Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

WS blok 5 opdr 8

Woordenschat blok 5 'Op Nieuw Niveau' opdr 8

uitdrukkingbetekenis
viel erover klaagde erover, was er boos over
een kat in de zak kopen iets kopen wat later tegenvalt
ze kunnen mijn rug op daar heb ik niks mee te maken
van een mug een olifant maken overdrijven, een klein probleem opblazen
bij de pakken neerzitten het opgeven omdat het tegenvalt
had geen hoge pet op van vond niet geweldig
hondenweer zeer slecht weer
ging over de rooie werd woedend
steek je je in een wespennest bemoei je je met iets wat heel lastig is
een gaatje had een open plaats (tijd) had voor een afspraak
Created by: vavdpas