Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

szavak_marcius

QuestionAnswer
waste paper basket papír kosár(irodai szemetes)
at the bus stop a buszmegállóban
delicious /di'lisösz/ finom (étel)
colleague /'kalíg/ munkatárs
baker pék
bakery pékség
healthy/unhealthy egészséges/egészségtelen
crowded zsúfolt
swallow/szwallou/ fecske/lenyelni
nest fészek
get married összeházasodni
strange noise furcsa zaj
carry sth vinni v.mit
sell,sold,sold eladni
hoof /hooves/ pata
in the distance a távolban
hide,hid,hidden elbújik
branch faág
count számolni
each of them mindegyikük
cave barlang
ride,rode,ridden lovagolni
treasure kincs
emerald smaragd
donkey szamár
fill sth. with sth. megtölteni v.mit valamivel
as quickly as you can amilyen gyorsan tudod
weigh sth. /wei/ megmérni v.minek a súlyát
scales mérleg
ask sb./sth. kérdezni v.kitől v.mit
ask sb. for sth. kérni v.k. v.mirt
give adni
wax viasz
take a trip kirándulni
powerful engine nagy teljesítményű motor
rise emelkedik (fel kel a nap)
north észak
south dél
west nyugat
east kelet
lesson tanóra
You have a map with you. Van nálad térkép.
on the motorway az autópályán
host vendéglátó/férfi
hostess vendéglátó/nő
unfair nem fer
impolite udvariatlan
revenge visszavágás/revans
delay késés/késedelem
deliberate /di'libörit/ szándékos
The atmosphere was bad. A légkör nem volt jó.
peasant paraszt
platter tál
cold platter hidegtál
target célpont
disqusting /diz'gászting/ undorító
screw/bolt facsavar/metrikus csavar
quarrel with sb. veszekedni v.kivel
cough /kaaf/ köhögni
correct/incorrect helyes/helytelen
How much did you run? Mennyit futottál?
tyre repair shop gumis
go cycling bringázni menni
dump the car le tenni az autót
The car park was full. Tele volt a parkoló.
river bank folyópart
mosquito / mosz'kítou/ szúnyog
steep meredek
gentle lankás
butt fenék
The island was very crowded. nagyon zsúfolt volt a sziget
sleeping bag hálózsák
cogwheel train fogaskerekű vasút
a slice of pizza egy szelet pizza
try to do sth. próbálni v.mit csinálni
mole vakond
cauldron bogrács
bring,brought,brought hozni
stick,stuck,stuck ragad/ragaszt
show,showed,shown mutatni
without nélkül
without saying a word... annélkül, hogy egy szót szólna
hide, hid, hidden elrejt/elbújik
catch, caught, caught elkap
warning figyelmesztetés
singular /szingjular/ egyesszám
plural /plural/ többesszám
regular nem rendhagyó
irregular rendhagyó
in the table a táblázatban
serve diner felszolgálni a vacsorát
funeral temetés
cloth rongy
give, gave, given adni
take elvesz/elvisz
get out of here! tűnj innen!
flu influenza
wild muschroom vadgomba
family gathering családi összejövetel
never mind ne törődj vele
trout /tráut/ pisztráng
gather gyülekezni
point to sth. mutatni v.mire
in the meantime e közben/ez idő alatt
someone valaki
the rest of the treasure a kincs fennmaradó része
it as still dark még mindíg sötét volt
He was awake ébren volt
sew,sewed, sewn/szor,szord,szoun/ varni
hurt sb. bántani v.kit
fasten sth. /feeszn/ bekapcsol/hozzáerősít
settlement település
wild boar vaddisznó
deer szarvas (élő)
venison szarvas hús
the specialty of the restaurant az étterem specialitása
promenade sétány
construction site építési terület
pier /pír/ móló
container konténer/bátmilyen tárólóeszköz
dagger /degör/ tőr
pan tál (főzéshez)
saucepan/szaaszpen/ lábos
frying pan serpenyő
merchant/mörcsent/ kereskedő
jar /dzsar/ köcsög
name megnevezni
instumen hanfszer/műszer
happen történik
fill sth. with sth. megtölteni v.mivel v.mit
climb/kláim/ mászik
whisper suttogni
while miközben
pour önteni
still még mindíg
become,became,became válik v.mivé
plat titkos terv
We are still here. Még mindíg itt vagyunk.
altogether összesen (pl:számla)
may own car a saját autóm
his own house a saját háza
article újságcikk
similar to sth. hasonló v.mihez
tragedy tragédia
citizen állampolgár
also szintén/is
ancient/einsönt/ ősi/ókori
extract kivonat
pack/unpack pakolni/kipakolni
near,nearer,the nearest közel/közelebb/a legközelebb
dome kupola
waist derék(testrész)
get bored unatkozni
get on sth. felszálni v.mire
get off sth. leszálni v.miről
pleasant kellemes
without nélkül
fall asleep elaludni
begin, began, begun elkezdeni
look at sth. carefully jól megnézni v.mit
in the distance a távolban
get nearer közelebb érni
smooth sima
enormous/i'nórmösz/ óriási
tie megkötni
land föld(terület
pick sth. up felvenni v.mit
far messze
myself, yourself, himself én magam, te magad, ő maga
sparkle szikrázik
Created by: prohuma