Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kyrgyz 01

Kyrgyz Vocab and Phrases 01

QuestionAnswer
сен канчанчы жылкысың? From what year are you?
эртең-менен morning
кечинде evening
тыныгуу перерыв, break
сабак class, урок
дүкөн store
______ саат канчада болот? When will ______ be?
алыс далеко, distant, far away
жакында скоро, soon
качан? когда, when
жакын близко
кеч поздно
жайында летом
кышында зимой
жазында весной
күзүндө осенью
байбак socks
тарак brush, comb
өтүк boots
көйнөк dress, shirt
топу hat
куурчак doll
шырдак rug
төшөк carpet
гул flower
жоолук headscarf, платок
эшик door
эшек donkey
бөлмө room
тең equal
сен канча жаштасың? How old are you?
сен канчадасың? How old are you? (shorter form)
жарымда half past (e.g. 30 minutes)
апа mom
ата dad
эже older sister
жезде husband of older sister
сиңди younger sister (of a girl)
карындаш younger sister (of a boy), daughters of brothers
күйөө бала husband of younger sister
байке older brother
ини younger brother, children of brothers
жеңе older brother's wife
келин younger brother's wife
чоң-ата paternal grandpa
чоң-апа paternal grandma
таята maternal grandpa
таене maternal grandma
небере grandchild
дос friend
дос кыз girlfriend
күйөө husband
аял wife
үй house
кыз girl
ай moon
сумка purse
шуру necklace
күзгү mirror
тон шуба
тапичке slippers
терезе window
ким who?
эмне what?
жээн children of sisters
иштер things, дело
үй-бүлө family
кичине little
чоң big
сулуу beautiful (person)
кооз beautiful (thing)
кызыл red
кызгылт сары orange
көк blue
сыя, кызгылт көк violet, purple
жашыл green
сары yellow
ак white
кара black
боз grey
күрөн brown
күлкүн pink
көк чөп green grass
гүлдүү with flowers
кары old
байбиче old woman (w/ respect)
агай male teacher
тоок chicken
уй cow
жууркан blanket
нан bread
сүт milk
жумуртка egg(s)
коон melon
алма apple
момпосуй candy
каймак сметана
быштак творог
айран кефир
сүзмө густой кефир (без воды)
ун flour
кант сахар
тоголок round, circular
сүйрү oval
эт meat
ит dog
таттуу сладкий
ачуу горький, острый
кычкыл кислый
топ мяч
саат часы
каерликсиң откуда ты?
мен дары я тоже
баш голова
чач волос
көз глаза
мурун нос
тиш зубы
тил язык
кирпик eyelashes
каш eyebrow
кулак ухо
ооз рот
кол рука
бут нога
тизе колена
кыска short
узун long
суук холодно
кесип profession
улут nationality
шаар город
жылуу тёплая
ысык жаркая
ачык открыто, ясно
бүркөк посмурно
жаан дождь
кар снег
мөндүр град, hail
кечээ вчера
буу steam
сууга бышкан boiled
бууга бышкан steamed
меште бышкан baked
куурулган fried
арзан cheap
кымбат expensive
майда small (fruits, veggies)
даамдуу tasty
шире juice
ширелүү juicy
мурда раньше
чынбы? правда ли?
элчи посоль
элчилик посольство
пияз лук
ашкабак тыква
калемпир peppers
сарымсак garlic
сабиз carrot
картөшкө potato
керем cabbage
бадыраң огурец
дарбыз арбуз
шабдаалы peach,
алма яблоко
өрүк абрикос
карагат black currant
анар гранат
алча вишня
жүзүм grapes
алмурут pear
бүлдүркөн blackberry
пайдалуу полезнь, healthy
бүгүн сегодня
эртең завтра
бүрсүгүнү посли завтра
эң очень
абдан очень
туура right
баары all
ачкыч key
таш stone, rock
мышык cat
мый kitten
эчки goat
улак baby goat
музоо calf
кой sheep
козу lamb
төө camel
бото baby camel
жылкы horse
кулун foal
ат mare
жөжө chick, duckling
күчүк puppy
өрдөк duck
тумшук bill, beak
канатуу bird
түлкү fox
карышкыр wolf
коён rabbit
тыйын чычкан squirrel
суур groundhog
кирпи hedgehog
аркар bighorn sheep
аюу bear
бугу elk
илбирс leopard
даам taste
карга crow
көп много
окуучу ученик
дарыгер врач
сатуучу продавец
тикмечи seamstress
катчы secretary
башчы leader
эсепчи accountant
сүрөтчү artist, photographer
өтүкчү shoe repair guy
жазуучу writer
күзөтчү guard
мергенчи hunter
улуу great
суро вопрос
аба-ырайы погода
аба воздух
окуу studies, учёба
тикме sewing
обон melody
обончу composer, musician
тилчи language teacher
ыр song
ырчы singer
бий dance
бийчи dancer
кой sheep
койчу, чабан shepherd
жылкычы horseman, horsewatcher
уйчу cattleman, cowboy (?)
мал herd, скот
илим наука
илимпоз учёный
китепкана библиотека
даараткана toilet
аш еда
соода trade
соодагер trader, торговец
жеңил парыңыз менен с лёгким паром (formal?)
мончо баня
буу steam
ал кайда турат? Where does he/she live?
асман sky
жылдыз star
текче shelf
кайда where?
дубал wall
керебет bed
отургуч chair
бурч corner
орто center
чет edge
чака bucket
имарат building
көчө street
короз cock, rooster
кагаз paper
cөздүк dictionary, vocabulary
сүйлөшмө phrasebook
калем pen
туздуу salty
алуу жайлар vacation spots; places for отдых
окуу жайлар places of education
токой forest
куш bird
жаныбар animal
туз salt
сырт outside
сыртта on the street, in the outside
ортодо in the center
дубалда on the wall
артта behind
арт back (as in a 'position')
кызыктуу interesting (adj)
кызык interesting (adv)
эрте early (adv)
мурдагүнү the day before yesterday
бор chalk
борбор a center
жер land
жол road
чычкан mouse
көпөлөк butterfly
маймыл monkey
пил elephant
арстан lion
бак tree
кызылча beet
чайнек чайник
балык рыба
бош жүргөн homeless
эчтеке эмес of nothing, no problem
айтыңызчы скажите, пожалуйста
ички inner, inside
тышкы outer, external
тумак warm hat that closes below the chin
шөкүлө girl's калпак
бала бакча kindergarten
көл lake
мектеп school
жашылча vegetables
жемиш fruit
менен and, with
ички кийимдер underwear
тышкы кийимдер outerwear
баш кийимдер headwear
бут кийимдер footwear
аларман buyer
сатып алуучу buyer (in two words)
бөлүм section, stall (in multi-store magazine)
гана только
ар түрдүү разные
он right
сол left
ондо on the right
солдо on the left
буюмдар stuff
жөн эле келдим I just showed up
эмнеге келдиң? Why did you come?
эмнеге? Why? за чем?
чынчыл honest (as in a person)
эмгекчил hard working (as in a person)
жалкоо lazy (as in a person)
жөн эле simply, просто
бал мёд
камыр тесто
кесме лапша
күрүч рис
ал жерде в том месте
кондитер bakery (e.g. section in a store)
суусундук напитки
-чы? ... and what about X...?
Created by: somejumps
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards