Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

KC_NL_Tegenstellinge

KC_NL_Tegenstellingen

QuestionAnswer
dik dun
zwemmen verdrinken
zwart wit
zwaar licht
zon maan
zoet zout
zichtbaar onzichtbaar
zeker onzeker
zee aarde
winter zomer
winst verlies
winnen verliezen
weinig veel
water vuur
wakker slapen
waarheid leugen
waar onwaar
vrouw man
vrolijk verdrietig
vroeger later
vroeg laat
vrij gevangen
vriezen dooien
vriend vijand
vraag antwoord
vorige volgende
voorzichtig onvoorzichtig
vooruit achteruit
voorkant achterkant
voorjaar najaar
voordeel nadeel
voor achter
vol leeg
vet mager
verlagen verhogen
verdrietig blij
verdienen uitgeven
veel beetje
vaak soms
trouwen scheiden
trekken duwen
traag snel
toekomst verleden
toegestaan strafbaar
tam wild
stout lief
stoppen doorgaan
stil lawaaierig
stijgen dalen
sterk zwak
staan zitten
snelweg voetpad
smal breed
slordig netjes
slim dom
slap stijf
schuldig onschuldig
schrijven wissen
schoon vuil
samen alleen
rond vierkant
retour enkel
regen zon
recht krom
raak mis
precies ongeveer
praten zwijgen
overwinning nederlaag
ouderwets modern
ouders kinderen
oud jong
optellen aftrekken
openen sluiten
openbaar privé
opa oma
op onder
oost west
oorlog vrede
oom tante
ooit nooit
onthouden vergeten
onbewust bewust
omhoog omlaag
ochtend avond
nul een
nu later
noord zuid
niets alles
niet wel
nicht neef
nergens ergens
nep echt
negatief positief
nee ja
nauw breed
na voor
mooi lelijk
moeilijk gemakkelijk
moedig laf
moe uitgerust
min plus
mevrouw meneer
met zonder
meester slaaf
meest minst
meer minder
mannelijk vrouwelijk
mama papa
los vast
links rechts
liefde haat
lezen schrijven
levend dood
leuk saai
lengte breedte
lekker vies
lawaai stilte
langzaam vlug
lang kort
land water
laden lossen
laatste eerste
koud heet
kopen verkopen
komen gaan
knippen plakken
knap dom
klimmen dalen
klein groot
kind volwassene
kapot heel
kaal behaard
jongen meisje
interessant saai
ingang uitgang
import export
ijverig lui
iets niets
iemand niemand
huwen scheiden
huilen lachen
houden van haten
horizontaal verticaal
hoog laag
honger dorst
hierna hiervoor
hier daar
herfst lente
hemel hel
helder troebel
hard zacht
handig onhandig
half heel
groter kleiner
groente fruit
groeien krimpen
goed slecht
glanzend dof
glad stroef
gisteren morgen
gierig gul
gezond ongezond
gewoon ongewoon
geven nemen
getrouwd vrijgezel
geschikt ongeschikt
gelukkig ongelukkig
geluk pech
gelijk ongelijk
gekreukeld gestreken
geen een
geduldig ongeduldig
gebruikt ongebruikt
fijn grof
expres per ongeluk
even oneven
eten drinken
erna ervoor
erin eruit
enkelvoud meervoud
enkel dubbel
eerlijk oneerlijk
eerder later
eenvoudig ingewikkeld
echtgenoot echtgenote
echt onecht
dynamisch rustig
duur goedkoop
duivel engel
druk rustig
droog nat
dorp stad
doof horend
donker licht
dochter zoon
dit dat
diep ondiep
dichtbij ver
dicht open
delen vermenigvuldigen
dapper laf
dames heren
dame heer
dag nacht
daarna daarvoor
broer zus
branden blussen
boven beneden
bot scherp
boos blij
blind ziend
binnenland buitenland
binnen buiten
bijzonder gewoon
bijna helemaal
bezig klaar
beter slechter
betalen innen
best slechtst
beleefd onbeleefd
bekend onbekend
bang dapper
arm been
andere dezelfde
altijd nooit
afhankelijk onafhankelijk
actief passief
achterin voorin
aardig onaardig
aarde water
aanwezig afwezig
aankomen vertrekken
aankleden uitkleden
aandoen uitdoen
aan uit
Created by: patred
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards