Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

DT Formulas.1

DT Pinyin & English Formula Names

QuestionAnswer
Cong Chi Tang Scallion and Prepared Soybean decoc
Ma Huang Tang Ephedra Decoc
Ma Huang Jia Zhu Tang Ma Huang Tang plus atractylodes
Da Qing Long Tang Major BlueGreen Dragon
San Ao Tang Three Unbinding Decoc
Hua Gai San Canopy Powder
Gui Zhi Tang Cinnamon Twig Decoc
Gui Zhi Jia Shao Yao Tang Gui Zhi Tang plus Peony (also inc Zhi Gan Cao)
Gui Zhi Qu Shao Yao Tang Gui Zhi Tang minus Peony
Gui Zhi Jia Fu Zi Tang Gui Zhi Tang plus Aconite
Gui Zhi Jia Ge Gen Tang Gui Zhi Tang plus Kudzu
Ge Gen Tang Kudzu Decoc
Xiao Qing Long Tang Minor Bluegreen Dragon
She Gan Ma Huang Tang Belamcanda and Ephedra Decoc
Jiu Wei Qiang Huo Tang Nine Herb Decoc w/ Notopterygium
Xiang Su San Cyperus & Perilla Leaf Powder
Jia Wei Xiang Su San Augmented Cyperus & Perilla Leaf Powder
*Chuan Xiong Cha Tiao San  ChuanXiong Powder to be taken w/ Green Tea
Sang Ju Yin Mulberry Leaf & Chrysanthemum Drink
Yin Qiao San Honeysuckle and Forsythia Powder
Chai Ge Jie Ji Tang Bupleurum & Kudzu Dec to Release the Muscle Layer
Sheng Ma Ge Gen Tang Cimicifuga & Kudzu Decoc
Cang Er Zi San ↵ Xanthium Powder
*Ren Shen Bai Du San Ginseng Powder to Overcome Pathogenic Influences
Yin Qiao Bai Du San Honeysuckle and Forsythia Powder to overcome PF
Jing Fang Bai Du San Schizonepeta Saposhnikovia Powder to Overcome PF
*Shen Su Yin Ginseng and Perilla Leaf Drink
Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang Ephedra, Asarum, & Aconite Accessory Root Decoc
Zai Sao San Renewal Powder
Cong Bai Qi Wei Yin Scallion Drink w/ 7 Ingredients
Jia Jian Wei Rui Tang Modified Solomon's Seal Dec (Yu Zhu)
Bai Hu Tang White Tiger Dec
Bai Hu Jia Ren Shen Tang White Tiger plus Ginseng Dec
Zhu Ye Shi Gao Tang Lophaterum Gypsum Dec
Zhi Zi Chi Tang Gardenia Prepared Soybean D
Qing Ying Tang Clear the Ying level Dec
Xi Jiao Di Huang Tang Rhinoceros Horn and Rehmannia Decoc
Huang Lian Jie Du Tang Coptis Dec to Resolve Toxicity
Xie Xin Tang Drain the Epigastrium Dec
Pu Ji Xiao Du Yin Universal Benefit Drink to Eliminate Toxin
Liang Ge San Cool the Diaphragm Powder
Qing Wen Bai Du Yin Clr Epidemics and Overcome Toxicity Drink
Hua Ban Tang Transform Macula Dec
Ma Xing Shi Gan Tang Ephedra, Apricot Kernel, Gypsum, and Licorice Dec
Yue Bi Tang Maidservant from Yue's Dec
Yue Bi Jia Zhu Tang Maidservant from Yue's Dec plus atractylodes
Xie Bai San Drain the White Powder
Xin Yi Qing Fei Yin Magnolia Flower Drink to Clr the LU
Xie Huang San Drain the Yellow Powder
Qing Wei San Clear the Stomach Powder
Yu Nu Jian Jade Woman Dec
Dao Chi San Guide out the Red Powder
Qing Xin Lian Zi Yin Clr the HT drink with Lotus Seed
Long Dan Xie Gan Tang Gentiana Dec to Drain the LV
Dang Gui Long Hui Wan Tangkuei, Gentian, and Aloe Pill
Xie Qing Wan Drain the Green Pill
Zuo Jin Wan Left Metal Pill
Shao Yao Tang Peony Dec
Huang Qin Tang Scutellaria Dec
Bai Tou Weng Tang Pulsatilla Dec
Qing Hao Bie Jia Tang Sweet Wormwood and Soft-shelled Turtle Dec
Qing Gu San Cool the Bones Powder
Qing Luo Yin Clear the Collaterals Drink
Xiang Ru San Mosla Powder
Liu Yi San 6-1 Powder
Qing Shu Yi Qi Tang Clear SummerH & Augment Qi Decoc
Xing Su San Apricot Kernel and Perilla Leaf Powder
Sang Xing Tang Mulberry leaf and Apricot Kernel Dec
Qing Zao Jiu Fei Tang Clear the Dryness and Rescue the LU Dec
Sha Shen Mai Men Dong Tang Glehnia and Ophiopogonis Dec
Mai Men Dong Tang Ophiopogonis Dec
Yang Yin Qing Fei Tang Nourish the Yin and Clear the LU Dec
Yu Ye Tang Jade Fluid Dec
Zeng Ye Tang Increase the Fluids Dec
Xiao Xu Ming Tang Minor Extend Life Dec
Xiao Huo Luo Dan Minor Invig the Collaterals Special Pill
Cang Er Zi San Xanthium Powder
Qian Zheng San Lead to Symmetry Powder
Zhi Jing San Stop Spasms Powder
Yu Zhen San True Jade Powder
Xiao Feng San Elim W Powder
Ling Jiao Gou Teng Tang Antelope Horn and Uncaria Dec
Zhen Gan Xi Feng Tang Sedate the LV and Exting W Dec
Tian Ma Gou Teng Yin Gastrodia and Uncaria Drink
San Jia Fu Mai Tang 3 Shell Dec to Restore the Pulse
Da Ding Feng Zhu Major Arrest Wind Pearls
E Jiao Ji Zi Huang Tang Ass-hide Gelatin & Egg Yolk Dec
Er Chen Tang Two Aged (Cured) Dec
Dao Tan Tang Guide out P Dec
Di Dan Tang Scour out Phlegm
Fu Ling Wan Poria Pill
Wen Dan Tang Warm the GB Dec
Xiang Fu Xuan Fu Hua Tang Cyperus & Inula Dec
Qing Qi Hua Tan Wan Clr Qi and Transf P Pill
Xiao Xian Xiong Tang Minor Dec [for Pgens] Stuck in the Chest
Gun Tan Wan Flushing Away Roiling P Pill
Xiao Luo Wan Reduce Scrofula Pill
Xia Ku Cao Gao Prunella Syrup
Hai Zao Yu Hu Tang Sargassum Dec for the Jade Flask
Bei Mu Gua Lou San Fritillaria and Trichosanthes Fruit Powder
Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tang Poria, Licorice, Schisandra, Ginger, and Asarum Dec
San Zi Yang Qin Tang Three Seed Dec to Nourish One's Parents
Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang Pinellia, White Atractylodes, and Gastrodia Dec
Ding Xian Wan Arrest Seizures Pill
Zhi Sou San Stop Coughing Powder
*Xiao Chai Hu Tang Minor Bupleurum Dec
Hao Qin Qing Dan Tang Sweet Wormwood and Scutellaria Dec to Clr GB
Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang Bupleurum plus Dragon Bone and Oyster Shell Dec
Si Ni San Frigid Extremities Powder
Xiao Yao San Rambling Powder
Hei Xiao Yao San Black Rambling Powder
Jia Wei Xiao Yao San Augmented Rambling Powder
Yi Gan San Restrain the LV Powder
Tong Xie Yao Fang Important Formula for Painful Diarrhea
Ban Xia Xie Xin Tang Pinellia Dec to Drain the Epigastrium
Huang Lian Tang Coptis Dec
Jie Nue Qi Bao Yin Seven-Treasure Drink to Check Malarial D/o
Qing Pi Tang Clear the SP Dec
Da Yuan Yin Reach the Source Drink
An Gong Niu Huang Wan Calm the Palace Pill w/ Cattle Gallstone
Zi Xue Dan Purple Snow Special Pill
Zhi Bao Dan Greatest Treasure Special Pill
Hui Chun Dan Special Pill to Restore Life
Su He Xiang Wan Liquid Styrax Pill
Tong Guan San Open the Gate Powder
Da Cheng Qi Tang Major Order the Qi Dec
Xiao Cheng Qi Tang Minor Order the Qi Dec.
Tiao Wei Cheng Qi Tang Reg. ST and Order Qi Dec.
Da Xian Xiong Tang Major Dec for [Pgens] Stuck in the Chest
Da Huang Fu Zi Tang Rhubarb & Aconite Accessory Root Dec.
Wen Pi Tang
San Wu Bei Ji Wan Three Substances Pill Prepared for Emergencies
Wu Ren Wan Five Seed Pill
Run Chang Wan Moisten the Intestines Pill (from Master Shen's Book)
Ma Zi Ren Wan Hemp Seed Pill
Ji Chuan Jian Benefit the River [Flow] Dec
Zeng Ye Cheng Qi Tang Increase the Fluids and Order the Qi Dec
Shi Zao Tang Ten Jujube Dec
Zhou Che Wan Vessel and Vehicle Pill
Yue Ju Wan Escape Restraint Pill/Six Stag Pill/Five Stag Pill
Chai Hu Shu Gan Wan Bupleurum Soothe the LV Dec
Shu Gan Tang Dredge the LV Dec.
Zhi Shi Xie Bai Gui Zhi Tang Unripe Bitter Orange, Chinese Garlic & Cinnamon Twig Dec
Ban Xia Hou Po Tang Pinellia & Magnolia Bark Dec
Hou Po Wen Zhong Tang Magnolia Bark Dec for Warming the Middle
Liang Fu Wan Galangal and Cyperus Pill
Jin Ling Zi San Melia Tooseda Powder
Yan Hu Suo Tang Corydalis Dec
Si Mo Tang Four Milled Herb Dec
Tian Tai Wu Yao San Top Quality Lindera Powder
Ju He Wan Tangerine Seed Pill
Nuan Gan Jian Warm the LV Dec
Qi Ge San Open up the Diaphragm Powder
Jia Wei Wu Yao Tang Augmented Lindera Dec
Su Zi Jiang Qi Tang Perilla Fruit Dec for Directing Qi Downward
Ding Chuan Tang Arrest Wheezing Dec
Xuan Fu Dai Zhe Tang Inula and Hematite Dec
Ju Pi Zhu Ru Tang Tangerine Peel & Bamboo Shavings Dec
Ding Xiang Shi Di Tang Clove & Persimmon Calyx Dec
Da Ban Xia Tang Major Pinellia Dec
Bao He Wan Preserve Harmony Pill
Zhi Shi Dao Zhi Wan Unripe Bitter Orange Pill to Guide out Stagnation
Mu Xiang Bing Lang Wan Aucklandia & Betel Nut Pill
Fei Er Wan Fat Baby Pill
Jian Pi Wan Strengthen the SP Pill
Zhi Zhu Wan Unripe Bitter Orange Atractylodes Pill
Zhi Shi Xiao Pi Wan Unripe Bitter Orange Pill to Reduce Focal Distention
Ge Hua Jie Cheng San Kudzu Flower to Relieve Hangovers
*Tian Wang Bu Xin Dan Emperor of Heaven's Special Pill to Ton the HT
Bai Zi Yang Xin Tang Arborvitae Seed Pill to Nourish the HT
*Suan Zao Ren Tang Sour Jujube Dec
Ding Zhi Wan Settle the Emotions Pill
Huang Lian E Jiao Tang Coptis and Ass-Hide Gelatin Dec
Gan Mai Da Zao Tang Licorice, Wheat, and Jujube Dec
Zhu Sha An Shen Wan Cinnabar Pill to Calm the Spirit
Ci Zhu Wan Magnetite and Cinnabar Pill
Sheng Tie Luo Yin Iron Filings Drink
Zhen Zhu Mu Wan Mother of Pearl Pill
Ping Wei San Calm the ST Powder
Bu Huan Jin Zheng Qi San Rectify the Qi Worth More than Gold
*Huo Xiang Zheng Qi San Patchouli Powder to Rectify the Qi
San Ren Tang Three Seed Dec
Gan Lu Xiao Du Dan Sweet Dew Special Pill to Elim Toxin
Lian Po Yin Coptis & Magnolia Bark Drink
Yin Chen Hao Tang
Ba Zheng San 8-Herb Powder for Rectification
Er Miao San Two Marvel Powder
Wu Ling San 5-Ingred Powder w/ Poria
Wei Ling Tang Calm the ST
Yin Chen Wu Ling San Virgate Wormwood & 5-Ingred Powder w/ Poria
Zhu Ling Tang Polyporus Dec
Wu Pi San Five Peel Powder
Fang Ji Huang Qi Tang Stephania & Astragalus Dec
Zhen Wu Tang True Warrior Dec
Fu Zi Tang Aconite Accessory Root Dec
Shi Pi Yin Bolster the SP Drink
Be Xie Fen Qing Yin Tokoro Drink to Separate the Clear
Qiang Huo Sheng Shi Tang Notopterygium Dec to Overcome Dampness
Juan Bi Tang Remove Painful Obstruction Dec
*Du Huo Ji Sheng Tang Pubescent Angelica & Taxillus Dec.
Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang Cinnamon Twig, Peony, & Anemarrhena Dec
Xuan Bi Tang Disband Painful Obstruction Dec
Si Jun Zi Tang Four Gentleman Dec
Yi Gong San Extraordinary Merit Powder
Liu Jun Zi Tang Six Gentleman
Xiang Sha Liu Jun Zi Tang Nourish the ST Dec. w/ Aucklandia and Amomum
Shen Ling Bai Zhu San Ginseng, Poria, and White Atractylodes Powder
Bu Zhong Yi Qi Tang Tonify the Middle to Augment the Qi Dec.
Jia Jian Bu Zhong Yi Qi Tang Modified Tonify the Middle to Augment the Qi Dec.
Yi Qi Cong Ming Tang Augment the Qi and Increase Acuity Dec.
Ju Yuan Jian Lift the Source Dec.
Sheng Xian Tang Raise the Sunken Dec.
Sheng Yang Yi Wei Tang Raise the Yang and Augment the ST Dec.
Yu Ping Feng San Jade Windscreen Powder
Sheng Mai San Generate the Pulse Powder
Bu Fei Tang Tonify the LU Dec
Ren Shen Ge Jie San Ginseng & Gecko Powder
Ren Shen Hu Tao Tang Ginseng & Walnut Dec.
Si Wu Tang Four Substance Dec
Tao Hong Si Wu Tang Four Sub. Dec w/ Peach Pit & Safflower
Sheng Yu Tang Sage-Like Healing Dec.
Dang Gui Bu Xue Tang TangKuei Dec. to Tonif Bld
Shao Yao Gan Cao Tang Peony & Licorice Dec
Dang Gui Sheng Jiang Yang Rou Tang Mutton Stew w/ Tangkuei & Fresh Ginger
Ba Zhen Tang 8 Treasure Dec.
Gui Pi Tang Restore the SP Dec
Gu Ben Zhi Beng Tang Stabilize the Root & Stop Excessive Uterine Blding Dec
Zhi Gan Cao Tang Prepared Licorice Dec.
Bao Chan Wu You Fang Worry-Free Rx to Protect Birth
*Liu Wei Di Huang Wan 6-Ingred. Pill w/ Rehmannia
Qi Ji Di Huang Wan Lycium Fruit, Chrysanthemum, and Rehmannia Pill
Zhi Bai Di Huang Wan Anemarrhena, Phellodendron, and Rehmannia Pill
Er Long Zuo Ci Wan Pill for Deafness that is kind to the Left [KI]
Ming Mu Di Huang Wan Improve Vision Pill w/ Rehmannia
Zuo Gui Wan Restore the Left [KI] Pill
Zuo Gui Yin Restire the Left [KI] Drink
Da Bu Yin Wan Great Tonify the Yin Pill
Hu Qian Wan Hidden Tiger Pill
Da Zao Wan Great Creation Pill
Yi Guan Jian Linking Dec.
Er Zhi Wan Two Solstice/Ultimate Pill
Bai He Gu Jin Tang Lily Bulb Dec. to Preserve the Metal
Bu Fei E Jiao Tang Tonify the LU Dec w/ Ass-Hide Gelatin
Zhu Jing Wan Preserve Vistas Pill
Shi Hu Ye Guang Wan Dendrobium Pill for Night Vision
Yi Wei Tang Benefit the ST Dec.
Shen Qi Wan Kidney Qi Pill
Jia Wei Shen Qi Wan Augmented KI Qi Pill
You Gui Wan Restore the Right [KI] Pill
Tu Si Zi Wan Cuscuta Seed Pill
Zan Yu Dan Special Pill to Aid Fertility
Qi Bao Mei Ran Dan 7-Treasure Special Pill for Beautiful Whiskers
Er Xian Tang Two Immortal Dec.
Created by: skyehoo