Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

heelkunde

toets april 2011 deel 1

QuestionAnswer
appendicitis, braakt men na of voor de pijn na start van de pijn
Wat kweekt men bij een geperforeerde darm? E-Coli
Twee symptomen op KNO gebied bij M. Lyme Facialisparese en lymfomen
Metastasen bij mammacarcinoom zaaien niet uit naar? pancreas
Je doet geen BCG bepaling bij? longcarcinoom
Vrouw 55jr met knobbel in de borst, kans op maligniteit? 10%
Beste onderzoek bij verdenking strangulatie laparotomie
Beste onderzoek naar levermetastasen? CT met contrast (4 fase)
chemotherapie bij gemetastaseerd mammacarcinoom is curatief/palliatief palliatief
penicillinen zijn minder werkzaam bij gram + of gram - gram -
Plaatje spier onderbeen=? m.Soleus
Plaatje spier bovenbeen=? m. biceps femoralis
meest voorkomende herniatie bij vrouwen hernia femoralis
liesbreuk bij mannen meestal waar en hoe noem je deze? achterwand, mediale liesbreuk
X-thorax volledige sluiering, wat doe je? dainage
X-thorax van met hoogstand diafragma rechts en wat anders links? ruimte innemend proces links
foto van appendix, wat is er aan de hand? niet ontstoken
Foto open buik plus darmlissen, wat is er aan de hand? Meckels divertikel
wat zie je meestal niet bij een acute appendicitis? stille buik
wat is geen risicofactor voor trombose? Hypertensie
been dat bleek wordt bij heffen en rood bij afhangen is typisch voor? arteriele insufficientie
Syndroom van ... is het juiste antwoord
minst voorkomende symptoom bij diverticulitis? bloeding
caudicatio intermittens en welk syndroom? Leriche
Wat behoort niet tot de eerste fase van wondgenezing? wondcontractie
methode bij pertrochantere fractuur? pen met schroef ( en NIET dynamische heupschroef)
Wat is een minst voorkomende behandeling van kanker? lokale perfusie met chemotherapie
Is professionele verantwoordelijkheid gelijk aan …..??? ONJUIST
oude vrouw slikt knoop in, beleid? afwachten
behandeling van vrouw met klachten van sinusitis, beleid? adequate pijnstilling
vrouw met rode tong en klachten erger bij inspanning? reflux
Vroeg symptoom radiotherapie dequamatie
Pleuraal wrijven longembolie
Created by: kristien
Popular Surgery sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards