Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TeacherAid

Teacher Aid

QuestionAnswer
Schrijft in een krant of een tijdschrift een beoordeling van een toneelstuk. Recensent
Hij of zij is tijdens een toneelvoorstelling ervoor verantwoordelijk dat alle rekwisieten er zijn en dat de acteurs op het juiste moment op de scène geraken. Toneelmeester
Ontwerpt toneeldecors en kostuums voor een theaterproductie. Scenograaf
Toneelterm voor links vanuit het publiek bekeken. Coté jardin
Het kiezen van acteurs voor een bepaalde rol. Casting
Toneelterm voor rechts vanuit het publiek bekeken. Coté cour
De benaming voor de hoofdrolspeler in een toneel. Protagonist
De geldschieter voor een toneelproductie. Producent
De delen van het speelvlak die voor het publiek niet zichtbaar zijn (worden bijvoorbeeld gebruikt om decorstukken te stockeren of om snel een ander kostuum aan te trekken). Coulissen
Een toneelstuk met alleen gebaren en mimiek zonder dat de acteurs woorden spreken. Pantomime
Schrijver van muziek (van belang voor bijvoorbeeld een musical). Componist
De eerste voorstelling van een toneelproductie. Première
Ontwerper van logo's, reclamefolders, de toneelaffiche, enz. Lay-outer
Speelt toneel. Acteur
De toneeltekst met regieaanwijzingen. Scenario
De schrijver van een tekst. Auteur
Een assistent die een regisseur helpt. Regieassistent
De intrige of de korte samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen in een verhaal. Plot
Zorgt voor het licht in een toneelopvoering. Lichtontwerper
Verantwoordelijke voor het geluid in een toneelopvoering. Geluidstechnicus
Een toneelstuk waarin maar één acteur aan het woord is. Monoloog
Zij veranderen het decor tijdens een toneelopvoering en zij bedienen ook o.a. het toneelgordijn. Machinisten
Alle attributen die tijdens een toneelvoorstelling gebruikt worden. Rekwisieten
Created by: tabenjamin