Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Jocul detaliilor

„Când cimpanzeul devine om” de Petre Crăciun

QuestionAnswer
Ce reprezintă gândurile albe pentru Gozo? Gânduri care îl fac să viseze că va ajunge și el OM.
Ce scria pe tablița pusă de îngrijitorul de la zoo la intrarea în cușcă? „Mascul de 15 ani, familia hominidelor, ordinul primate, specia cimpanzeu comun, Pan troglodytes. Răspunde la numele de Samuel.”
Cine era vocea care acoperea cerul și pământul în momentul în care Gozo îl striga pe Charles Darwin? Steaua Începutului.
Cum arăta directorul grădinii zoologice din București? Tudor Elefterescu, un bărbat înalt, elegant, de vreo 40 de ani.
Cum arăta noul om-Gozo? Era un bărbat tânăr, de vreo 30 de ani, brunet, cu plete ondulate, atletic, cu umeri lați.
Cum și-a manifestat Gozo recunoștința față de teoria spusă de Albert? Se ridică din colțul său și făcu un adevărat spectacol pentru elevii profesorului de biologie.
Unde se află garsoniera lui Tudor? Pe strada Armoniei 35, etajul 1, apartamentul 6.
Ce a înțeles Gozo despre numele său când i l-a spus lui Paul? Numele lui nu era vreunul cu care să te lauzi în gura mare.
Cum îi atârnau brațele lui Gozo, din momentul transformării? Ca niște vrejuri de fasole.
Ce a făcut Frida când l-a văzut pe Gozo în stația de metrou? I-a sărit pe umeri, i-a cuprins capul cu brațele, lipindu-și obrazul de cel al bărbatului.
Care este condiția supraviețuirii? Când îți este foame,trebuie să mănânci, indiferent ce se petrece în jurul tău.
În cinstea cui a fost numit Gozo? Este numele unui cimpanzeu legendar, care, cu foarte mulți ani în urmă, a salvat comunitatea primatelor de la dispariție.
În ce consta pasul definitiv de la maimuță la om? Citirea primelor cărți.
Cum se numește capitolul în care „cel mai bun cimpanzeu dintre oameni” i-a făcut o surpriză lui Gozo? „Ce faceți, tovarăși? Numele meu este Anatol!”
Ce gânduri a avut Prix despre noua înfățișare a fiului ei? ,,Nu-și mai încăpea în blană de bucurie, dar în același timp se temea că Gozo avea să se rușineze de ea. Ce om ar fi acceptat că ... are o mamă maimuță?”
Care profesoară a format o familie cu Fred și cu cel care continua să-i aducă numeroase „propoziții de flori”? Gilda Matei
Căreia dintre primate nu-i plăcuse poziția de ,,obiect de studiu” pentru studenții de la Facultatea de Medicină Veterinară și subiect de presă ,,cimpanzeul cel trist”? MANK
Care era misiunea ambasadorului necuvântătoarelor? De a veghea la modul cum sunt respectate și protejate drepturile animalelor de către oameni prin intermediul asociației „ Gozo Pann”.
Cui i-a oferit Gozo locul de lider (menit de Unchiul Pann) printre cimpanzei ? Prietenului său-Mank.
Cum era considerat ,,omul de numai o zi” de către Stella Initio? „Un mic ghemotoc de frumusețe și bunătate”.
Created by: 1196921957155846
Popular Literature sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards