Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

heelkunde

toets april 2011 deel 1

QuestionAnswer
appendicitis, braakt men na of voor de pijn na start van de pijn
Wat kweekt men bij een geperforeerde darm? E-Coli
Twee symptomen op KNO gebied bij M. Lyme Facialisparese en lymfomen
Metastasen bij mammacarcinoom zaaien niet uit naar? pancreas
Je doet geen BCG bepaling bij? longcarcinoom
Vrouw 55jr met knobbel in de borst, kans op maligniteit? 10%
Beste onderzoek bij verdenking strangulatie laparotomie
Beste onderzoek naar levermetastasen? CT met contrast (4 fase)
chemotherapie bij gemetastaseerd mammacarcinoom is curatief/palliatief palliatief
penicillinen zijn minder werkzaam bij gram + of gram - gram -
Plaatje spier onderbeen=? m.Soleus
Plaatje spier bovenbeen=? m. biceps femoralis
meest voorkomende herniatie bij vrouwen hernia femoralis
liesbreuk bij mannen meestal waar en hoe noem je deze? achterwand, mediale liesbreuk
X-thorax volledige sluiering, wat doe je? dainage
X-thorax van met hoogstand diafragma rechts en wat anders links? ruimte innemend proces links
foto van appendix, wat is er aan de hand? niet ontstoken
Foto open buik plus darmlissen, wat is er aan de hand? Meckels divertikel
wat zie je meestal niet bij een acute appendicitis? stille buik
wat is geen risicofactor voor trombose? Hypertensie
been dat bleek wordt bij heffen en rood bij afhangen is typisch voor? arteriele insufficientie
Syndroom van ... is het juiste antwoord
minst voorkomende symptoom bij diverticulitis? bloeding
caudicatio intermittens en welk syndroom? Leriche
Wat behoort niet tot de eerste fase van wondgenezing? wondcontractie
methode bij pertrochantere fractuur? pen met schroef ( en NIET dynamische heupschroef)
Wat is een minst voorkomende behandeling van kanker? lokale perfusie met chemotherapie
Is professionele verantwoordelijkheid gelijk aan …..??? ONJUIST
oude vrouw slikt knoop in, beleid? afwachten
behandeling van vrouw met klachten van sinusitis, beleid? adequate pijnstilling
vrouw met rode tong en klachten erger bij inspanning? reflux
Vroeg symptoom radiotherapie dequamatie
Pleuraal wrijven longembolie
Created by: kristien