Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Herb ID

Match Pinyin to Latin (maybe category and key point)

QuestionAnswer
Ma Huang Herba Ephedrae
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi
Jing Jie Herba Schizonepetae
Fang Feng Radix Saposhnikoviae
Qiang Huo Rhizoma seu Radix Notopterygii
Bai Zhi Radix Angelicae Dahuricae
Sheng Jiang Rhizoma Zingiberis Recens
Cang Er Zi Fructus Xanthii
Bo He Herba Menthae Haplocalycis
Sang Ye Folium Mori
Ju Hua Flos Chrysanthemi
Dan Dou Chi Semen Sojae Preparatum
Ge Gen Radix Puerariae
Chai Hu Radix Bupleuri
Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae
Shi Gao Fibrosum Gypsum
Zhi Mu Rhizoma Anemarrhenae
Zhi Zi Fructus Gardeniae
Dan Zhu Ye Herba Lophateri
Xia Ku Cao Spica Prunellae
Tian Hua Fen Radix Trichosanthis
Lu Gen Rhizoma Phragmitis
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae
Xuan Shen Radix Scrophulariae
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Huang Qin Radix Scutellariae
Huang Lian Radix Coptidis
Huang Bai Cortex Phellodendri
Long Dan Cao Radix Gentianae
Ku Shen Radix Sophorae Flavescentis
Jin Yin Hua Flos Lonicerae
Lian Qiao Fructus Forsythiae
Ban Lan Gen Radix Isatidis (seu Baphicacanthis)
Pu Gong Ying Herba Taraxaci
Qing Hao Herba Artemisiae Annuae
Di Gu Pi Cortex Lycii
Da Huang Radix et Rhizoma Rei
Mang Xiao Sulfas Natrii
Huo Ma Ren Semen Cannabis
Fu Ling Poria (Cocos)
Fu Ling Pi Poriae Cutis
Fu Shen Poriae Sclerotium Pararadicis
Zhu Ling Polyporus
Ze Xie Rhizoma Alismatis
Yi Yi Ren Semen Coicis
Che Qian Zi Semen Plantaginis
Hua Shi Talcum
Mu Tong Caulis Akebiae
Yin Chen Hao (aka Yin Chen) Herba Artemisiae Scopariae
Du Huo Radix Angelicae Pubescentis
Mu Gua Fructus Chaenomelis
Sang Ji Sheng Herba Taxilli
Wu Jia Pi Cortex Acanthopanacis
Qian Hu Radix Peucedani
Chuan Bei Mu Bulbus Fritillariae Cirrhosae
Zhe Bei Mu Bulbus Fritillariae Thunbergii
Gua Lou Fructus Trichosanthis
Gua Lou Pi Pericarpium Trichosanthis
Gua Lou Ren Semen Trichosanthis
Zhu Ru Caulis Bambusae (in Taeniam)
Zhi Ban Xia Rhizoma Pinelliae Preparatum
Zhi Tian Nan Xing Rhizoma Arisaematis Preparatum
Jie Geng Radix Platycodi
Xuan Fu Hua Flos Inulae
Xing Ren Semen Armeniacae
Zi Wan Radix Asteris
Sang Bai Pi Cortex Mori
Cang Zhu Rhizoma Atractylodis
Hou Po Cortex Magnoliae Officinalis
Huo Xiang Herba Pogostemonis (seu Agastaches)
Sha Ren Fructus Amomi
Shan Zha Fructus Crataegi
Shen Qu Massa Fermentata Medicata
Mai Ya Fructus Hordei Germinatus
Lai Fu Zi Semen Raphani
Chen Pi Pericarpium Citri Reticulatae
Qing Pi Pericarpium Citri Reticulatae Viride
Zhi Shi Fructus Aurantii Immaturus
Zhi Ke (Zhi Qiao) Fructus Aurantii
Xiang Fu Rhizome Cyperi
Mu Xiang Radix Aucklandiae
San Qi Radix Notoginseng
Pu Huang Pollen Typhae
Ai Ye Folium Artemisiae Argyi
Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong
Dan Shen Radix Salviae Miltiorrhizae
Ji Xue Tang Caulis Spatholobi
Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis
Yu Jin Radix Curcumae
Yi Mu Cao Herba Leonuri
Ze Lan Herba Lycopi
Chi Shao Radix Paeoniae Rubra
Tao Ren Semen Persicae
Hong Hua Flos Carthami
Niu Xi Radix Achyranthis Bidentatae
Chuan Niu Xi Radix Cyathulae
Zhi Fu Zi Radix Aconiti Lateralis Preparata (why not Preparaum??)
Gan Jiang Rhizoma Zingiberis
Wu Zhu Yu Fructus Evodiae
Ren Shen Radix Ginseng
Dang Shen Radix Codonopsis
Tai Zi Shen Radix Pseudostellariae
Huang Qi Radix Astragali
Shan Yao Rhizoma Dioscoreae (we were taught Dioscoriae)
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis Macrocephalae
Da Zao Fructus Jujubae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae
Shu Di Huang Radix Rehmanniae Preparata (why not Preparatum?)
Zhi He Shou Wu Radix Polygoni Multiflori Preparata (why not Preparatum?)
Dang Gui Radix Angelicae Sinensis
Bai Shao Radix Paeoniae Alba
E Jiao Colla Asini Corii
Gou Qi Zi Fructus Lycii
(Sang Shen) (Fructus Mori)
Long Yan Rou Arillus Longan
Lu Rong Cornu Cervi Pantotrichum
Rou Cong Rong Herba Cistanches
Yin Yang Huo Herba Epimedii
Ba Ji Tian Radix Morindae Officinalis
Du Zhong Cortex Eucommiae
Xu Duan Radix Dipsaci
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Sha Shen Radix Glehniae (Adenophorae)
Xi Yang Shen (??) Radix Panacis Quinquefolii
Mai Men Dong Radix Ophiopogonis
Tian Men Dong Radix Asparagi
Mo Han Lian (aka Han Lian Cao) Herba Ecliptae
Nu Zhen Zi Fructus Ligustri Lucidi
Gui Ban Plastrum Testudinis
Bie Jia Carapax Trionycis
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Lian Zi Semen Nelumbinis
Qian Shi Semen Euryales
Fu Xiao Mai Fructus Tritici Levis
Hai Piao Xiao Endoconcha Sepiae
Long Gu Ossis Mastodi Fossilia
Mu Li Concha Ostreae
Suan Zao Ren Semen Ziziphi Spinosae
Bai Zi Ren Semen Platycladi
Ye Jiao Teng Caulis Polygoni Multiflori
She Xiang Moschus (we were told Moscus)
Shi Chang Pu Rhizoma Acori Tatarinowii
Gou Teng Ramulus Uncariae (cum Uncis)
Tian Ma Rhizoma Gastrodiae
Bing Lang Semen Arecae
Ma Huang Release the Exterior (Warm, Acrid)
Gui Zhi Release the Exterior (Warm, Acrid)
Jing Jie Release the Exterior (Warm, Acrid)
Fang Feng Release the Exterior (Warm, Acrid)
Qiang Huo Release the Exterior (Warm, Acrid)
Bai Zhi Release the Exterior (Warm, Acrid)
Sheng Jiang Release the Exterior (Warm, Acrid)
(Zi Su Ye) Release the Exterior (Warm, Acrid)
(Gao Ben) Rhizoma Ligustici Release the Exterior (Warm, Acrid)
(Xi Xin) Herba Asari Release the Exterior (Warm, Acrid)
(Xin Yi Hua) Flos Magnoliae Release the Exterior (Warm, Acrid)
Cang Er Zi/Fructus Xanthii Release the Exterior (Warm, Acrid)
Bo He/Herba Menthae Release the Exterior (Cool, Acrid)
(Niu Bang Zi) Fructus Arctii Release the Exterior (Cool, Acrid)
Sang Ye Release the Exterior (Cool, Acrid)
Ju Hua Release the Exterior (Cool, Acrid)
Dan Dou Chi Release the Exterior (Cool, Acrid)
Ge Gen Release the Exterior (Cool, Acrid)
Chai Hu Release the Exterior (Cool, Acrid)
Sheng Ma Release the Exterior (Cool, Acrid)
Shi Gao Clear Heat/Drain Fire
Zhi Mu Clear Heat/Drain Fire
Zhi Zi Clear Heat/Drain Fire
Dan Zhu Ye Clear Heat/Drain Fire
Xia Ku Cao Clear Heat/Drain Fire
Tian Hua Fen Clear Heat/Drain Fire
Lu Gen Clear Heat/Drain Fire
(Jue Ming Zi) Semen Cassiae Clear Heat/Drain Fire
Sheng Di Huang Cool the Blood
Xuan Shen Cool the Blood
Mu Dan Pi Cool the Blood
(Zi Cao) Radix Lithospermi/Arnebiae Cool the Blood
Huang Qin Clear Heat, Dry (Drain) Damp
Huang Lian Clear Heat, Dry (Drain) Damp
Huang Bai Clear Heat, Dry (Drain) Damp
Long Dan Cao Clear Heat, Dry (Drain) Damp
Ku Shen Clear Heat, Dry (Drain) Damp
(Qin Pi) Cortex Fraxini Clear Heat, Dry (Drain) Damp
Jin Yin Hua Clear Heat, Relieve Toxicity
Lian Qiao Clear Heat, Relieve Toxicity
Ban Lan Gen Clear Heat, Relieve Toxicity
Pu Gong Ying Clear Heat, Relieve Toxicity
Qing Hao (Herba Artemesiae Annuae) Clear Deficiency Heat
Di Gu Pi (Cortex Lycii) Clear Deficiency Heat
(Bai Wei) Radix Cynanchi Atrati Clear Deficiency Heat
(Yin Chai Hu) Radix Steallariae Clear Deficiency Heat
(Hu Huang Lian) Rhizoma Picrorhizae Clear Deficiency Heat
Da Huang Downward Draining (Purgative)
Mang Xiao Downward Draining (Purgative)
(Fan Xie Ye) Folium Sennae Downward Draining (Purgative)
(Lu Hui) Aloe Downward Draining (Purgative)
Huo Ma Ren Downward Draining (Moist Laxative)
(Yu Li Ren) Semen Pruni; we were taught Prunae Downward Draining (Moist Laxative)
Fu Ling Drain Dampness
Fu Ling Pi Drain Dampness
Fu Shen Drain Dampness (??)
Chi Fu Ling Drain Dampness
Zhu Ling Drain Dampness
Ze Xie Drain Dampness
Yi Yi Ren Drain Dampness
Che Qian Zi Drain Dampness
Hua Shi Drain Dampness
Mu Tong Drain Dampness
(Deng Xin Cao) Medulla Junci Drain Dampness
(Qu Mai) Herba Dianthi Drain Dampness
(Di Fu Zi) Fructus Kochiae Drain Dampness
Yin Chen Hao Drain Dampness
Du Huo Dispel Wind Damp
Mu Gua Dispel Wind Damp
Sang Ji Sheng Dispel Wind Damp
Wu Jia Pi Dispel Wind Damp
(Qin Jiao) Radix Gentianae Macrophylla Dispel Wind Damp
(Sang Zhi) Ramulus Mori Dispel Wind Damp
(Xi Xian Cao) Herba Siegesbeckiae Dispel Wind Damp
Qian Hu Cool and Transform Phlegm-Heat
Chuan Bei Mu Cool and Transform Phlegm-Heat
Zhe Bei Mu Cool and Transform Phlegm-Heat
Gua Lou Cool and Transform Phlegm-Heat
Gua Lou Pi Cool and Transform Phlegm-Heat
Gua Lou Ren Cool and Transform Phlegm-Heat
Zhu Ru Cool and Transform Phlegm-Heat
(Kun Bu) Thallus Eckloniae Cool and Transform Phlegm-Heat
(Hai Zao) Sargassum Cool and Transform Phlegm-Heat
Zhi Ban Xia Warm and Transform Phlegm-Cold
(Zhi) Tian Nan Xing Warm and Transform Phlegm-Cold
(Bai Jie Zi) Semen Sinapis Warm and Transform Phlegm-Cold
Jie Geng Warm and Transform Phlegm-Cold
Xuan Fu Hua Warm and Transform Phlegm-Cold
(Bai Qian) Rhizoma Cynanchi Stauntonii Warm and Transform Phlegm-Cold
Xing Ren Stop Cough/Wheezing
Zi Wan Stop Cough/Wheezing
(Pi Pa Ye) Folium Eriobotryae Stop Cough/Wheezing
(Zi Su Zi) Fructus Perillae Stop Cough/Wheezing
(Bai Bu) Radix Stemonae Stop Cough/Wheezing
Sang Bai Pi Stop Cough/Wheezing
(Kuan Dong Hua) Flos Farfarae (we were taught Farfallae, no?) Stop Cough/Wheezing
Cang Zhu Aromatic to Transform Damp
Hou Po Aromatic to Transform Damp
Huo Xiang Aromatic to Transform Damp
Sha Ren Aromatic to Transform Damp
(Bai Dou Kou) Fructus Amomi Rotundus Aromatic to Transform Damp
(Cao Dou Kou) Semen Alpiniae Katsumadai (Katsumadi) Aromatic to Transform Damp
Shan Zha Food Stagnation (fat/protein)
Shen Qu Food Stagnation (alcohol)
Mai Ya Food Stagnation (carbs/grains)
Lai Fu Zi Food Stagnation (carbs/grains?)
Chen Pi Qi Regulator
(Ju Hong) Exocarpium Citri Reticulatae Rubrum Qi Regulator
Qing Pi Qi Regulator
Zhi Shi Qi Regulator
Zhi Ke Qi Regulator
(Da Fu Pi) Pericarpium Arecae Qi Regulator
Xiang Fu Qi Regulator
Mu Xiang Qi Regulator
(Wu Yao) Radix Linderae Qi Regulator
(Chuan Lian Zi) Fructus Toosendan Qi Regulator
San Qi Regulate Blood/Stop Bleeding
Pu Huang Regulate Blood/Stop Bleeding
(Da Ji) Regulate Blood/Stop Bleeding
(Di Yu) Regulate Blood/Stop Bleeding
(Huai Mi) Regulate Blood/Stop Bleeding
(Ce Bai Ye) Regulate Blood/Stop Bleeding
(Bai Mao Gen) Regulate Blood/Stop Bleeding
(Xian He Cao) Regulate Blood/Stop Bleeding
(Bai Ji) Regulate Blood/Stop Bleeding
Ai Ye Regulate Blood/Stop Bleeding
Chuan Xiong Invigorate Blood (Stop Pain)
Dan Shen Invigorate Blood (Stop Pain)
Ji Xue Teng Invigorate Blood (Stop Pain)
Yu Jin Invigorate Blood (Stop Pain)
Yi Mu Cao Invigorate Blood (Stop Pain)
Ze Lan Invigorate Blood (Stop Pain)
Chi Shao Invigorate Blood (Stop Pain)
Tao Ren Invigorate Blood (Stop Pain)
Hong Hua Invigorate Blood (Stop Pain)
(E Zhu) Invigorate Blood (Stop Pain)
(San Leng) Invigorate Blood (Stop Pain)
Niu Xi Invigorate Blood (Stop Pain)
Chuan Niu Xi Invigorate Blood (Stop Pain)
(Wang Bu Liu Xing) Invigorate Blood (Stop Pain)
(Wu Ling Zhi) Invigorate Blood (Stop Pain)
(Zhi) Fu Zi Warm the Interior
Gan Jiang Warm the Interior
Rou Gui Warm the Interior
Wu Zhu Yu Warm the Interior
Ren Shen Qi Tonic
Dang Shen Qi Tonic
Tai Zi Shen Qi Tonic
Huang Qi Qi Tonic
Shan Yao Qi Tonic
Bai Zhu Qi Tonic
Da Zao Qi Tonic
Gan Zao Qi Tonic
Shu Di Huang Blood Tonic
(Zhi) He Shou Wu Blood Tonic
Dang Gui Blood Tonic
Bai Shao Blood Tonic
E Jiao Blood Tonic
Gou Qi Zi Blood Tonic
Long Yan Rou Blood Tonic
(Sang Shen) Blood Tonic
Lu Rong Yang Tonic
Rou Cong Rong Yang Tonic
Yin Yang Huo Yang Tonic
Ba Ji Tian Yang Tonic
Du Zhong Yang Tonic
Tu Si Zi Yang Tonic
(Bu Gu Zhi) Fructus Psoraleae Yang Tonic
(Yi Zhi Ren) Fructus Alpiniae Oxyphyllae Yang Tonic
(Gu Sui Bu) Rhizoma Drynariae Yang Tonic
Sha Shen Yin Tonic
Xi Yang Shen (Panax /(aka American?) ginseng) Yin Tonic
Mai Men Dong Yin Tonic
Tian Men Dong Yin Tonic
(Bai He) Yin Tonic
Mo Han Lian (aka Han Lian Cao) Yin Tonic
Nu Zhen Zi Yin Tonic
(Hei Zhi Ma) Yin Tonic
Gui Ban Yin Tonic
Bie Jia Yin Tonic
Shan Zhu Yu Stabilize & Bind
Wu Wei Zi Stabilize & Bind
(Wu Mei) Stabilize & Bind
(Rou Dou Kou) Stabilize & Bind
(Chun Pi) Stabilize & Bind
(Chi Shi Zhi) Stabilize & Bind
Lian Zi Stabilize & Bind
Qian Shi Stabilize & Bind
(Fu Pen Zi) Stabilize & Bind
(Bai Guo) Semen Gingko Stabilize & Bind
Fu Xiao Mai Stabilize & Bind
Hai Piao Xiao Stabilize & Bind
Long Gu Anchor & Calm the Shen
Mu Li Anchor & Calm the Shen
Suan Zao Ren Nourish the Heart & Calm the Shen
Bai Zi Ren Nourish the Heart & Calm the Shen
Yuan Zhi Nourish the Heart & Calm the Shen
(He Huan Pi) Cortex Albiziae Nourish the Heart & Calm the Shen
Ye Jiao Teng (Caulis Polygoni Multiflori) Nourish the Heart & Calm the Shen
She Xiang Open Orifices
Shi Chang Pu Open Orifices
Gou Teng Extinguish Wind
Tian Ma Extinguish Wind
(Ci Ji Li) Fructus Tribulus (terrestris) aka Devil's Horn or Tackweed Extinguish Wind
Bing Lang Expel Parasites
Created by: mrbarr