Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

NTNB 2.1

Samenvatting

QuestionAnswer
Application structure geeft aan hoe de applicatie op opgebouwd en dus verbinding maakt (Client-server of p2p)$
Client-server architecture(1) er is altijd een host en een client. Clients communiceren niet met elkaar en de server heeft altijd een vast adres. De bedoeling is dat de server altijd beschikbaar is.
Client-server architecture(2) Vaak wordt er verbonden met een datacenter om de load aan te kunnen. Dit is infrastructure intensive omdat er veel geinvesteerd moet worden.
Data center
Infrastructure intensive
P2P architecture heeft geen vaste server en biedt geen always-on, hosts = peers, self-scalability is hoog. Elke peer geeft een service weg.$
De volgende punten zijn belangrijk bij P2P: ISP snelheid (vaak een lage upload), Beveiliging, Vrijwilligers (die bandbreedte afstaan)$
Security op de transport layer in de vorm van encryptie
een process die commniucatie wilt starten
Server(side) process een process die wacht om opgeroepen te worden
Socket hiermee verstuurd en ontvangt een process berichten van het netwerk
De socket staat tussen... de applicatie layer en de transport layer. Een socket wordt ook wel de.. genoemd.
De application layer geeft aan... welk protocol de transport layer moet gebruiken.
Reliable data transfer Wanneer een protocol (op de transport layer) voorziet van garantie dat het pakketje aan komt.
Loss-tolerant applications geen garantie dat een packet aankomt, tegenovergestelde van reliable data,meestal bij multimedia applicaties).
Bandwidth-sensitive applications wanneer een applicatie bepaalde throughput requirements heeft van de transport layer.
Elastic applications wanneer een applicatie GEEN throughput requirements heeft van de transport layer. (tegenovergestelde van bandwidth-sensitive application)
Time guarantee op de transport layer een maximale tijd is waarin het pakketje bij de reciever aan moet komen.
Security op de transport layer in de vorm van encryptie
In de Application-layer protocol wordt aangegeven: Wat voor berichten er gecommuniseerd worden (request of response messages), Welke velden er in het pakketje zitten, Wat de informatie velden zijn, Regels hoe het pakketje verwerkt moet worden
Voorbeelden van deze protocollen zijn... bijvoorbeeld http, FTP of SMTP.
bijv de flow kan bepalen en om zeker te zijn dat het pakketje aan is gekomen.
Voor de encryptie is er... een Secure Sockets Layer (SSL)
In een (SSL) Secure Socket Layer... wordt alle data die encrypted verstuurd moet worden in geplaatst, en vervolgens op de network layer geplaatst.
Een UDP connection is... connectionless en maakt dus geen gebruik van een handshake. Hij verstuurd gewoon de pakketjes zonder te wachten op een bevestiging. Hij pompt simpelweg alles op in de socket die de network layer moet verwerken.
Een destination wordt bereikt met... een IP address.
Middels de port number... kan de host zien voor welk proces het pakketje is bedoelt.
In de Application-layer protocol wordt aangegeven: Wat voor berichten er gecommuniseerd worden (request of response messages), Welke velden er in het pakketje zitten, Wat de informatie velden zijn, Regels hoe het pakketje verwerkt moet worden
Voorbeelden van deze protocollen zijn... bijvoorbeeld http, FTP of SMTP.
Created by: chearitee.roosje