Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

heelkunde

heelkunde toets april 2011 deel2

QuestionAnswer
De mate van stenose van a.carotis kan worden geausculteerd onjuist
Aantal getallen gegeven pancreatitis
Buikpijn rechter hypochondrium cholescystitus
Slotje en patient die uit het bed valt, aansprakelijk? wel aansprakelijk
4Een waarschuwing heeft jurische consequenties: juist/onjuist? juist
de eisen aan het tuchtrecht oid zijn te hoog/ te laag te hoog
beste onderzoek bij acute buik? X-boz
Bij schisis en slecht kunnen articuleren is er sprake van? dysglossie (niet dysartrie)
De chorda tympanie is deel van de n. ?? n. fascialis
Iets kanspercentage op recidief? met 10 en 15 % (kans op een recidief iets met de buik/wondinfectie) antwoord?
Recidief kans op een volvulus? 50%
Wat is een symptoom van een Bellse parese? niet kunnen sluiten van de lidspleet…etc
Meest voorkomende lokatie speekselkliertumoren? g. parotidae
Uitval van de n.recurrens leidt altijd tot heesheid? juist /onjuist onjuist
n.fascialis vervult mn motorische functies, juist/onjuist? juist
De meerderheid van de n. facialis paresen is idiopatisch, juist/onjuist? juist
Vrouw met een chronisch abces, wat voor cellen zitten hierin? macrofagen
Meest voorkomende lokatie van een perifeer embolie? a poplitea
Laterale spieren van het rectum lopen...? spigelli
Een invaginatie (?) wordt meestal veroorzaakt door een virale verwekker, juist/onjuist? juist
Een strangulatie is? afsluiting met ischemie oid
Beleid bij een hernia bij oudjes? (geen breukband) maar expectatief
Opsporen van metastasen PET-scan
Sterfte % na breuk heup? 30%
Test van Buerger wordt diagnostisch toegepast om ? op te sporen …arteriele insuff
welk onderzoek doet men bij een verdenking op een embolie? CT-angio
Impetigio belangrijkste verwekker? S. Aureus
Verdenking op een larynxcarcinoom, onderzoek? flexibele scopie
Symptoom bij Thyreotoxicose? nervositeit
Meest voorkomende aandoening jonge vrouwen a.d. stembanden? stemplooiknobbeltjes
stelling:.... juiste antwoord? iets wat meer voorkomt bij jongetjes
Meest voorkomende oorzaak van strangulatie vd dikke darm? coloncarcinoom
Basaal crepiteren diagnostisch voor? longoedeem
Locus van Kiesselbach en ...? neusbloedingen (epistaxis)
Welk carcinoom zaait zelden uit? basaalcel
Vrouw met knobbel in de borst, mammografie niet afwijkend, is dunne naald biopsie gerechtvaardigd JA/NEE JA
wat voor soort antibioticum is gentamycine? aminoglycoside
Minst vaak tumorspill bij? dunne naald biopsie
Created by: kristien
Popular Surgery sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards