Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Stack #41718

dutch

English/SwedishDutch
above boven
accept aannemen
accident het ongeluk
according to volgens
actually eigenlijk
address het adres
afford zich veroorloven
affordable betaalbar
after na; nadat
afternoon de middag
this afternoon vanmiddag
again weer
against tegen
ago geleden
all allemaal; alles
allow toelaten
almost bijna
alone alleen
along langs
already al
also ook; eveneens
although (al)hoewel
angry boos
answer de antwoord
anything iets
appear schijnen; blijken
approximately ongeveer
argument de ruzie
around om; circa, ungeveer
arrive aankomen
as als; zo
as if alsof
ask for vragen om
assume aannemen
at aan, bij, op
autumn de herfst
avarage gemiddeld
awake wakker
back terug
bad slecht
bake bakken
bark blaffen
be zijn
beat kloppen; slaan
because omdat, want
because of wegens, vanwege
become worden
bed het bed
beer het bier
before voor, voordat
begin beginnen
behave zich gedragen
behind achter
believe (in) geloven (in)
between tussen
bill de rekening
birthday de verjaardag
it's my birthday ik ben jarig
bite bijten
black zwart
blame kwalijk nemen
blue blauw
blush blozen
boat de boot
book het boek
book case boekenkast
border de grens
born geboren
borrow lenen
both beide, allebei
boy de jongen
bread het brood
break breken
breakfast het ontbijt; ontbijten
bridge de brug
bring brengen
bring along meebrengen
broke blut
broken stuk, kapot, gebroken
brother de broer
brother-in-law de zwager
brown bruin
building het gebouw
bulb de bol
burn branden, verbranden
busy bezig
but maar
button de knoop
buy kopen
for sale te koop
by door, bij, met
call noemen
certainly zeker, beslist
chance de kans
change veranderen
change (clothes) zich omkleden
change (money) het kleingeld
change (växla) wisselen
change (e.g. trains) overstappen
chapter het hoofdstuk
cheap goedkoop
cheers! proost!
child het kind
chocolate de chocola
choose kiezen
cinema de bioscoop
circa omtrent
class (school) de klas
clean schoon; schoonmaken
clean up opruimen
Created by: patrik