Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

kartojimas

ketai is mesengerio

QuestionAnswer
velkant lankscia vilktimi reikia vaziuoti .......... eismo juosta desine
vaziuojamojoje dalyje dvejomis eilemis leidziama stayti mocus be priekabos, mopedus, dviracius
sustojimas is anksto suplanuotas sustojimas laiko tarpui kuri uzima kroviniui pakrauto arba asmeniui ilaipinti
akvaplaningui pasireiksti didesnis sansas placios/nusidevejusios padangos, didelis greitis
vaziuojant nuo slidaus kalno reikia kad nepradetum slysti kuo zemesne pavara mazu greiciu
priekabos itaka pailgeja stabdymo kelias, posukius imti didesniu spinduliu
pravaziavus didele bala pirma patikrinsiu ar veikia pagr stabdis. tikrinsiu letai vaziuodama daug kartu spaudinedama
naudoti uzpakalinius ruko zibintus galima tik esant blogam matomumui
ribotas greitis pasibaigia artimiausioje sankryzoje su pirumo zenklais arba po zenklo apribojimu pabaiga, gyvenvietes pabaigoje
noredamas stabdyti varikliu ijungsiu zemesne pavara
sustojimo kelias kelias kuri auto nuvaziuoja nuo to momento kai vairuotojas pastebi kliuti iki auto visiskai sustabdo
blogas matomumas kiek m 300m
tams par m vaziuoti ijungus tik gabaritines negalima
draudziama vilkti kokias trans priem mopedus, mocus be priekabos, viska per plikledi pankscia vilktimi
uz eisme dalyvaujancios trans priem technine atsako valdytojas, vairuotojas, savininkas
kai policininkas istieses ar nuleides rankas zmones eina ir priekio ir nugaros
kai policininkas desine i prieki pestieji is nugaros
ant kelio esantis STOP nurodo kad artejama prie sankryzos kur ir ant kelio ir zenklas STOP yra
slidziausia kelio danga tasytu akmenu
sastato priekaba posukyje pasislenka i posukio centro puse
draudziama eksploatuoyi t p kai saugos dirzai irtuke ar ju nera
oro slegi padangose tikrinti kai krovinys neparkrautas, padangos saltos
lengv auto protektoriaus rasto gylis nuo ............... yra ne maziau kaip balandzio 1 iki lapkr 10; 1,6 mm
sugedo variklis vilkti........... vilktimi ir ........... efektyvumas bus nedidelis standzia; atabdymo
sugedus vairo stiprintuvui, vairo mechanizmas ..........., taciau veikia; sunkiau vairuoti automobili
trans priem eismas draudziamas grioviu ir skiriamaja juosta
pries ratams ivaziuojant i duobe atleisti stabdi
keturraciams prilygsta transp priem kuriu mase be krovinio nevirsija 400 kg
automobiliui draudziama apvaziuoti ta pacia kryptimi vaziuojancias masinas: vaziuojant kelkrascu, greitejimo/letejimo juosta (nebent vairuotojas suka i kaire, tada per letejimo/greitejimo apvaziuoti galima)
jei auto su avarinio sustojimo zenklu tai taip pazymima velkama masina, taip pazymima masina tamsiuoju paros metu sugedusi gabaritine galine sviesa ir neveikia avarinis
po liuties islaikyti didelia distancija iki kitos trans priem nes nes taskantis vandeniu bloginamas matomumas, ilgeja stabdymo kelias, per velai bus pastebetos balos
eismo ivykiu pavojingumas yra isvaziavimuose is kiemu, sankryzose, posukiuose, kelio susiaurejimo vietose,
keleiviams vairuotojo demesio blaskyti negalima net ir PERKANT BILIETA
vaziuojamuju daliu sankirta yra plotas, kuri riboja linijos, isivaizduojamos pratesus susikertanciu vaziuojamuju daliu krastus
neprisisegus saugos dirzu avarijos metu galima iskristi is auto, sizeisti priekyje sedincius ir salia esancius zmones
soninio slydimo priezastis netolygus ratu stabdymas, neteisinga ratu geometrija, nevienodas oro slegis padangose
Created by: Studennt
Popular Automotive sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards