Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

suomi - JOULU

Kokeile, tunnistatko jouluun liittyvät sanat

QuestionAnswer
24. joulukuuta on... jouluaatto
Joulupukin pikku apuri on... tonttu
Joulupukin kotipaikka on... Korvatunturi
Jos olet ollut tuhma, et saa lahjaa, vaan... risuja
Joulupukin lempiporon nimi on... Petteri Punakuono
Suomalaisten eniten rakastama joululaulu on... Sylvian joululaulu
Jouluruoka, jossa on manteli, on... riisipuuro
Kuusen latvassa on... tähti
Paikka, jossa Jeesus syntyi... seimi
Pikkujoulujuoma on... glögi
26.12. on... Tapaninpäivä
Laulussa sitä tarjoo kunnon väki... jouluruoka
Kaupunki, jossa julistetaan joulurauha, on... Turku
Joulukeksi on tietysti... piparkakku
Limainen jouluruoka, joka tehdään esim. turskasta... lipeäkala
Ennen vanhaan siihen ripustettiin omenoita ja Suomen lippuja. joulukuusi
Pelastusarmeijan keräysastian nimi on... joulupata
Virolainen jouluruoka on arkea Tampereella. mustamakkara
Joulun ja uudenvuoden välissä ovat... välipäivät
Created by: MaiFrick