Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

heelkunde

heelkunde toets april 2011 deel2

QuestionAnswer
De mate van stenose van a.carotis kan worden geausculteerd onjuist
Aantal getallen gegeven pancreatitis
Buikpijn rechter hypochondrium cholescystitus
Slotje en patient die uit het bed valt, aansprakelijk? wel aansprakelijk
4Een waarschuwing heeft jurische consequenties: juist/onjuist? juist
de eisen aan het tuchtrecht oid zijn te hoog/ te laag te hoog
beste onderzoek bij acute buik? X-boz
Bij schisis en slecht kunnen articuleren is er sprake van? dysglossie (niet dysartrie)
De chorda tympanie is deel van de n. ?? n. fascialis
Iets kanspercentage op recidief? met 10 en 15 % (kans op een recidief iets met de buik/wondinfectie) antwoord?
Recidief kans op een volvulus? 50%
Wat is een symptoom van een Bellse parese? niet kunnen sluiten van de lidspleet…etc
Meest voorkomende lokatie speekselkliertumoren? g. parotidae
Uitval van de n.recurrens leidt altijd tot heesheid? juist /onjuist onjuist
n.fascialis vervult mn motorische functies, juist/onjuist? juist
De meerderheid van de n. facialis paresen is idiopatisch, juist/onjuist? juist
Vrouw met een chronisch abces, wat voor cellen zitten hierin? macrofagen
Meest voorkomende lokatie van een perifeer embolie? a poplitea
Laterale spieren van het rectum lopen...? spigelli
Een invaginatie (?) wordt meestal veroorzaakt door een virale verwekker, juist/onjuist? juist
Een strangulatie is? afsluiting met ischemie oid
Beleid bij een hernia bij oudjes? (geen breukband) maar expectatief
Opsporen van metastasen PET-scan
Sterfte % na breuk heup? 30%
Test van Buerger wordt diagnostisch toegepast om ? op te sporen …arteriele insuff
welk onderzoek doet men bij een verdenking op een embolie? CT-angio
Impetigio belangrijkste verwekker? S. Aureus
Verdenking op een larynxcarcinoom, onderzoek? flexibele scopie
Symptoom bij Thyreotoxicose? nervositeit
Meest voorkomende aandoening jonge vrouwen a.d. stembanden? stemplooiknobbeltjes
stelling:.... juiste antwoord? iets wat meer voorkomt bij jongetjes
Meest voorkomende oorzaak van strangulatie vd dikke darm? coloncarcinoom
Basaal crepiteren diagnostisch voor? longoedeem
Locus van Kiesselbach en ...? neusbloedingen (epistaxis)
Welk carcinoom zaait zelden uit? basaalcel
Vrouw met knobbel in de borst, mammografie niet afwijkend, is dunne naald biopsie gerechtvaardigd JA/NEE JA
wat voor soort antibioticum is gentamycine? aminoglycoside
Minst vaak tumorspill bij? dunne naald biopsie
Created by: kristien