Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Level 1 Comp Herbs

Match PinYin to Latin

QuestionAnswer
Bing Lang Sm Arecae
Tian Ma Rz Gastrodia
Gou Teng Ramulus (cum Uncis) Uncariae
Shi Chang Pu Rz Acori Tatarinowii
She Xiang Moschus
Ye Jiao Teng Caulis Polygoni Multiflori
Yuan Zhi Rx Polygalae
Bai Zi Ren Sm Platycadi
Suan Zao Ren Sm Ziziphi Spinosae
Mu Li Concha Ostrae
Long Gu Fossilia Ossis Mastodi
Hai Paio Xiao Sepia Endoconcha
Fu Xiao Mai Fr Tritici Levis
Qian Shi Sm Euryales
Lian Zi Sm Nelumbinis
Wu Wei Zi Fr Schisandrae
Shan Zhu Yu Fr Corni
Bie Jia Carapax Trionycis
Gui Ban Plastrum Testudinis
Nu Zhen Zi Fructus Ligustri Lucidi
Han Lian Cao (aka Mo Han Lian) Hb Ecliptae
Tian Men Dong Rx Asparagi
Mai Men Dong Rx Ophiopogonis (japonici/japonicus)
Xi Yang Shen Rx Panacis Quinquefolli
Sha Shen Rx Glehniae /Adenophorae
Tu Si Zi Sm Cuscuatae
Xu Duan Rx Dipsaci
Du Zhong Cx Eucommiae
Ba Ji Tian Rx Morindae Officinalis
Yin Yang Huo Hb Epimedii
Rou Cong Rong Hb Cistanches
Lu Rong Cervi Cornu Pantotrichum
Long Yan Rou Arillus Longan
Gou Qi Zi Fr Lycii
E Jiao Colla Asini Corii
Bai Shao Rx Paeoniae Alba
Dang Gui Rx Angelicae Sinensis
Zhi He Shou Wu Rx Polygoni Multiflori Preparata
Shu Di Huang Rx Rehmanniae Preparata
Gan Cao Rx Glycyrrhizae
Da Zao Fr Jujubae
Bai Zhu Rz Atractylodis Macroencephalae
Shan Yao Rz Dioscoreae
Huang Qi Rx Astragali
Tai Zi Shen Rx Pseudostellariae
Dang Shen Rx Codonopsis
Ren Shen Rx Ginseng
Wu Zhu Yu Fr Evodiae
Rou Gui Cx Cinnamomi
Gan Jiang Rz Zingiberis
Zhi Fu Zi Rx Aconiti Lateralis Preparata
Chuan Niu Xi Rx Cyathulae
Niu Xi Rx Achyranthis Bidentatae
Hong Hua Flos Carthami
Tao Ren Semen Persicae
Chi Shao Rx Paeoniae Rubra
Ze Lan Hb Lycopi
Yi Mu Cao Hb Leonuri
Yu Jin Rx Curcumae
Yan Hu Suo Rz Corydalis
Ji Xue Teng Caulis Spatholobi
Dan Shen Rx Salviae Miltiorrhizae
Chuan Xiong Rz Chuanxiong
Ai Ye Folium Artemisiae Argyi
Pu Huang Pollen Typhae
San Qi Rx Notoginseng
Mu Xiang Rx Aucklandiae
Xiang Fu Rx Cyperi
Zhi Ke Fructus Aurantii
Zhi Shi Fructus Aurantii Immaturus
Qing Pi Pericarpium Citri Reticulatae Viride
Chen Pi Pc Citri Reticulatae
Lai Fu Zi Sm Raphani
Mai Ya Fr Hordei Germinatus
Shen Qu Massa Fermentata Medicata
Shan Zha Fr Crataegi
Sha Ren Fr Amomi
Huo Xiang Hb Agastaches/Pogostemonis
Hou Po Cx Magnoliae Officinalis
Cang Zhu Rx Atractylodis
Sang Bai Pi Cx Mori
Zi Wan Rx Asteris
Xing Ren Sm Armeniacae
Xuan Fu Hua Flos Inulae
Jie Geng Rx Platycodi
Zhi Tian Nan Xing Rx Arisaematis Preparatum
Zhi Ban Xia Rz Pinelliae Preparatum
Zhu Ru Caulis Bambusae (in Taeniam)
Gua Lou Ren Sm Trichosanthus
Gua Lou Pi Pc Trichosanthus
Gua Lou Fr Trichosanthus
Zhe Bei Mu Bulbus Fritillariae Thunbergii
Chuan Bei Mu Bulbus Fritillariae Cirrhosae
Qian Hu Rx Peucedani
Wu Jia Pi Cx Acanthopanacis
Sang Ji Sheng Hb Taxilli
Mu Gua Fr Chaenomelis
Du Huo Rx Angelicae Pubescentis
Yin Chen (Yin Chen Hao) Hb Artemisiae Scopariae
Mu Tong Caulis Akebiae
Hua Shi Talcum
Che Qian Zi Sm Plantaginis
Yi Yi Ren Sm Coicis
Ze Xie Rz Alismatis
Zhu Ling Polyporus
Chi Fu Ling Poriae Rubra
Fu Shen Sclerotium Poriae Pararadicis
Fu Ling Pi Poriae Cutis
Fu Ling Poria (Cocos)
Huo Ma Ren Sm Cannabis
Mang Xiao Natril Sulfas
Da Huang Rx et Rz Rhei
Di Gu Pi Cortex Lycii
Qing Hao Hb Artemisiae Annuae
Pu Gong Ying Hb Taraxaci
Lian Qiao Fr Forsythiae
Jin Yin Hua Flos Lonicerae
Ku Shen Rx Sophorae Flavescentis
Long Dan Cao Rx Gentianae
Hung Bai Cx Phellodendri
Huang Lian Rz Coptidis
Huang Qin Rx Scutellariae
Mu Dan Pi Cx Moutan
Xuan Shen Rx Scrophulariae
Sheng Di Huang Rx Rehmanniae
Lu Gen Rz Phragmitis
Tian Hua Fen (aka Gua Lou Gen) Rx Trichosanthus
Xia Ku Cao Spica Prunellae
Dan Zhu Ye Hb Lophateri
Zhi Zi Fr Gardeniae
Zhi Mu Rz Anemarrhenae
Shi Gao Gypsum Fibrosum
Sheng Ma Rz Cimicifugae
Chai Hu Rx Bupleuri
Ge Gen Rx Puerariae
Dan Dou Chi Sm Sojae Preparatum
Ju Hua Flos Chrysanthemi
Sang Ye Folium Mori
Bo He Hb Menthae Haplocalycis
Cang Er Zi Fr Xanthii
Sheng Jiang Rz Zingiberis Recens
Bai Zhi Rx Angelicae Dahuricae
Qiang Huo Rz seu Rx Notopterygii
Fang Feng Rx Saposhnikoviae
Jing Jie Hb Schizonepetae
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi
Ma Huang Hb Ephedra
Created by: mrbarr