Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

WS blok 3 opdr 9

Woordenschat blok 3 'Op Nieuw Niveau' opdr 9

GezegdeBetekenis
Blaffende honden bijten niet. Voor iemand die voortdurend dreigt, hoef je niet bang te zijn.
Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Eén gunstig teken is niet genoeg.
Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Als er één het voorbeeld geeft, volgen er meer.
Je moet geen slapende honden wakker maken. Je kunt beter je mond houden, want dan gebeurt er ook niets vervelends.
Er schuilt een addertje onder het gras. Het lijkt heel mooi, maar pas op!
Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. Over een cadeau mag je niets lelijks zeggen.
Mijn naam is haas. Ik weet nergens van, ik wil er niets mee te maken hebben.
Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. Als er geen toezicht is, doen mensen dingen die niet mogen.
Created by: vavdpas