Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

uitdrukkingen

5 en 6

QuestionAnswer
Alles op het spel zetten een groot risco nemen
Je beste beentje voorzetten je uiterste best doen
Op het verkeerde paard wedden voor iets kiezen dat achteraf tegenvalt
zwemmen in het geld heel rijk zijn
van iets een sport maken iets voor de lol doen
de poppen gaan aan het dansen de problemen beginnen
de kat uit de boom kijken afwachten tot er iets gebeurt
oude koeien uit de sloot halen over dingen pratn die al vroeger uitgepraat zijn
de knoop doorhakken een moeilijke beslissing nemen
de koe bij de hoorns vatten een probleem aanpakken door er recht op af te gaan
Created by: xmx