Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

NTNB1.4 - 1.6

Samenvatting

QuestionAnswer
Wat zijn de verschillende soorten delay’s die een package kan krijgen? Nodal processing delay, Queuing delay, Transmission delay, Propagation delay, Total nodal delay.
Nodal processing delay De tijd om de header te lezen en te bepalen waar hij heen moet gaan (processing delay). Bit check error kost ook tijd. Vervolgens gaat hij naar de queue delay.
Queuing delay Wanneer het pakketje moet wachten omdat er een andere transmissie plaats vindt, en hij in de queue wordt geplaatst (anders komt hij hier niet)
Transmission delay Met de berekening van het maximaal behaalbare snelheid en het aantal bits die hij moet versturen krijg je een transmission delay. Aantal bits “delen door” link speed
Propagation delay De tijd die het pakketje er over doet om aan de andere kant van de link te komen. Dit heeft te maken met de type verbinding (glasvezel = snelheid van het licht) en de afstand/lengte van de lijn.
Total nodal delay Nodal processing delay, Queuing delay, Transmission delay en Propagation delay.
Queuing delay kan gemeten worden met... een traffice intensity.
Traffice intensity is te meten met: Aantal pakketjes/seconden * Aantal bits van de packages / Transmission rate. Als deze uitkomst groter is dan 1, ontstaat er een queue.
Wanneer een queue vol zit... zal de router een drop toepassen, de package is dan lost.
Met een traceroute kan je... het pad van een pakketje bekijken, en de delay’s bekijken.
Wat zijn de verschillende soorten doorvoersnelheden? Instantaneous throughput en average throughput
Instantaneous throughput De snelheid waarmee de reciever de packets ontvangt
Average throughput Wanneer er berekend wordt in hoeveel tijd er hoeveel data er ontvangen is, wordt de gemiddelde troughtput berekend.
Wanneer er een enkele bottleneck link is... heeft dit invloed op de gehele througput, dus vooral wanneer een link geshared is.
Een netwerk maakt gebruik van.. protocollen.
Protocollen werken op layers.
Service model krijg je doordat een layer vaak een service aanbiedt voor de layer die er boven ligt.
Protocol stack verschillende layers bij elkaar
Application Een protocol die aangeeft wat er met de data gedaan moet worden (Zoals HTML, FTP of SMTP) Wordt ook wel een message genoemd
Transport Hier wordt het bericht verdeeld in segmenten. Vaak wordt hier het protocol TCP of UDP gebruikt. Het zorgt er voor dat het pakketje juist aankomt (checks)
Network Geeft aan waar het pakketje heen moet (soort van post adres). Het protocol IP wordt hier vaak gebruikt. Ook wel datagrams genoemd.
Link Zorgt er voor dat de datagrams van de network layer correct over de physical layer verstuurd worden. Dit gebeurd met frames.
Physical Zorgt er voor dat de data over het medium gaat.
Encapsulation het inpakken/creeren van pakketjes.
Een voorbeeld van encapsulation: Eeen application-layer message gaat naar de transport layer, vormt het om naar een transprot-layer segement, wordt doorgesturd naar de network layer en wordt een network-layer datagram,gaat naar de link layer die er weer een link-layer frame van maakt.
Een pakketje bestaat uit... een header en een payload field.
De payload is... een pakketje van de layer die er boven zit.
Malware infecteerd computers op het netwerk, is self-replicating, verspreidt virussen en worms
Wat is een botnet
Trojan horse Malware dat verstopt is.
Wat zijn de 3 soorten Denial-Of-Service (DOS) attacks? Vulnerability attack, Bandwith flooding en Connection flooding
DDOS Distributed Denial Of Service Attack, wanneer er meerdere bronnen een DOS atack uitvoeren
Met een packet sniffer... kan de inhoud van een package bekeken worden.
IP Spoofing Wanneer de header wordt aangepast van een package, en de IP destination wordt aangepast
Bij een man-in-the-middle attack… is er een apparaat dat tussen de communicatie bronnen in staat. Deze kan vervolgende de pakketjes lezen en aanpassen zonder dat dit opgemerkt wordt.
Created by: chearitee.roosje