Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Biokemi&Cellbiologi

QuestionAnswer
Vilka klasser av protein finns? •Enzymer •Strukturella proteiner •Rörelseproteiner •Regulatoriska proteiner •Transportproteiner •Signalproteiner •Receptorproteiner •Försvarsproteiner •Förvaringsproteiner
Vad är aminosyror?* •Byggstenar i proteiner •
Hur många aminosyror finns? >20 st
Hur ser aminosyrors grundstruktur ut? •Karboxylgrupp •Aminogrupp •Proton/väteatom •R-grupp
Vad är en karboxylgrupp?
Vad är en aminogrupp?
Vad är en R-grupp på aminosyror?
Vad menas med L-isomerer och D-isomerer när det kommer till aminosyror? •Alla aminosyror förutom glycerin existerar som två stereoisomeriska versioner •Eftersom fyra grupper bundna till samma α-kolatom •L-isomeren (Left) är den enda som finns i proteiner (man vet inte varför) •D-isomeren (Derecha) finns också i naturen
Vad kallar man flera aminosyror som sitter ihop? Polypeptid (Peptidkedja)
Hur existerar aminosyror i olika pH? Lågt: •Surt = många H+-> fyller på med H+ •+laddad •Karboxyl- och aminogrupp protonerade Neutralt: •Karboxylgrupp deprotonerad, Aminogrupp protoneras •Neutral Högt: •Basiskt = få H+ -> H+ tas •-laddad •Karboxyl- och aminogrupp deprotonerade
Vad är en Zwitterjon? •Dipolär •Amfojon •En jon som har både en negativ och en positiv laddning på olika atomer •Aminosyror är oftast zwitterjoner vid neutralt pH
Varför är kroppens pH så noga reglerat? •pH är mycket viktigt för aminosyrors och därmed proteiners, funktion
Hur kan Aminosyror delas in vid pH 7? •Polära oladdade (vätet släpper inte oavsett pH, behövs katalysator) [6st] •Polära laddade (negativt [2st] och positivt [3st] laddade) •Opolära (innerst i proteiner pga hydrofoba) [9st]
Vad är en kovalent bindning? •Elektronparbindning •Uppstår när två eller flera atomer delar ett, två eller tre elektronpar mellan sig
Hur mycket väger en aminosyra? Aminosyra ≈ 110g/mol = 110 Da
Hur bildas peptidbindningar? Vad är? •Bindningar mellan aminosyror •Kondensationsreaktion (H2O) •Karboxylkolatomen från en aminosyra binds till aminogruppens kväveatom hos den andra med en kovalent bindning
Vad menas med en kondensationsreaktion? Två eller ibland fler molekyler kopplas ihop samtidigt som en liten partikel, i organiska reaktioner oftast En vattenmolekyö, avlägsnas från de reagerande partiklarna
Vad är Dalton? Proteinmassa uttrycks ofta i Dalton. 1 Da = 1g/mol
Vilka är nivåerna i proteins struktur? 1. Primärstruktur 2. Sekundärstruktur 3. Tertiärstruktur 4. Kvartärstruktur
Beskriv primärstrukturen hos proteiner •Ordning på AA
Hur skriver man peptidkedjor? •Skillnad på ”Gly-Ala” och ”Ala-Gly” •AA m fri aminogrupp skrivs först •AA m fri karboxylgrupp skrivs sist •Aminosyrasekvenser har alltså en rikting
Vad är N- och C-terminal på aminosyror? •Änden av aminosyran med aminogruppen kallas N-terminal (lr aminoterminal) •Änden med karboxylgruppen kallas C-terminal (lr karboxylterminal) •Vid pH 7 är N-terminalen + och C-terminalen -
Vad menas med en polypeptids ”ryggrad” (backbone)? •R-grupperna ’sticker ut’ och kan reagera •R-grupperna är sidokedjor •Backbone/ryggraden är konstant
Beskriv sekundärstrukturen hos proteiner •α-helix: •β-flak •random coil •Hålls ihop med vätebindningar (ganska stabilt)
Beskriv en α-helix •Högervriden •Hålls ihop genom vätebindningar •Inget hålrum i mitten •Representeras av spiral eller cylinder
Beskriv ett β-flak •Hålls ihop av vätebindningar •Två eller fler polypeptidkedjor i varje β-flak (β-strängar) (ofta 4-5, upp till 10) •Bakbones parallella •Representeras av pilar
Vilka är huvudmodellerna för att visualisera proteiner? •Ball-and-stick •Spacefilled •Spiral-and-ribbon
Beskriv en random coil • Sekundärstruktur utan tydligt mönster •inte random
Beskriv tertiärstrukturen hos proteiner •Hålls ihop av: vätebindningar, van det waals-bindningar, jonbindningar och svavelbindningar/svavelbryggor •indningar mellan AA i olika sekundärstrukturer •Nu börjar globulära proteiner bildas •3D •Beskriver den slutliga vikningen av polypeptiden
Beskriv kvartärstrykturen hos proteiner •Flera peptidkejor (subenheter) •Subenheter lika eller olika •Samma bindningar tertiärstruktur (vätebindningar, van det waals-bindningar, jonbindningar & svavel-bindningar/svavelbryggor, hydrofobiska interaktioner) •Kan vara dimera, trimera o.s.v.
Hur fungerar Vätebindningar? •Intramolekylär bindning •”starkare” form av dipol-dipol-bindning •Två starkt elektronegativa atomer ”delar” på en proton (väteatom) (H i molekyl med ena & binder till andra) •-OH, -NHx, HF
Hur fungerar van der Wallsbindningar? •Mellan molekylers inducerade poler •”Tillfällig dipol-dipol-bindning” •Elektronerna aldrig stilla -> ibland fler en sida -> negativare laddning (-> påverkar andra) •Laddning ytterlägen •Tillfällig elektrostatisk kraft •Svaga (fler -> starkare)
Hur fungerar Jonbindningar? •plus dras mot minus •Negativa joner dras mot positiva joner •Jonbindning = elektrostatisk kraft •Starka bindningar •Spröda bindningar (När förskjuts puttar laddningarna ifrån varandra)
Vad kan visa på att en bindning är stark? •Avges mycket energi när bindningen bildas •Behövs mycket energi för att bryta bindning
Hur fungerar kovalenta bindningar? •Molekylförening •Grundatomer vill få fulla yttersta skal (ädelgasstruktur) •Elektronparbindning •”Lånar” elektron från annan atom •Atomerna delar valenselektroner i gemensamt elektronskal •Energi frigörs
Hur fungerar Hydrofobiska interaktioner? •Typ av kemisk bindning •2 molekyler i vattenlösning hålls ihop pga hydrofoba ytor - omgivande vattnet inte binda •Molekyler = vvv energi (vill) i bindningar. •Hydrofoba ej binda vatten -> vvv energi om binder varandra. &så vvv vatten chans binda
Hur fungerar dipol-dipol-bindningar? •Mellan molekyler (som är dipolära) •Negativ laddning i en dras till positiv laddning i andra •Elektrostatisk kraft (som i ex jonbindning)
Vad menas med att en molekyl är en dipol? •Den är lite mer negativ på en sida och lite mer positiv på andra •Beror på att atomerna i molekylen är olika elektronegativa
Vad är enzymer? •Snabba •Vi tittar på enzymer som är proteiner •Möjliggör reaktioner (katalytisk förmåga) •Specifika
Hur katalyserar enzymer? •Stabiliserar övergångstillstånd (transition state, Ts) •Ökar reaktionshastigheten för substrat (S) till produkt (P) •Bildar kortlivat & reversibelt komplex mellan S och aktiva ytan •Stabiliserar Ts, sänker Aktiveringsenergi (EA), och ger specificitet
Vad menas med att enzymer är specifika? Möjliggör endast reaktion vid: •Normal temperatur •I vattenlösning •Normalt pH-värde
Hur binder enzymer till substrat? •Binder S i aktiv yta •Enzymet binder S mha svaga interaktioner (icke-kovalenta bindningar)
Vilka faktorer påverkar enzymaktivitet? •Temperatur •pH
Hur påverkar temperatur enzymaktivitet? •Formen på enzymet ändras -> Förändring i aktiva ytans utseende •Denaturering •Optimerade för normaltemperatur •Alla reaktioner sker långsammare vid lägre temperatur (ej nödvändigtvis pga formförändring)
Hur påverkar pH-värde enzymaktivitet? •Laddade grupper ändra laddningen i olika pH -> Formen på aktiva ytan (och hela enzymet) ändras •Optimerade för normalvärden
På vilka olika sätt kan enzymer regleras? •Produktinhibering •Alloster reglering •Kovalent modifiering •Proteolytisk aktivering
Hur fungerar produktinhibering (enzymer)? •Vill att kedjan endast ska vara aktiv när den behövs •Sista produkten i kedjan inhiberar första •Gör att kedjan en startar när tillräcklig mängd slutprodukt •”Feedback inhibition”
Hur fungerar Reversibel kovalent modifiering (enzymer)? •Ex i glykolys •Aktiv och inaktiv form •Andra enzymer aktiverar reaktion som omvandlar till aktiv form •Enzymer kan bildas i inaktiv form och sedan aktiveras när nått rätt plats i kroppen •Enzym måste modifieras kovalent för aktivitet
Hur fungerar proteolytisk aktivering (enzymer)? •Enzymet behöver klyvas för att aktiveras •Icke reversibel •Bryts ner helt när gjort sitt jobb
Vilka är dom två klasserna av metabola processer? •Katabolism (bryter ner) •Anabolism (bygger upp) •Kolhydrat/Fett -> Co2 + H2O + Energi (ATP)
Beskriv katabolism •Bryter ner molekyler •Får/ger energi
Beskriv anabolism •Bygger upp molekyler •Använder energi •Energi (ATP) + Enkla byggstenar -> Komplexa molekyler
Beskriv vägen från Glukos till Total oxidering •Glukos •Glykolys •Pyruvat •AcetylCoA •Citronsyracykeln •Oxidativ fosforylering •Energi i ATP
Vilka är faserna i Glykolysen? •Fas 1: Glukos -> (DHAP <-> G-38) •Fas 2: (DHAP <-> G-38) -> 3-PG •Fas 3: 3-PG -> Pyruvat •Fortsätter sedan olika vägar beroende på om aeroba eller anaeroba förhållanden
Hur är ATP uppbyggt? En Adeningrupp som är bunden till en Ribos (socker) som i sin tur är bunden till tre fosfatgrupper på rad
Vad är formeln för metabolismen? •C6 H12 O6 -> 6H2O + 6CO2 + 32 ATP •Kolhydrat -> CO2 + vatten + energi i ATP
Vad är ATP? •Cellens energivaluta •Kan hydrolyseras vilket ger energi (kan driva energikrävande reaktioner) •Adenosin-tri-fosfat •Bildas från energirik föda
Vad är ADP? •Adenosin-di-fosfat •Kan omvandlas till ATP för att ’spara energi’
Hur omvandlas ATP till ADT samt vice versa? ATP + H2O <-> ADP + Pi ∆G = -30.5 kJ/mol
Hur omvandlas ADP till AMP och vice versa? ADP + H2O <-> AMP + Pi ∆G = -45,6 kJ/mol
Vad är AMP? •Adenosin-mono-fosfat
Var sker glykolysen? I cytoplasman i cellen
Vilka är faserna i glykolysen? Beskriv dom Fas 1: Preparation & klyvning •Fas 2: Oxidering & generering av ATP •Fas 3: Formation av Pyruvat & generering av ATP
När används respektive utvinns energi i glykolysen? •Energi används i Fas 1 (2 ATP) •Energi utvinns i Fas 2 & Fas 3 (2 ATP + 2 ATP) •Total vinst på 2 ATP
Vad produceras i glykolysen? 2 ATP och 2 Pyruvat
Vad är formeln för glykolysen? Glukos + 2Pi + 2 ADP + 2 NAD+ -> 2 Pyruvat + 2 ATP + 2 NADH + 2 H+ + 2 H2O
Hur kan pyruvat fortsätta efter glykolysen? Aerobt: (mer vinst, långsammare) •Acetyl-CoA -> c-cykeln Anaerobt: (mindre vinst, snabbare) •Laktat -> Glukoneogenes (muskelceller) •Etanol (jästceller)
Vad är skillnaden på en Aerob och en Anaerob reaktion? •Aerob = med Syre •Anaerob = utan Syre
Var sker c-cykeln? I mitokondriernas hålrum, matrix
Var sker oxidativ fosforylering? •Över mitokondriens inre membran
Vilka processer ingår i oxidativ fosforylering? Elektrontransportkedjan och ATP-syntas
Vad är NAD+? •Nikotinamid adenin dinukleotid •Härstammar från niacin •Bla viktigt oxidationsmedel i c-cykeln •Vätebärare som transporterar vätejoner och elektroner från katabolismen till anabolismen
Vad är FAD? •Flavin adenin dinukleotid •Bla viktigt oxidationsmedel i c-cykeln
Vad är summareaktionen för oxidering av pyruvat? Pyruvat + CoA + NAD+ -> Acetyl-CoA + CO2 + NADH + H+
Var sker oxidering av pyruvat? I matrix i mitokondrier
Vad är summareaktionen för c-cykeln? Acetyl-CoA + 3 NAD+ + FAD + ADP + Pi + 2 H2O -> 2 CO2 + 3 NADH + FADH2 + CoA + ATP
Vadd händer med det CoA som blir över efter c-cykeln? Det återanvänds i oxideringen av pyruvat (och därefter c-cykeln igen)
Vad fås ut från citronsyracykeln? •CO2 •Olika kolföreningar [Byggstenar (C6, C5, C4)] •ATP •Elektroner frigörs (hos elektronbärare (NADH & FADH2)
När sker oxidativ fosforylering? •Efter citronsyracykeln
Hur delas ATP-syntas in? Var sker delarna? •ATP-syntas delas in i F0 och F1 •F0 – I inre membranet i mitokondrien •F1 – Insidan av membranet, mot matrix
Vad består F0 av? Vad sker där? (Del av ATP-syntas) •10 C-subenheter •Varje C-subenhet innehåller en protonkanal •1 a-subenhet •2 b-subenheter •b-subenheterna är långa och smala och sitter ihop med α- och β-subenheterna i F1
Vad består F1 av? Vad sker där? (Del av ATP-syntas) •3 α-subenheter •3 β-subenheter •I β-subenheterna sker katalys (produktion av ATP) •1 γ-subenheter (gamma) •γ-enheten roterar
Vilka är nukleinsyrorna? DNA och RNA
Hur är nukleinsyror uppbyggda? •Fosfatgrupp •Sockerenhet (ribos i RNA, deoxiribos i DNA) •Kvävebas •DNA = dubbelsträngad, RNA = enkelsträngad •Kvävebaserna hålls ihop av vätebindningar hos DNA
Hur kopplas nukleinsyror ihop? •Nukleotider kopplas ihop (fosfat – sockergrupp) •Kopplas ihop via 3’,5’-fosfodiesterbindningar (C3 i ett socker binds med C5 i nästa) •NTP <-> NMP + PPi + Energi •Nukleotidtrifosfat <-> nukleotidmonofosfat + två fosfatgrupper + energi
Vad skiljer en fosfodiesterbindning mer stabil än en esterbindning? Vad har det för påverkan på nukleinsyror? •En negativ laddning på fosfatgruppen gör fosfodiesterbindningen mer stabil •Svårare för OH- att attackera bindningen så minusladdningarna repellerar varandra -> nukleinsyran bryts inte ner lika lätt
Vad är en replikationsgaffel? Hur skiljer dom mellan bakterier och eukaryota celler? •De två kedjorna i DNA måste separera för att kunna kopieras •Bakterier har cirkulärt DNA -> 2 replikationsgafflar •Eukaryota celler har linjära kromosomer -> börjar kopieras på flera ställen samtidigt -> mga replikationsgafflar
Vad menas med att DNA-replikation är semikonservativ? •Två nya kedjor bildas som vardera består av en av dom gamla och en nybildad •I varje ny DNA-molekyl kommer det finnas en ny och en gammal DNA-kedja
Från vilket håll skrivs vs tranranskriberas vs translateras den nya DNA-kedjan? •Skrivs från 5' -> 3' •Den nya kedjan tillverkas/transkriberas 5' -> 3' och basparar med den gamla kedjan som då läses 3' - 5' •I ribosomen translateras mRNA't 5'-3'
Vad är en cell? •Var och en av de elementära enheterna av vilka levande organismer och växter är uppbyggda •Enhet som allt levande är uppbyggt av
Vad är upplösningsförmåga? •Minsta avstånd mellan punkter där man i mikroskopet kan se att det är två punkter •Påverkas av varifrån och genom vad man skickar ljuset •Minsta avståndet (d) mellan två punkter som optiken kan avteckna skarpt
Vad sker i Smooth ER? •Har inga ribosomer på •Avgiftning, addition av -OH till hydrofoba gifter (ökar vattenlösligheten -> lättare att utsöndra) •Kolhydratmetabolism •Lagring av kalcium (sakroplasmatiskt retikel i muskel) •Syntes av steroider
Vad sker i endosomer? •Innehåller och sorteras material som kommer in i cellen
Vad sker i lysosomer? •Bryter ner både intaget och cellulärt material
Vad är/sker i mikrotubuli? •Del i cytoskelettet i eukaryota celler •Består av tubuli-subenheter
Vad är formeln för cellandning? •C6H12O6 + 6O2 -> 6H2O + 6CO2 + 38ATP •glukos + syre -> vatten + koldioxid + energi
Vad är transkription? •Översättning av bassekvensen i DNA till RNA
Vad sker i ribosomerna? •På ribosomerna sker proteinsyntesen
Varför är det ibland användbart för kroppen att mRNA är relativt ostabilt? •Det kan hjälpa med kontrollen över vilka protein som bildas •Varje mRNA producerar under viss tid -> mängd protein kan regleras genom mängd mRNA som tillverkas
Beskriv rRNA's struktur •Består av en mindre och en större subenhet •Relativt stora RNA
Beskriv mRNA's struktur •Inehåller den genetiska koden som specificerar aminosyrasekvensen i ett protein •Bassekvensen erhålls genom transkription av den i DNA •Bildas när protein ska syntetiseras och bryts sedan snabbt ner •Nukleotiderna återanvänds efter nedbrytning
Vad menas med att den genetiska koden är degenererad? •En aminosyra kan kodas av flera kodon •Ofta bara de två första som är viktiga (wobblar för tredje basen)
Hur sker transkriptionen? •Katalyseras av RNA-polymeras •Startar vi AT-rika promoterregioner •Slutar vid termineringsregioner där RNA-polymeras släpper •Skapas transkriptionsbubbla: ca 17 baspar av DNA uppvirade åt gången
Vad är en promoterregion (transkription)? •Där transkriptionen startar •2 funktioner: polymeraset vet var ska binda in + bildas transkriptionsbubbla
Vad är skillnaden på virus och bakteriofager? •Virus = giftigt ämne •Bakteriofag = fag som har bakterier som värdcell
Hur är virus uppbyggda? •De enklaste virusen består av ett genom och ett omgivande proteinskal/kapsid •Ibland omges kapsiden av en mantel/ett yttre hölje bestående av ett lipidmembran med insänkta proteiner •DNA eller RNA •Kan ha enzymer
Hur ser virus genom ut? •Antingen DNA eller RNA, enkel eller dubbelsträngad, linjär eller cirkulär •RNA-virus kan ha genom som är segmenterad i flera olika molekyler •Antal gener i virus varierar
Vad är en kapsid? Hur påverkar den virusets form? •Proteinskal som omger virus genom •Kan vara stavformad eller rund •Stavformade virus är helikala (spiralvridna) •De runda är kubiska (ikosahedrala) •Består av enskilda proteinmolekyler (ofta strukturproteiner) som arrangeras till större enheter
Hur ser virus mantlar ut? •Hos vissa virus omges kapsiden av en mantel •Dubbelmembran bestående av lipider •Härstammar från värdcellen •Proteiner som kodas av viruset i membranet •Proteinerna i manteln har ofta en roll i att identifiera värdcellen och i början av en infektion
Created by: EllaBrandgård
Popular RICA sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards