Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Learning Cycle Words

QuestionAnswer
dˈppa Pila dˈppa (tatuhun)?
hˈkka Pila hˈkka (kayu ilu)?
alˈbbos Mbal kabuhatan. Alˈbbos na leteyan itu.
tampiyas Bang magulan anampiyas ma bilik kami.
alahang Alahang ka magsuli-suli maka si Kola.
makasiguru Mbal kitam makasiguru. Tuhan amuwan.
Tasabay Tasabay naylon eˈ kapay pambot.
dangan Ya dangan dˈnda inan, ipalnu?
ugat Anginum aku adikiˈ-dikiˈ bo akosog ugatku.
bˈnnodan Nsaˈ aku bay bˈnnodan. Subay tapeˈku atangkob.
kappa Angindam si Bapa Kola kappa si Bapa Malanti bo panˈdta kayu.
panˈdta Angindam si Bapa Kola kappa si Bapa Malanti bo panˈdta kayu.
Atalut Atalut amanaˈ daing. Bang atalut amanaˈ minsan dikiˈ-dikiˈ taˈuwaˈ.
niˈmmunan Binaleˈ sadja. Halam du isab niˈmmunan.
aninduk Bang nsaˈ aninduk kulabutan, kanuˈus na sadja usaha kami.
Angalimus Angalimus ma labayan. Mbal bilahi si Mayor Duterte itu.
amapaˈ Bang aku amapaˈ apˈddi na ngeloku. Nsaˈ na emponku.
ngelo Bang aku amapaˈ apˈddi na ngeloku. Nsaˈ na emponku.
Lannang Lannang ilu abˈnsi. Kaikit.
alegpong Ahāp milikan. Nsaˈ alegpong emponna.
abiyas Dˈnda abiyas ilu. Alaˈat bowana. Mbal aiyaˈ.
Kabˈnnalan Halam hˈllingna. Kabˈnnalanna.
kuhut Angahinang kuhut pagkutu.
banog Nsa gi aniya kappal. Alahang lagi kappal. Bay sigam magbanog min Tawi-Tawi tudju Mindanao itu.
kasuddahan Ahāp kasuddahanna. Ahāp addat.
tˈbbahan Ya tˈbbahan tahik, asaplag ya ma Silumpak.
asaplag Ya tˈbbahan tahik, asaplag ya ma Silumpak.
takot Ma takot iya amubu. Saga sangpūˈ pit. (Bang takot ababaw.)
takanajal Dapitu sigam takanajal.
bubu Duwa llaw bo angahˈllaˈ bubu.
angahellaˈ Duwa llaw bo angahellaˈ bubu.
Anˈppu Anˈppu si Yahiya mmaˈna, ajuri.
asussi Pinandi baranna bo asussi na.
abanos Si Polding abanos anakna.
Aputus Aputus iya masi (mareyom bˈttong)
Alopas Alopas anakku ya bay amatay hˈllaku.
papinda Bay kam papinda ni luma bay hinang kami.
Anugal-nugal Anugal-nugal na aku.
pinˈssi Subay pinˈssi kaˈitan sabab aheya.
kadjang Bang ulan aniya kadjang sogoˈ nipa.
Magtaˈiti Magtaˈiti kami.
jaman Maitu na ni'anak sigam. Ya bay jaman Salmunan.
amullaw Bo aku amandi ni Tahik, paˈllaw lagi aku saga tongaˈ jam. Ni boheˈ na aku amullaw.
alapis Bang llaw-llaw alapis ka. Ahāp giˈ pakiawan.
agpang Subay aniya agpang bo mbal ahulug anaknu.
niˈurul Hˈndana tabowa ni hospital. Bay niˈurul hˈlla na. Eˈ na paˈurul ni hospital.
umbul Aniya umbulna.
anunggu Linganan eˈ na hˈndana apa anunggu ondeˈ-ondeˈ.
sēk Ahalga sēk kaˈitan.
Makaˈaseˈ-aseˈ Makaˈaseˈ-aseˈ bangsata. Llaw-llaw pagusaha.
Gōm-gōm Gōm-gōm si Luke ahāp lˈlla. Daˈa na si Abunawas itu. Sali luwa tohongan.
apaˈit Bang apaˈit mbal du isab amangan bāˈ inan.
damuli Sai-sai damuli patuwaˈ, iya angandaˈug.
abinasa Ya baranku itu, abinasa. Aheka hinangku. (ex2 Bang mbal magkahagad abinasa eˈ mmaˈna.
tuku Mbal kitam maka tuku langit eˈ daˈa giˈ ngāˈunna. Atoˈa na.
ayuwan Tˈllu man ayuwanku Bisaya.
alengog Kami mbal bilahi alengog. Anganjaga kitam bo mbal paˈabut kalengogan.
ajukup Nsaˈ giˈ ajukup dictionary Sama.
atalus Halam giˈ atalus luma kami sabab halam giˈ ajukup kapanyapanna.
Alanit Alanit kami gunuˈ bo aniya palaˈuk.
apˈddon Masi apˈddon baranna. Halam aniya sakina. Atuhun iya padeyoˈ. Atˈggol iya patuwaˈ pasal apˈddon iya.
pahaslag Nsaˈ aniya daing pahaslag sabab amatay eˈ timbak.
Created by: SinamaWebmaster
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards