration, sammansättning
kolme pistettä (…) tre punkter, ellips
komento kommando
komentokieli kommandospråk
komentokäyttöliittymä kommandobaserat användargränssnitt
komentopainike kommandoknapp
komentosarja, juonto skript
komentosarjasovelma skriptlet
komentotiedosto kommandoprogram, kommandofil
koneisasiakirja elektroniskt dokument, e-dokument
koneisraha digitalpengar
konekieli maskinspråk
koodata koda
koodi kod
kopio kopia
kopioida kopiera
korjauspaketti servicepaket
korjaustiedosto, paikkaus programfix
kortti kort
korttipaikka kortplats
korttipalvelin bladserver
korttipuhelin korttelefon
korvata ersätta
korvaustila överskrivningsläge
kosketusnäyttö pekskärm
kotimikro hemdator
kotirekisteri hemregister
kotisivu ingångssida, förstasida, välkomstsida
kotiverkko hemnät
kryptografia kryptografi
kuittaus kvittering
kulmasulje (<, >) vinkelparentes
kuori, kuomu skal
kuormantasaus lastbalansering
kutsu anrop
kuulto-originaali genomsiktsoriginal
kuva bild
kuva-alkio bildpunkt, pixel, bildelement
kuvakartta klickbar karta
kuvake ikon, symbol
kuvan tallennus bildfångst
kuvankäsittely bildbehandling
kuvanlukija, skanneri bildläsare, skanner
kuvantaminen bildhantering, bildframställning
kuvaruutukaappaus, näyttövedos, ruudun kaappaus skärmdump
kuvaus beskrivning
kuvauskieli beskrivningsspråk
kuvaviesti bildmeddelande
kuviointi textur
kyberavararuus cyberrymd
kylläisyys mättnad
kynämikro penndator
kysely fråga; förfrågan
kysymysmerkki (?) frågetecken
kytkentäyksikkö växelmatris
kytkeä associera; länka; koppla
kytkin dataväxel, kopplare, omkopplare, brytare
kämmenmikro, kämmentietokone, käsimikro, käsitietokone, taskumikro, taskutietokone fickdator, handdator
käsikirja handbok, instruktionsbok, manual
käsiskanneri, käsi(kuvan)lukija handskanner, handläsare
käsitekartta, ajatuskartta, miellekartta tankekarta, begreppskarta
käsittely bearbetning, behandling
käsiviiva elastisk linjal
käsky instruktion
käskykanta instruktionsmängd
kättely handskakning
kävijä besökare
käynnistää starta
käynnistää uudelleen starta om
käynti träff, besök
käytettävyys användbarhet
käytettävyysaika drifttid
käyttäjän manipulointi social ingenjörskonst
käyttäjäprofiili användarprofil
käyttäjätili användarkonto
käyttäjätunnus, käyttäjänimi användarnamn, användaridentitet, användar-ID
käyttäjäystävällinen användarvänlig
käyttö användning; drift
käyttöaste nyttjandegrad
käyttöjärjestelmä operativsystem
käyttöliittymä användargränssnitt
käyttöoikeus, käyttäjäoikeus åtkomsträttighet, behörighet
käyttösuhde klickkvot
käyttötapaus användningsfall
käyttötuntuma utseende och beteende
käyttövaltuudet behörighetstilldelning
käyttöympäristö miljö
käytäntö protokoll
käytönaikainen ohje, online-ohje, suoraohje direkthjälp
käännös kompilering
käänteistekniikka bakåtkompilering
kääntäjä kompilator, assemblerare
kääre omslag
laajakaista bredband
laajakaistaverkko bredbandsnät
laajennuskortti instickskort, expansionskort
ladata ladda
laillinen systeeminmurtaja samuraj
lainausmerkki (") citattecken
laite enhet
laiteohjain, ohjain kretskort
laitteisto datorutrustning, maskinvara, hårdvara
lajitella sortera
lajitteluavain sorteringsnyckel
langaton lähiverkko trådlöst (lokal)nät
langaton puhelin/viestin trådlös telefon/terminal
lasertulostin laserskrivare
laskentaritilä beräkningsnät
laskeva järjestys fallande ordning
laskuri räknare
laskutaulukko kalkylblad
laturi laddare
latvapiirto stapel, uppstapel
lause sats
lauseke uttryck
lausekieli högnivåspråk
leikata klippa (ut)
leikepöytä urklipp, klippbord
leipäteksti brödtext
leskirivi änka
levy disk, skiva; kort
levyasema skivenhet, skivstation
levyke diskett
levykeasema diskettenhet
levypalvelin diskserver
liehureuna ojämn marginal
lihavoida förse med fetstil
liiketiedustelu omvärldsbevakning
liite, liitetiedosto, liitetty tiedosto/asiakirja bilaga, bifogad fil
liitettävyys anslutningsbarhet
liitin, > sovitin anslutningskontakt
liittyminen anslutning, uppkoppling, förbindelse
liittymä gränssnitt; abonnemang, anslutning
liittää klistra in; sammanfoga; ansluta; bifoga
liityntäverkko accessnät
liitäntä gränssnitt
limitin multiplexor
limittäin överlappande
limittää sammanfläta; överlappa
linkittää länka
linkki länk
linkkipolku, linkkiketju, murupolku synlig sökväg
lisenssi licens
lista lista
listata lista
lisäkortti instickskort
lisäohjelma, ohjelmalisäke, täydennysohjelma, valmisosa insticksprogram
lisäystila infogningsläge
lisäävä varmuuskopiointi inkrementell säkerhetskopiering
literaali litteral, strängkonstant
litteä näyttö platt (bild)skärm
liukuhihnakäsittely slussning
liukuluku flyttal
liukulukulaskenta flyttalsberäkning
liukusäädin skjutreglage
liukuvieritys mjuk rullning
logiikkatoimitus logikoperation
lohko block
loitontaa zooma ut
lokalisointi, paikallistaminen lokalisering
loki logg
lomake formulär, blankett
lomakkeensuunnittelu formulärplanering, blankettplanering
lomittaa sammanslå; infläta
looginen lauseke logiskt uttryck
luettelomerkki punkttecken, punktsymbol
luetteloruutu listruta, rullgardinslista
lukija läsare
lukitus låsning
lukkiutuma låsning
lukukynä läspenna
lumeluola virtuell grotta
lumetodellisuus virtuell verklighet
luotettavuus tillförlitlighet
luotettu kolmas osapuoli betrodd tredje part, tillförlitlig tredje part
luotettu, uskottu betrodd
luottamuksellinen konfidentiell
luottamuksellisuus sekretess, konfidentialitet
luvaton käyttäjä obehörig användare
lyhytsanoma sms-meddelande, kortmeddelande
lähde källa
lähdekoodi källkod
lähentää zooma (in)
lähettää skicka; sända
lähiverkko, paikallisverkko lokalt nät, lokalnät, lokalt datornät
läpäisy intrång
magneettijuova magnetremsa
mainospalkki, banneri webbannons, banner
makro makro
makrovirus makrovirus
maksullinen julkisohjelma, osuusohjelma spridprogram, shareware
maksupääte betalterminal
matkapuhelu mobilsamtal
matkaviestin, matkapuhelin, kännykkä mobiltelefon, mobil, nalle
matkaviestinoperaattori, matkapuhelinoperaattori mobiloperatör
matkaviestinpalvelu mobiltjänst
matkaviestinportaali mobilportal
matkaviestintä mobilkommunikation, mobil telekommunikation
mato mask
media medium
merkistö teckenuppsättning
merkkauskieli, merkintäkieli märkspråk, taggspråk
merkki tecken; markering
merkkijono teckensträng
metakieli metaspråk
metatieto metadata
mikro, mikrotietokone persondator, pc
mikrofoni mikrofon
mikrokortti mikrofilm, mikrofilmkort
mikro-ohjelmisto fast program, inbyggt program
mikrotukihenkilö pc-ansvarig, pc-samordnare
modeemi modem
modeemin kaappaus modemkidnappning, modembedrägeri
modulaarinen modulär
moduuli modul
moniajo multikörning, fleruppdragskörning
monikko tuppel, tippel
monipisteyhteys flerpunktsförbindelse
monisuoritin multiprocessor
monisäikeinen flertrådig
monisäikeisyys flertrådsteknik
monitaajuuspuhelin, monitaajuusviestin flerbandstelefon
monitaajuusverkko flerbandsnät
monitoimikortti flerfunktionskort, multifunktionskort
monitoimiohjelmisto integrerade program
moodi läge, metod
morfata morfa
muisti minne
muistikas minnesunderlättande
muistikirjamikro notebook
muistikortti minneskort
muistinvarainen minnesresident
muistitikku, usb-muisti minnespinne, usb-minne
mukauttaa anpassa
multimedia, monimedia multimedium, multimedia (plur.)
multimediasanoma, multimediaviesti multimediemeddelande, multimedialt meddelande
muokata, editoida redigera
muokkausohjelma redigerare, textredigerare
muotoilla formatera
muotoilukoodi tagg, formateringskod, html-kod
mustesuihkukirjoitin bläckskrivare, bläckstråleskrivare
muuntaa konvertera; transformera
muuttaa flytta; ändra; migrera
muuttuja variabel
nappikuuloke öronsnäcka
napsaus klick
napsauttaa, näpäyttää, klikata klicka
nasta stift
nestekidenäyttö flytkristallskärm
netti nätet, internet; webben
neuroverkko neuronnät
nimenvaltaus domännamnsröveri, namnnappning
nimipalvelu namntjänst
nimiö etikett
nimiöidä etikettera
niputtaa bundla
nollata nollställa
nouseva järjestys stigande ordning
numeerinen digital, numerisk
numero siffra; nummer
numeronmurskaus talslukare
nuolinäppäin piltangent, markörtangent
nuuskin avlyssningsprogram
näennäiskone virtuell maskin
näennäislevy RAM-disk
näkymä vy
näkymätön internet osynliga webben, djupwebben
näköistiedosto, levynkuva imagefil
näppäimistö tangentbord, knappsats
näppäin tangent
näpäyttää > napauttaa klicka
näytin, näyttölaite bildskärm; teckenruta, teckenfönster
näytteenottotaajuus samplingsfrekvens
näyttö skärm; teckenruta, teckenfönster; skärmbild; visning
näyttöfontti skärmteckensnitt
näytönjärjestin fönsterhanterare
näytönsäästäjä skärmsläckare
nörtti nörd, datanörd
objekti object
oheislaite periferienhet
oheislaitteisto kringutrustning, periferiutrustning
ohjaus styrning
ohjauskoodi kontrollkod
ohjauslaatta styrplatta, pekplatta
ohjauspallo, ohjainpallo styrkula
ohjaussauva, ohjainsauva styrspak
ohjausvalikko systemmeny
ohjausvalikkoruutu systemruta
ohjelma program
ohjelmankehitin programgenerator
ohjelmaryhmä programgrupp
ohjelmisto program, programvara
ohjelmoida programmera
ohjelmointikieli programspråk, programmeringsspråk
ohjeteksti ledtext, hjälptext
oikeellisuus noggrannhet
oikeinkirjoitusohjelma stavningskontroll(program)
oikeus behörighet
olemus skal
oletusarvo standardvärde, normalvärde, förvalt värde, förinställt värde
olio object
oliokieli objektorienterat språk
olio-ohjelmointi objektorienterad programmering
oliopohjainen objektbaserad
omaloki webbjournal, webblogg, blogg
omisteinen leverantörsspecifik, egenutvecklad
opastus(toiminto) hjälp(funktion)
opastusohjelma inlärningsprogram
opastuspuhelin, käyttötuki hjälpcentral, användarhjälp
operaattori operatör; operator
optinen lukija optisk (tecken)läsare
optinen merkinluku optisk teckenläsning, klartextläsning
orporivi horunge
osa del; avsnitt
osio partition, uppdelning
osituskäyttö tidsdelning
osoite adress
osoitekirja adressbok
osoiterivi adressfält
osoitin pekare
osoitinlaite pekdon
osoittaa peka, hovra
osoittaa kelvolliseksi validera
osoitteen kaappaus adressförfalskning
otsikko rubrik, titel
otsikkorivi namnlist
ovt EDI
paikalliskirjoitin lokal skrivare
paikannuspalvelu positioneringstjänst
paikkamerkki platshållare
painike knapp
painomerkki skärmärke
painos leverans
paketti paket
pakettivälitys paketförmedling
palaute respons, återkoppling, feedback
palautekutsu återuppringning
palauttaa, pompata (takaisin) återställa; studsa
palautuspiste återställningspunkt
palkki balk, fält
palomuuri brandvägg
palvelin server, serverprogram
palvelinhotelli serverhotell
palvelinsovelma servlet
palvelun lamautus överbelastningsattack, blockeringsattack
palvelun tarjoaja tjänsteleverantör
palvelunesto funktionsförlust, tillgänglighetsförlust
palveluntuottaja tjänsteproducent
palveluoperaattori tjänsteleverantör, tjänsteoperatör
paneelitietokone, lehtiötietokone penndator, pekdator, datorplatta
panoroida panorera
parametri parameter
parikaapeli partvinnad kabel
pariteetti paritet
PC-kortti pc-kort
peesaus snålskjuts
peilaus spegling
peilisivusto, toisiosivusto spegelsajt
peite mask
peittoalue täckningsområde, räckviddsområde
pengonta lumpanalys
perinnejärjestelmä befintligt system, äldre system
periytyminen arv
personoida, yksilöllistää personalisera, personanpassa
perua ångra
perusavain primärnyckel
peruskäyttäjä, loppukäyttäjä användare, slutanvändare
perusmuisti konventionellt minne
perusviiva baslinje
peruuttaa avbryta; backa
peräkkäissaanti sekventiell åtkomst
peräkkäistiedosto flat fil, platt fil, sekventiell fil
pienempi kuin-merkki (<) mindre än-tecken
pienennyspainike minimeringsknapp
pienentää förminska; minimera
PIF-tiedosto PIF-fil, programinformationsfil
piilokopio dold kopia, hemlig kopia
piilotiedosto dold fil
piilottelija fluktare
piiri krets
piirikortti kretskort
piirikytkentä kretskoppling
piirturi kurvritare, kurvskrivare
pika-alustus snabbformatering
pikanäppäin kortkommando, snabb(vals)tangent
pikavalikko, kohdevalikko, ponnahdusvalikko snabb(vals)meny, poppuppmeny
pikkukuva minibild, miniatyr
pikseli, kuvapiste pixel, bildpunkt
pikselöidä pixla
pilkku (,) komma
pimeä kuitu svart fiber
pino stack
pintakuviointi, tekstuuri struktur, textur
pintaoriginaali påsiktsoriginal
piratismi piratkopiering
piste (.) punkt
pisteväli punkttäthet
plusmerkki (+) plustecken
poistaa ta bort, radera, makulera
poistaa valinta avmarkera
poistonäppäin delete-tangent, raderingstangent
poletti igenkänningstecken, pollett
polku, hakupolku sökväg
ponnahdusikkuna extrafönster, poppuppfönster
porrastaa överlappa
portaali, palveluportti portal
portti port
postituslista, jakelulista sändlista, e-postlista
proseduurin kutsu proceduranrop
prosenttimerkki (%) procenttecken
pudotusvalikko, avattava valikko, vetovalikko rullgardinsmeny
puhdistaa rensa
puheenmuodostus talsyntes
puheensiirto röstöverföring
puheentunnistus taligenkänning
puhelinpalvelukeskus, soittamo teletjänstcentral, kontaktcentral
puheohjaus, ääniohjaus talstyrning, röststyrning
puheposti röstbrev
puhuroida ladda upp, lägga upp
puolijohde halvledare
puolipiste (;) semikolon
puolitushaku binärsökning
purkaa expandera, dekomprimera, packa upp
puskuri buffert
puskuroida buffra
pykälämerkki (§) paragraftecken
pystysivu stående sidformat
pystyviiva (|) lodstreck
pyyntöpalvelu pull-tjänst
pyöristää avrunda
päivittää uppdatera; uppgradera; modernisera
pääkäyttäjä administratör, systemadministratör
päällekirjoitettava omskrivbar
pääsisäismuna påskägg
pääsuunnittelija chefplanerare
pääsy åtkomst; tillgång
pääsyvaltuus åtkomsträttighet
pääsyvalvonta åtkomstkontroll
pääte terminal
pääteyhteys terminalanslutning
pöytätietokone, pöytämikro stationär dator, bordsdator
rahakortti kontantkort
rajaus beskärning
rakenne struktur
rakenteinen ohjelmointi strukturerad programmering
raportinkehitin rapportgenerator
raskas asiakas, osaava asiakas fet klient
ratkeavuus avgörbarhet
reflektoripalvelin reflektorserver
reititin router
reititys, väylöitys dirigering, routing
rekisteri register
rekursiivinen rekursiv
relaatio(tieto)kanta relationsdatabas
rengasverkko ringnät
resoluutio, erottelukyky upplösning, resolution
reunus marginal
riippuva sisennys hängande indrag
rinnakkaisajo parallellkörning
rinnakkaiskäsittely parallellbearbetning, parallellkörning
rinnakkaissiirto parallell överföring
ripata rippa
riskianalyysi riskanalys
riskienhallinta riskhantering
ristiinkääntäjä korskompilator
ristikkomerkki ( )
ristiriidattomuus konsekvens, koherens, följdriktighet
rivinvaihto radbrytning
riviväli radavstånd
robotti robot
roskaposti skräppost, spam
rumpuskanneri, rumpukuvanlukija trumskanner, trumläsare
runkoverkko stamnät
ruudukko rutnät
ruutu ruta; fält
ryhmäkuvake gruppikon
ryhmäohjelmisto > työryhmäohjelmisto
ryväs kluster, klase
ryömijä krypare
saanti åtkomst
saantiviive lateens
saatavuus åtkomlighet
saavutettavuus tillgänglighet
salainen avain hemlig nyckel
salakirjoittaa kryptera
salakirjoitus > salaus
salakuuntelu avlyssning
salaovi bakdörr, lönndörr
salasana lösenord
salateksti chiffer; kryptogram, kryptotext
salauksen purku dekryptering
salaus, salakirjoitus kryptering
salausalgoritmi krypteringsalgoritm
salkkumikro portföljdator, laptop
samanaikainen samtidig
sanankierrätys radplanering, textmontering
sanasto ordlista
sanastohyökkäys ordlisteattack
sanoma meddelande
sarake kolumn, spalt
sarja- seriell
sarkainnäppäin tabulatortangent, tabb
satelliittimatkapuhelin, kannettava satelliittipuhelin mobilsatellittelefon
satunnaisluku slumptal
saumaton skarvlös
sekoittaa kryptera, slumpkoda
selain(ohjelma) webbläsare
selata bläddra; avsöka, leta
selväkieliteksti klartext
semanttinen verkko semantiskt nät
sertifioida certifiera
siirrettävyys portabilitet, flyttbarhet
siirto överföring
siirtoheitin OH-platta, projektorplatta
siirtonopeus överföringshastighet
sijainnin seuranta roaming
silmukka slinga
silta brygga
sinetti sigill
siru chips, kiselbricka
sisennys indrag
sisäinen intern, inre
sisäkkäinen kapslad
sisällöntuottaja innehållsleverantör; informationslämnare
sisältöriippuva avustus sammanhangsberoende hjälp
sisäänkirjaus, sisäänkirjautuminen inloggning
sisäänrakennettu inbyggd
sitova välilyönti hårt mellanslag/blanksteg, fast mellanslag/blanksteg
sivu sida
sivulataus, sivupyyntö sidexponering, sidvisning
sivunvaihto sidbrytning
sivustokartta översikt(skarta), platskarta
sivustovastaava, verkkomestari, WWW-vastaava, web-vastaava webbansvarig, webbmästare
skaalata skala
skaalattava skalbar
skannata skanna. läsa in
soittoyhteys uppringd förbindelse/anslutning
solmu knutpunkt, nod
sormio tangentbord; tangentgrupp
sovellus tillämpning, program
sovellusikkuna programfönster
sovelluskehitin programgenerator, applikationsgenerator
sovelluskuvake programikon
sovellusliittymä programmeringsgränssnitt
sovellussalkku programportfölj
sovellustuki programstöd, programsupport
sovelma appletprogram, miniprogram
sovitin, liitin adapter, anpassare
steganografia, piilokirjoitus steganografi
suhteutettu fontti proportionellt teckensnitt
sulautettu järjestelmä inbyggt system
sulautettu tietotekniikka, jokapaikan tietotekniikka överallt förekommande datorisering, interaktiv databehandling överallt
sulje, kaarisulje ((, )) parentes
suljettu verkko slutet nät
sulkea stänga, avsluta
sulkemispainike stängningsknapp
sulkulista spärrlista, revokeringslista
sumea logiikka oskarp logik
suodatin, suodin filter
suoja skydd
suojatila, suojattu tila skyddat läge
suojaverkko virtuellt privat nät
suora viesti snabbmeddelande, direktmeddelande
suora, kytketty, linja-, linjalla direkt, direktansluten, online
suoraan vaihtokelpoinen pluggkompatibel
suorapalvelu direkttjänst
suorasaanti direktåtkomst
suoratoisto, virtaustoisto direktuppspelning, strömmande
suoraviestintä direktmeddelande, interaktivt meddelande
suoritin processor
suorittaa köra, utföra, exekvera
suoritusteho prestanda (plur.); dataflöde
suosikki favorit
supistaa komprimera
surffata, surffailla, surfata, surfailla surfa
suur(tieto)kone stordator
suurempi kuin-merkki (>) större än-tecken
suurennuspainike maximeringsknapp
sylimikro bärbar dator, portföljdator
symmetrinen salaus symmetrisk kryptering
synkroninen synkron
syrjäyttää ta över, åsidosätta, upphäva
systeeminmurtaja knäckare
systeeminsuunnittelija systemerare, systemplanerare
syvätä frilägga, extrahera
syöte indata
syöttää mata in
syöttö inmatning; matning
sähköinen elektronisk, e-
sähköinen kirja, sähkökirja, koneiskirja e-bok, elektronisk bok
sähköinen tunnistaminen/tunnistus elektronisk identifiering/identification; elektronisk certifiering
sähköinen tunnistekortti elektroniskt id-kort
sähköposti e-post, elektronisk post
sähköpostilaatikko brevlåda, e-brevlåda, e-postlåda
sähköpostiosoite e-postadress, e-adress
sähköpostitiedote e-nyhetsbrev, nyhetsbrev
sähköpostitili e-postkonto
sähköpostiviesti e-(post)meddelande, e-brev, mejl
säie ketju tråd
säteenheitto strålgångsberäkning
sävy nyans, färgton
sävytys skuggning
sääntö regel
taajamaverkko stadsnät
tahdistaa synkronisera
tahdistamaton asynkron
tähtäinhiiri puck
tähti (*) asterisk
takaisinkierto återladdning
takaisinkytkentä återkoppling, återföring, feedback
takaisinsoitto motringning
tallennusritilä lagringsnät
tallennusverkko datalagringsnät
tallentaa spara, lagra; mata in
tapahtuma transaktion, händelse
tappajasovellus, jymysovellus genombrottsprogram
tarjoaja leverantör
tarjontapalvelu, työntöpalvelu push-tjänst
tarkastussumma kontrollsumma
tarkenne, tarkennin fil(namns)tillägg, fil(namns)ändelse; identifierare
tarkistaa kontrollera, verifiera
tarkistusmerkki kontrolltecken
tarkkuus upplösning; precision
tarvepainatus stycktryck, exemplartryck, beställtryck
tasareuna rak marginal
tasata justera, marginalställa
tasaus justering; knipning
täsmälähetys enkelsändning
taso nivå
tasoskanneri, tasokuvanlukija flatbäddsskanner, flatbäddsläsare
taulukko tabell, uppställning, lista; vektor
taulukkolaskenta kalkylering
taulukonlaskentaohjelma kalkylprogram
tausta bakgrund
taustaprosessi bakgrundstjänst, daemon
tavu byte
tavutus avstavning
tavutussanasto undantagslexikon
tavutusvihje mjukt bindestreck
täysvärisyys sann färg
täytemerkki utfyllnadstecken
tehtäväpalkki aktivitetsfält
tehtäväruutu åtgärdsfönster
tehtävien hallinta aktivitetshanteraren
tekeytyminen uppträdande under falsk identitet
tekijänoikeus upphovsrätt
tekniikka teknik
tekoäly artificiell intelligens
tekomuuttuja fiktiv variabel
tekstinkäsittely ordbehandling, textbehandling
tekstinsiirto textöverföring
tekstintunnistus textigenkänning
tekstiruutu textruta
tekstitiedosto textfil
tekstitila textläge
tekstiviestipalvelu textmeddelandetjänst
teksturi ordbehandlare
teleasiointi teleköp
teleneuvottelu telekonferens
tiedon louhinta/kaivaminen, tiedonrikastus datautvinning
tiedonhaku informationssökning
tiedonhallinta datahantering
tiedonkeruu datafångst
tiedonsiirto dataöverföring
tiedosto fil; register; arkiv
tiedostoikkuna dokumentfönster
tiedostomuoto filformat
tiedoston jakaminen fildelning
tiedostonhallinta filhanterare
tiedostopalvelin filserver
tietämyksen hallinta kunskapshantering
tieto data (plur.), information
tieto- ja viestintätekniikka, TVT informations- och kommunikationsteknik, IKT
tietoaineistojen luokittelu informationsklassning
tietoalkio dataelement, element
tietohallinto informationsförvaltning
tietohallintojohtaja IT-chef
tietohuolto informationsförsörjning
tietojärjestelmä datasystem, informationssystem
tietojen palautus dataräddning, dataåterställning
tietojen turvaaminen informationssäkerhet
tietojenkäsittely databehandling, informationsbehandling
tietokannan hallintajärjestelmä databashanterare
tietokanta databas
tietokone dator
tietokoneavusteinen suunnittelu datorstödd konstruktion
tietokoneavusteinen opetus datorstödd utbildning
tietoliikenne datakommunikation, datatrafik
tietopaketti, datapaketti datapaket
tietopalvelu informationstjänst
tietopankki databank
tietosuoja integritetsskydd, datasekretess
tietosuojavaltuutettu dataombudsman
tietotekniikka, informaatiotekniikka informationsteknik, IT, datateknik
tietoturva(llisuus) datasäkerhet, informationssäkerhet
tietovalkama datafristad
tietovarasto, tietovaranto datalager, informationslager
tietoverkko datanät
tietoyhteiskunta informationssamhälle
tietue post
tiirikointi kryptoanalys
tiivistää, pakata komprimera, packa
tiiviste hashvärde, kondensat
tila läge; status; utrymme; tillstånd
tilakas tillståndsstyrd
tilapäinen tiedosto tillfällig fil
tilarivi statusrad, statusfält
tilaton tillståndslös
tilausvideo beställvideo, kabelvideo
tili konto
tilivelvollisuus spårbarhet
todennus autentisering, verifiering
toimikortti smartkort
toimintokieli procedurspråk
toimintonäppäin funktionstangent
toimistoautomaatio kontorsautomation
toimitusvalmis leverabel
toipumismenettely återställningsrutin
toisintaa replikera
toistin signalförstärkare, repeterare
toistinasema relästation
tonkeli hårdvarunyckel
tosiaikakäsittely realtidsbearbetning
toteutus införande, genomförande, implementering
treema (¨) trema
troijan hevonen, troijalainen trojansk häst, trojan
tukiasema, liityntäpiste, yhteyspiste anslutningspunkt, accesspunkt, basstation
tulkita tolka
tulokas nybörjare
tulostaa skriva ut
tuloste utdata
tulostin, kirjoitin skrivare, utenhet
tulostuksenhallinta utskriftshanterare
tulostus utskrift, utmatning
tulostusjono utskriftskö
tunkeutuminen intrång, dataintrång, penetration
tunnelointi tunnling
tunnistaa autentisera, identifiera
tunniste tagg, märkord
tunnistus identifiering; igenkänning
tunnus identifikation, lösenord
tunnussana lösenord
tuntumaton genomskinlig, genomskådlig, transparent
tuoda importera
turvaaminen säkerhetsfunktion
turvakoodi säkerhetskod
turvallisuus säkerhet
turvallisuustodistus certifikat, nyckelcertifikat
turvatalletus säkerhetsdeponering
tyhjämerkki ( ) blankt tecken, tomrum
työasema arbetsstation
työkalulaatikko verktygslåda
työkalurivi, työkalupalkki verktygsfält
työpöytä skrivbord
työryhmäohjelmisto, ryhmäohjelmisto grupprogram, gruppvara
tyyli formatmall
tyypinmuunnos typkonvertering
uhka hot
uhka-analyysi hotanalys, riskidentifiering
ulkoinen yttre, extern
ulkoinen muisti, apumuisti yttre minne, externt minne
ulkoistaa lägga ut (på entreprenad)
ulosheitto utrullning
uloskirjautuminen logga ut
upottaa bädda in, infoga
ura spår
uusinta-ajo omkörning
vaakasivu liggande format
vahva tunnistus stark autentisering, kryptografisk autentisering
vahvistus bekräftelse
vaihde växel; väljare, parameter
vaihtolevy flyttbar disk/skiva
vaihtonäppäin skifttangent
vaikutusalue definitionsområde
vain luku-tiedosto skrivskyddad fil
vakio konstant
vakoiluohjelma spionprogram
valevirus bluffvirus
valeväri pseudofärg
validaattori validator
valikko meny
valikkopalkki menyrad
valikkopohjainen menystyrd, menybaserad
valinnainen valfri, alternativ
valintaikkuna dialogruta
valintalista listruta
valintanappi alternativknapp, väljarknapp
valintaruutu kryssruta
valita välja; markera
valitsin omkopplare; parameter
valmisjärjestelmä nyckelfärdigt system
valmistella initialisera
valmiusaika passningstid
valodiodi lysdiod
valokaapeli optisk (fiber)kabel, optokabel
valokuitu optisk fiber
valokynä ljuspenna
valosähköinen optoelektronisk
valtuus befogenhet, behörighet
valtuustieto identifieringsinformation
valtuuttaminen behörighetstilldelning
valvontaohjelma övervakare, övervakningsprogram
vapaakoodi öppen källkod
vapaaohjelma gratisprogram
vapaatekstihaku fritextsökning
varalaitteisto reservutrustning
varata allokera, tilldela
varautuminen avbrottsplanering
varmenne certifikat
varmennepalvelu, varmennuspalvelu certifieringstjänst, auktoriseringstjänst
varmenneviranomainen certiferingsinstans, certifieringsmyndighet
varmentaminen certifiering
varmiste kontrollsekvens, kontrollsträng
varmistus reservrutiner, nedväxling
varmistuskohta kontrollpunkt
varmistusmerkki kontrolltecken, klartecken
varmistusnumero kontrollsiffra
varmuuskopio säkerhetskopia, reservkopia
varusohjelma systemprogram
vasteaika svarstid
vastuunrajausilmoitus ansvarsfriskrivning
vedos dump
vedoslaatu utkastkvalitet
vedä-ja-irrota dra-och-släpp
vektorigrafiikka vektorgrafik
vektorikuva vektorbaserad bild, vektorbild
velho, ohjattu toiminto guide, vägvisare
verkko nät, nätverk
verkkoalue, toimialue domän
verkkoaluenimi domännamn
verkkoasema nätenhet
verkkoasiointi, sähköinen asiointi elektronisk kommunikation, e-tjänst, elektronisk (kund)tjänst
verkkoavaruus cyberrymd
verkkoetiketti, netiketti nätvett, nätetikett
verkkokauppa, sähköinen kaupankäynti handel, e-handel, elektronisk handel
verkkokortti, verkkosovitin nätkort, nätadapter
verkkolasku e-faktura
verkkolehti, verkkomakasiini e-magasin, e-tidskrift
verkko-operaattori nätoperatör
verkko-opiskelu e-utbildning, webbutbildning
verkkopalvelu nättjänst
verkkopuhelin ip-telefon
verkkopäiväkirja, nettipäiväkirja webbdagbok; blogg
verkkopääte nätdator
verkkosivu webbsida
verkkosivusto, sivusto webbplats, sajt
verkkovierailu roaming, samtrafik
versio version
vertailla jämföra
vertailututkimus riktmärkning
vertais- partnerbaserad, icke-hierarkisk
vertaisverkko icke-hierarkiskt nät, serverlöst nät
veräjä grind
videokonferenssi, videokokous videokonferens
vierailijarekisteri besöksregister
vierailtu linkki använd länk
vierailuverkko besöksnät
vierekkäin sida vid sida
vierittää rulla
vieritysnuoli rullningspil
vierityspalkki rullningslist
vieritysruutu rullningsruta
viesti meddelande
vihikartta interaktiv karta, klickbar karta
vihjeteksti verktygstips
viipalekuvio cirkeldiagram
viite referens, hänvisning
viite-eheys referentiell integritet
viivain linjal
viivakoodi, juovakoodi streckkod
viivakoodinlukija streckkodsläsare
vikasietoinen feltolerant
vikasietotila felsäkert läge
vinoviiva (/) snedstreck
viranomaispääsy laglig åtkomst
virhe, ohjelmavirhe fel, programfel, bugg
virheenhakuohjelma, perkain felsökare, avlusare
virkistystaajuus uppdateringsfrekvens, vertikal svepfrekvens
virtuaalilähiverkko virtuellt lokalt nät
virtuaalimuisti, näennäismuisti virtuellt minne
virus, tietokonevirus virus, datavirus
vuoromerkki stafett, boll
vuoronäppäin returtangent, entertangent
vuorovaikutteinen, interaktiivinen interaktiv
vyöhyke zon
väli(tys)palvelin mellanserver, proxyserver
välilehti flik
välilyönti mellanslag
välimuisti cache, cacheminne
välinäppäin mellanslagstangent
väliohjelmisto mellanprogram, anpassningsprogram
välistys utjämning
välitallennus mellanlagring; skrivköhantering
välittää, lähettää edelleen vidarebefordra
värin koostaminen ditrering
värisyvyys färgdjup
väsytysmenetelmä uttömmande attack
väylä buss
Windows-sovellus Windowsprogram
WWW, www webben
WWW-hotelli webbhotell
WWW-jakelu webbsändning
WWW-kanava webbkanal
WWW-levitys webbutsändning
WWW-lomake webbformulär
WWW-osoite webbadress
WWW-palvelin webbserver
WWW-palvelu webbtjänst
ydin kärna
yhdentyminen konvergens
yhdistelmäruutu kombifält
yhdistää koppla; tilldela, mappa; konsolidera
yhdyskäytävä sluss, nätsluss, nätbrygga
yhdysliikenne samtrafik
yhdysmerkki (-) bindestreck
yhteenliittäminen sammankoppling
yhteensopiva kompatibel
yhteisosto, kimppaosto samköp, gruppköp
yhteydenmuodostusaika uppkopplingstid
yhteysavain, kertatunnus sessionsnyckel
yhteyskäytäntö protokoll
yhtäsuuruusmerkki, yhtäläisyysmerkki (=) likhetstecken
yksisuuntainen simplex
yksisuuntainen salaus envägskryptering
yksityinen avain privat nyckel
yksityisyys integritet, personlig integritet
yksivärinen monokrom, enfärgad
yleinen matkaviestinverkko, yleinen matkapuhelinverkko allmänt mobilnät
yleislähetys rundsändning, allmän sändning
yleisömatkapuhelin mobil telefonautomat
ylikellotus överklockning
ylikuuluminen överhörning
ylimäärä överflöd, redundans
ylivuoto spill
ylläpito underhåll
yläindeksi exponent
ylämuistialue (HMA) höga minnesområdet
ylätason verkkoalue toppdomän
ylätunniste sidhuvud
ylävirta uppströms, uppåtström
ylöspäin yhteensopiva, eteenpäin yhteensopiva framåtkompatibel, uppåtkompatibel
ympäristö miljö
ympäröivä omslutande
äly-, älykäs smart, intelligent
älytarra, rfid-tarra smartetikett, rfid-etikett
älyverkko intelligent nät
ät-merkki (@) snabel-a, at-tecken
äänentunnistus röstigenkänning, talarigenkänning
äänikortti ljudkort
Created by: Timo Piironen