Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Érettségi a-c

Fogalmak a-c

TermDefinition
abszurd képtelen, lehetetlen, ellentmond a tapasztalatoknak, észszerűségnek
abszurd dráma lét értelmetlenségét, értékek kiüresedését kifejező drámai mű
aforizma rövid, tömör, szellemes, bölcs mondás, általában valamilyen életbölcsességet fejez ki
akció cselekvés, a dráma egyik alkotóeleme
alakmás/ alterego az irodalmi mű olyan szereplője, aki tükrözi az író viselkedését, gondolatait, vonásait
alkotó szellemi vagy művészi értékkel bíró műalkotást létrehozó ember, prózai művek= író, lírai művek= költő, drámai művek= drámaíró
állandó jelző irodalmi művek szereplőinek nevéhez kapcsolódó és mellette állandósult díszítő jelző, fontos jellemvonást, tulajdonságot határoz meg
allegória metaforához hasonlóan elvont fogalmakat képek segítségével fejez ki, hosszabban fejez ki egy gondolatot, pl: Toldi 4, ének álomallegória
alliteráció betűrím, pl: "Barlangjában belől bömböl a mord medve"
anafora retorikai és stilisztikai alakzat, az egymást követő mondatok, sorok, versszakok azonos szóval, szókapcsolattal kezdődnek
anakreoni dalok Anakreón stílusát, modorát utánzó költői megszólalalás
analitikus dráma olyan drámatípus, amelyben az alapszituáció és a dráma egész menetét a múltban megtörtént események határozzák meg, a mű lényege a múlt feltárása pl: Ibsen-Nóra
anekdota kisepikai műfaj, rövid, tömör, valóságtartalmú, rendszerint csattanóval végződő tréfás történet
antikvitás az ókori görög és római kultúra összefoglaló elnevezése
apokalipszis az újszövetség egyik könyve, János jelenései, jövendölés a világ végéről, látomás
apostol a 12 apostol a keresztény hagyomány szerint Jézus tanítványa, akiket Jézus kiválasztott és küldetést adott nekik, Újszövetség: Evangéliumok, Apostolok cselekedetei
archaikus világ régies, ódon, az ókori görög világ, Kr.e. I. évezrednek első feléhez tartózó időszak
archetípus ősfoma, őskép, állandósult kép
ars poetica 1.olyan műalkotás amely a költészetre vonatkozó szabályokat foglalja össze 2. olyan műalkotás, amelyben a költő a költészethez való viszonyáról és művészeti feladatáról ír
avantgárd a XX. század elején kibontakozó modern műészi törekvések és irányzatok gyűjtőneve, célja: hagyományos művészi formanyelvvel való szakítás, radikálisan új kifejezésmódok keresése
Balassa-kódex egy XVII. századi másoló munkája, feltehetőleg Balassi eredeti kötetét, világi lírájának nagy részét tartalmazza másolatban, csak 1874-ben került elő
ballada drámai feszültségű, szaggatott menetű, rövid, tömör, rendszerint tragikus tárgyú verses kisepikai műfaj, jellegzetes témák: bűn-büntetés-bűnhődés, végzetszerűség, egyén és közösség viszonya, balladában három műnem jegyei
balladaforma/ ballade provanszál táncdalformából önállósult lírai műforma, 3 db 8-12 soros rímes és refrénes szakaszból áll, melyet egy 4-6 soros ajánlás követ
balladai homály a ballada nehezen megsejthető. sejtelmes jellege, jellegzetes stíluseszközök: hiányos, töredékes közlések, szándékos elhallgatás, szimbólumok, utalások rendszere
barokk eposz klasszikus eposz hagyományait követő, barokk stílus jellegzetességek, nagyepikai műfaj, megtartja az antik eposzi kellékeket, de barokknak megfelelően keresztény világképbe helyezi őket
barokk körmondat mondatalakzat, többszörösen összetett, szabályos ritmusú mondatok, szerkezetileg két rész: előkészítő mellékmondat, összefoglaló, lezáró főmondat
barokk XVI. sz. első fele-XVII. sz. közepe, minden művészeti ágat átható irányzat (korstílus), jellemzői: ellentétek szembenállása, alá- és fölérendelt elemek, mozgalmasság, lendület, színgazdagság, ünnepélyes pompa, teatralitás, díszítettség
barokk az irodalomban monumentális szerkezet, nyelvi pátosz, bonyolult retorikájú zsúfolt stílus, keresztény szellemiség igazolása
befogadás művészeti alkotások értelmezésének folyamata, irodalomolvasás és szövegértelmezés kommunikációs folyamata, műértelmezés, interpretáció
befogadó a művészeti alkotások értelmezője, irodalmi művek olvasója
békediktátum/ békeszerződés, a történelmi Magyarország területén létrejövő új államok határait meghatározó, 1920. június 4-én kelt trianoni dokumentum megnevezései
beszédhelyzet a megnyilatkozás elhangzásának helyzete
beszélő az irodalmi művek megszólalója, az epikus műveknek elbeszélője (narrátor), lírai szövegek versbeszélője (lírai én)
biblia könyvek (gör,), két nagy egysége az Ószövetség, Újszövetség, az emberiség egyik legjelentősebb kulturális alkotása
bibliafordítás eredetileg héber, arámi és görög bibliát az idők során számos nyelvre lefordították fontosak: Septauginta, Vulgata, Luther biblia, vizsolyi biblia
bosszúdráma XVI. sz. angol dráma és a XIX. sz. romantika kedvelt drámai műfaja, a történet középpontjában a bosszú cselekedete áll
búcsúvers lírai műfaj, témája a szeretett személyektől, környezettől vaéó elválás pl: Jannus Pannonius- Búcsú Váradtól
bujdosóének XVIII. sz. kuruc költészet és népköltészet műfaj, menekülő, száműzött panaszos hangvételű ének
commedia dell'arte olasz eredetű középkori vásári komédia, előre megírt szövege nincs, az állandó jellemtípusok rögtönzései teremtik meg a színházi élményt
családregény egy család több nemzedékének történetét elbeszélő regénytípus, legfontosabbak a modern polgári regényirodalomban pl: Thomas Mann- A Buddenbrook ház
cselekmény az epikai és drámai művek eseménysora, a szereplők tetteiből és velük kapcsolatos eseményekből felépülő eseményfolyam
Created by: Vvéda
Popular Hungarian sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards