Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

5 Түркі мәдениеті

Түркі мәдениеті,

QuestionAnswer
Түркілерді тарих сахнасына шығарды Металл өндіру
5-9ғ балқытылған металл қалдықтары қайда табылды Алтай
Көшпелі мал шаруашылығы даму факторлары Құрғақшылық, мал саны көбею, жылқы қолға үйрету
Қардұртарды “көшпелілер, алайда жер өңдейді” деп кім сипаттады Әл Идриси
Құдық үстіндегі күмбезге ұқсас құрылыс Сардоба
Қай өңірде егіншілік дамуын қыпшақтар желдетті Шу мен Талас
Қарлұқ пен қимақтарда тастан жасалған киіз үй тәрізді құрылыс Дың ескерткіштері
Тастан жасалған адам бейнесі бар ескерткіш Балбал тас
“Әйгілі түрік қаласы” Тараз
Қаланың қарапайым халыққа арналған бөлігі қалай аталады Рабад
Қарлұқтың 25 қаласы Жібек жолы бойында екені қай шығармада жазылған “Хадұд әл-алам”
Қалалар туралы деректі қай жазулар қалдырды Руна
Будда храмдары қай жерде табылды Суяб пен Науакентте
Ақыртас қай жерде орналасқан Қарлұқ дәуірі ғимараты, Жамбыл облысы
Баладж қайда орналасқан Оң Қ. Қаратаудағы қала
Баба ата деген 6-8ғ қала
Айырбас сауда дамыған қалалар Испиджаб, Отырар, Тараз
Теңге табылған қалалар Отырар, Суяб, Тараз
Түргеш теңгелері қай өңірде табылды Суябта
“Көпестер қаласы” Тараз
7-8ғ сауда кең дамығанын көрсеткен теңгелер қай өңірде табылды Орта Азия, Қытай, Византия
Қала мәдениеті дамуына үлес қосқан тайпа Қаңлы
Қала мәдениеті дамуында маңызды рөл атқарған мемлекет Соғдылар елі
Ең алғашқы түркі қағандары ерлік істері жазылған құлпытас 582ж “Бұғыты”
Европалық түркі жазуы зерттеле бастады қай ғасырда 18ғ
Түркі тілдес әдебиетте алғаш өз атымен аталған автор Иолығын-тегін (мб)
Алғашқа ойып жазу үлгісі алғашқы рет қай кезде пайда болды Ксилография (7ғ)
“Көне түркі жазуының ескерткіштері” авторы С. Е. Малов
Түркілер наным сенімі Тәңіршілік
Бзб 3ғ Көк тәңірге сенгені туралы кім жазды Жан Поль Ру
Орта Азияда будданы таратқан кімдер Соғдылар
Бейнелеу өнері мен музыканы дамытқан дін Мантхейлік
Ортағасырлық Қазақстандағы діндер Тәңіршілік, будда, манихейлік, Зороастризм, христиан
Зороастризм ескерткіштері қайда орналасқан Сырдария мен Жетісу өңірінде
7-8ғ христиан орырдары салынды қай өңірде Тараз бен Мерке
“Мұсылмандардың түркілермен сауда жасау орны” Тараз
11ғ соңына дейін пайдаланылған күміс ақша Дирхем
Шыны өңдеу қашан таралды Қазақстанда 9ғ, Жаппай 10-11ғ
Лазурит пен нефрит қайдан және қайда таралды Ш Түркістаннан Иран, Мысыр, Қытай, Сирияға
Ең алғаш рет жібек жолы терминін енгізген кім Неміс ғалымы Ф. Рихстговен
Батыс Елдеріне У-Ди елші жіберді қай жылы Бзб 138, 13 жылдан кейін оралады
Ұлы Жібек жолы бойындағы қалалар Йасы, Фараб, Кедер, Сайрам, Тараз, науакент, Баласағұн
Ұлы жібек жолын жаңғырту шешімі қашан қабылданды 1987
Қай ғасырда теңіз сауда жолы ашылды 17ғ
ұлы жібек жолын негізін иелік еткендер кім түркілер
Ұлы жібек жолы әлем мұрасына енген жыл юнеско арқылы 2014
Ұлы Жібек Жолы бастауын алды Қытайдың Хуанхэ мен Яндзы өзендерінен
Күміс теңгелер қайда табылды Түркістан, Кіші Азия
Ақ өзені бойындағы қала Испиджаб, Сайрам
Қарлұқ ордалары бірі Қойлық
Жібек жолы бағдарламасына кірген елдер КХР, Қазақстан, Қырғызтан, Өзбекстан,
10-13ғ отырықшы қала мәдениеті дамуы туралы қай шығармада мәлімет кездеседі Құтты білік
Кішігірім тұрақтан қалаға айналған Кедер, Йасы Жент, Баршынкент
Жібек жолы бойындағы қалалар Йасы, Фараб, Сайрам, Науакент, Тараз, Кедер, Баласағұн, Түркістан, Отырар, Испиджаб
ЮНЕСКО Жібек жолын жаңғырту туралы шешімге келген жыл 1987
Жібек өндірген елдер Қытай, Византия, Соғды
ЮНЕСКО әлемдік мұра тізіміне енді қай жылы 2014
Ақ өзені бойындағы қала Испиджаб (кейін Сайрам)
Қарлұқ ордалары бірі Қойлық
Әл Фараби отаны Отырар
Отырықшылар мен көшпелілердің қалаға бейімделуі туралы қай шығармада айтылған “Құтты білік”
Терракота деген не Күйдірілген балшықтан жасалған тақтайша. Әрлецде пайдаланған
6-9ғ Оң Қ. отырықшы мәдениет қалалары Отырар, Йасы, Сауран, Сығанақ
Ортағасырлық Жетісудағы қалалар Талхир, Тараз, Талғар, Қойлық, Баласағұн, Алмалық
Іле Алатауы етегінде орналасқан транзиттік сауда орталығы Талхиз, Алмалық
Қыш құбырлар табылған қалалар Отырар мен Тараз
Су құбырлары қайдан табылды Қаратаудағы Баба атадан
Алғашқы моншалар қашан пайда болды 10-13ғ
Ортағасырлық моншалар табылды қай жерде Отырар, Тараз, Баласағұн
Таразда қанша монша бар 152 шаршы метр
Жошы хан кесенесі қайдв орналасқан Жезқазған маңы, Кеңгір
Бабаджа қатын ескерткңші уақыты 10-11ғ
Айша бибі кесенесі уақыты 10-12ғ
Сырлытам кесенесі қайда орналасқан, қай ғасырда салынды 7-8ғ, Сырдария бойы
Ақыртас орналасқан жері Оң Қ., Жамбыл облысы
Ақыртасты кім зерттеді К Байпақов
Дың ескерткіштері табылған аймақ Ор Қ, Жетісу, Тарбағатай
Ғимаратты күмбез шатырмен жабу жүйесі қашан енгізілді 14-15ғ
14-15ғ сәулет өнері Қожа ахмет яссауи кесенесі, Тектұрмас, Арыстан баб, Дәуітбек кесенесі
Арыстан баб қайда орналасқан Оң Қ, Отырардан 3км жерде
Қожа ахмет яссауи кесенесі қашан құрылды 1397
Алаша хан кесенесі қайда орналасқан Сарыарқа, Ұлытауда, Қаракеңгір өзені бойы,
Алаша ханның ордасы қайда орналасқан Жезқазғанда Жаңғабыл өзенінде
Қорқыт ата күмбезі қайда орналасқан Қызылорда
Диуани хикмет авторы Қожа ахмет яссауи
“Екінші ұстаз” аталған кім Әл Фараби
“Бақытқа жату туралы”, “Азаматтық саясат”, “фҒылымдардың жіктемесі” авторы Әл Фараби
“Әбу Райхан Бирури ғасыры” деп аталған ғасыр 11ғ
Диуани лұғат ат түрік авторы Махмұд Қашқари
Ақиқат сыйы, ізгілік пен мейірім туралы кім жазды Ахмет Йүгінеки
Created by: zhibechka
Popular RICA sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards