Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Thai Verbs 2

Thai verbal usage: Part 2

EnglishThaiTransliteration
I can accept that. ผม สามารถ ยอม รับได้. Pŏm săa-mâat yom ráp dâi.
She added it. เธอ เติม มัน เข้าไป. Ter dterm man kâo bpai.
We admit it. พวกเรา ยอมรับ มัน. Pûak rao yom ráp man.
They advised him. พวกเขา แนะนำ เขา. Pûak kăo náe-nam kăo.
I can agree with that. ผม เห็นด้วย. Pŏm hĕn dûay.
She allows it. เธอ เป็น คน อนุ ญาติ. Ter bpen kon à-nú yâat.
We announce it. พวกเรา เป็น คน ประกาศ. Pûak rao bpen kon bprà-gàat.
I can apologize. ผม จะ ขออภัย. Pŏm jà kŏr à-pai.
She appears today. เธอ มา วันนี้. Ter maa wan née.
They arranged that. พวกเขา จัดว่า. Pûak kăo jàt wâa.
I can arrive tomorrow. ผม สามารถ ไปถึง ใน วันพรุ่ง นี้. Pŏm săa-mâat bpai tĕung nai wan prûng née.
She can ask him. เธอ สามารถ ถาม เขา. Ter săa-mâat tăam kăo.
She attaches that. เธอ แนบ ที่. Ter nâep têe.
We attack them. เรา โจมตี พวกเขา. Rao johm dtee pûak kăo.
They avoid her. พวกเขา หลีกเลี่ยง เธอ. Pûak kăo lèek lîang ter.
I can bake it. ผม สามารถ อบ ได้. Pŏm săa-mâat òp dâi.
She is like him. เธอ ชอบ เขา. Ter chôp kăo.
We beat it. เรา ชนะ มัน. Rao chá-ná man.
They became happy. พวกเขา กลายเป็น ความสุข. Pûak kăo glaai bpen kwaam sùk.
I can begin that. ผม จะ เริ่มต้น ที่. Pŏm jà rêrm dtôn têe.
We borrowed money. เรา ยืม เงิน. Rao yeum ngern.
They breathe air. พวกเขา หายใจ อากาศ. Pûak kăo hăai-jai aa-gàat.
I can bring it. ผม สามารถ นำมา. Pŏm săa-mâat nam maa.
I can build that. ผม สามารถ สร้าง ที่. Pŏm săa-mâat sâang têe.
She buys food. เธอ ซื้อ อาหาร. Ter séu aa-hăan.
We calculate it. พวกเรา คำนวณ มัน. Pûak rao kam-nuan man.
They carry it. พวกเขา แบก มัน. Pûak kăo bàek man.
They don't cheat. พวกเขา ไม่ โกง. Pûak kăo mâi gohng.
She chooses him. เธอ เลือก เขา. Ter lêuak kăo.
We close it. เรา ปิด มัน. Rao bpìt man.
He comes here. เขา มา ที่นี่. Kăo maa têe nêe.
I can compare that. ผม สามารถ เปรียบเทียบ ว่า. Pŏm săa-mâat bprìap tîap wâa.
She competes with me. เธอ แข่งขัน กับ ผม. Ter kàeng kăn gàp pŏm.
We complain about it. เรา บ่น เกี่ยวกับ มัน. Rao bòn gìeow gàp man.
They continued reading. พวกเขา ทำ การอ่าน ต่อไป. Pûak kăo tam gaan àan dtòr bpai.
He cried about that. เขา คร่ำครวน เกี่ยวกับ .. Kăo krâm-kruan gìeow gàp.
I can decide now. ผม สามารถ ตัดสินใจ ได้ ตอนนี้. Pŏm săa-mâat dtàt sĭn jai dâi dton née.
She described it to me. เธอ ได้ อธิบาย ให้ ผม. Ter dâi à-tí-baai hâi pŏm.
We disagree about it. เรา ไม่เห็นด้วย กับ มัน. Rao mâi hĕn dûay gàp man.
They disappeared quickly. พวกเขา หายไป อย่างรวดเร็ว. Pûak kăo hăai bpai yàang rûat réo.
I discovered that. ผม ได้ ค้นพบ ว่า. Pŏm dâi kón póp wâa.
She dislikes that. เธอ ไม่ ชอบ ที่. Ter mâi chôp têe.
We do it. เรา จะ ทำ. Rao jà tam.
They dream about it. พวกเขา ฝัน เกี่ยวกับ เรื่อง นี้. Pûak kăo făn gìeow gàp rêuang née.
I earned. ผม ได้รับ. Pŏm dâi ráp.
He eats a lot. เขา กิน เยอะ. Kăo gin yúh.
We enjoyed that. เรา ชอบ ที่. Rao chôp têe.
They entered here. พวกเขา ได้ เข้าไป ที่นี่. Pûak kăo dâi kâo bpai têe nêe.
He escaped that. เขา ได้ หลบหนี ไป. Kăo dâi lòp nĕe bpai.
I can explain that. ผม สามารถ อธิบาย ได้ ว่า. Pŏm săa-mâat à-tí-baai dâi wâa.
She feels that too. เธอ รู้สึก เหมือนกัน. Ter róo sèuk mĕuan gan.
We fled from there. เรา หนีจาก ที่นั่น. Rao nĕe jàak têe nân.
They will fly tomorrow. พวกเขา จะ บิน พรุ่งนี้. Pûak kăo jà bin prûng née.
I can follow you. ผม สามารถ ตาม คุณ. Pŏm săa-mâat dtaam kun.
She forgot me. เธอ ลืม ผม. Ter leum pŏm.
We forgive him. พวกเรา ให้อภัย เขา. Pûak rao hâi à-pai kăo.
I can give her that. ผม สามารถ ให้ เธอ ได้. Pŏm săa-mâat hâi ter dâi.
She goes there. เธอ ไป ที่นั่น. Ter bpai têe nân.
We greeted them. พวกเรา ได้ ทักทาย พวกเขา. Pûak rao dâi ták taai pûak kăo.
I hate that. ผม เกลียด นั่น. Pŏm glìat nân.
I can hear it. ผม สามารถ ได้ยิน มัน. Pŏm săa-mâat dâi yin man.
She imagine that. เธอ คิดว่า. Ter kít wâa.
We invited them. พวกเรา ได้ เชิญ พวกเขา. Pûak rao dâi chern pûak kăo.
I know him. ผม รู้จัก เขา. Pŏm róo jàk kăo.
She learned it. เธอ ได้ เรียนรู้ มัน. Ter dâi rian róo man.
We leave now. พวกเรา ไป ตอนนี้. Pûak rao bpai dton née.
They lied about him. พวกเขา โกหก เกี่ยวกับ เขา. Pûak kăo goh-hòk gìeow gàp kăo.
I can listen to that. ผม สามารถ ฟัง สิ่ง นั้น ได้. Pŏm săa-mâat fang sìng nán dâi.
She lost that. เธอ ทำ สิ่ง นั้น หายไป. Ter tam sìng nán hăai bpai.
We made it yesterday. พวกเรา ทำ มัน เมื่อวานนี้. Pûak rao tam man mêua waan née.
They met him. พวกเขา ได้ พบ กับ เขา. Pûak kăo dâi póp gàp kăo.
I misspell that. ผม สะกดคำ ผิด. Pŏm sà-gòt-kam pìt.
I always pray. ผม ภาวนา เสมอ. Pŏm paa-wá-naa sà-mĕr.
She prefers that. เธอ ชอบ ว่า. Ter chôp wâa.
We protected them. พวกเรา ปกป้อง พวกเขา. Pûak rao bpòk bpông pûak kăo.
They will punish her. พวกเขา จะ ลงโทษ เธอ. Pûak kăo jà long tôht ter.
I can put it there. ผม สามารถ วาง ไว้ ตรงนั้น. Pŏm săa-mâat waang wái dtrong nán.
She will read it. เธอ จะ อ่าน มัน. Ter jà àan man.
Created by: garydale