Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ACTCM Formu Qt1Qz1 F

ACTCM Formulas 1-1 F Ingredients

QuestionAnswer
(1)má huáng 麻黄, (2)guì zhī 桂枝, (3)xìng rén 杏仁, (4)zhì gān cǎo 炙甘草 Má huáng tāng 麻黃湯 (麻黄汤)
(1)guì zhī 桂枝, (2)sháo yào (chì sháo) 芍藥 (赤芍), (3)shēng jiāng 生薑 (生姜), (4)dà zǎo (hóng zǎo) 大棗 (大枣), (5)zhì gān cǎo 炙甘草 Guì zhī tāng 桂枝湯 (桂枝汤)
(1)guì zhī 桂枝, (2)sháo yào (chì sháo) 芍藥 (赤芍), (3)shēng jiāng 生薑 (生姜), (4)dà zǎo (hóng zǎo) 大棗 (大枣), (5)zhì gān cǎo 炙甘草, (6)gé gēn 葛根 Guì zhī jiā gé gēn tāng 桂枝加葛根湯 (桂枝加葛根汤)
(1)gé gēn 葛根, (2)má huáng 麻黄, (3)guì zhī 桂枝, (4)sháo yào (chì sháo) 芍藥 (赤芍), (5)shēng jiāng 生薑 (生姜), (6)dà zǎo (hóng zǎo) 大棗 (大枣), (7)zhì gān cǎo 炙甘草 Gé gēn tāng 葛根湯 (葛根汤)
(1)zǐ sū yè 紫蘇葉(紫苏叶), (2)xiāng fù 香附, (3)chén pí 陳皮 (陈皮), (4)zhì gān cǎo 炙甘草 Xiāng sū săn 香蘇散 (香苏散)
(1)má huáng 麻黄, (2)guì zhī 桂枝, (3)gān jiāng 乾薑 (干姜), (4)xì xīn 細辛 (细辛), (5)wǔ wèi zǐ 五味子, (6)bái sháo 白芍, (7)zhì bàn xià (bàn xià) 製半夏(制半夏), (8)zhì gān cǎo 炙甘草 Xiăo qīng lóng tāng 小青龍湯 (小青龙汤)
(1)sāng yè 桑葉 (桑叶), (2)jú huā 菊花, (3)lián qiào 連翹 (连翘), (4)bò hé 薄荷, (5)jié gěng 桔梗, (6)xìng rén 杏仁, (7)lú gēn 蘆根 (芦根), (8)gān cǎo 甘草 Sāng jú yĭn 桑菊飲 (桑菊饮)
(1)jīn yín huā 金銀花(金银花), (2)lián qiào 連翹 (连翘), (3)jié gěng 桔梗, (4)niú bàng zǐ 牛蒡子, (5)bò hé 薄荷, (6)dàn dòu chǐ 淡豆豉, (7)jīng jiè suì 荊芥, (8)dàn zhú yè 淡竹葉(淡竹叶), (9)lú gēn (xiān lú gēn) 蘆根 (芦根), (10)gān cǎo 甘草 Yín qiào săn 銀翹散 (银翘散)
(1)má huáng 麻黄, (2)shí gāo 石膏, (3)xìng rén 杏仁, (4)zhì gān cǎo 炙甘草 Má xìng shí gān tāng 麻杏石甘散 (麻杏石甘散)
(1)shēng má 升麻, (2)gé gēn 葛根, (3)zhì gān cǎo 炙甘草, (4)chì sháo (sháo yào) 赤芍 (芍藥) Shēng má gé gēn tāng 桂枝加葛根湯 (桂枝加葛根汤)
(1)chái hú 柴胡, (2)gé gēn 葛根, (3)qiāng huó 羌活, (4)bái zhǐ 白芷, (5)huáng qín 黃芩 (黄芩), (6)shí gāo 石膏, (7)jié gěng 桔梗, (8)bái sháo 白芍, (9)gān cǎo 甘草, (10)shēng jiāng 生薑 (生姜), (11)dà zǎo (hóng zǎo) 大棗 (大枣) Chái gé jiĕ jī tāng 柴葛解肌湯 (柴葛解肌汤)
(1)gé gēn 葛根, (2)huáng qín 黃芩 (黄芩), (3)huáng lián 黃連 (黄连), (4)zhì gān cǎo 炙甘草 Gé gēn huáng qín huáng lián tāng 葛根黃芩黃連湯 (葛根黄芩黄连汤)
(1)qiāng huó 羌活, (2)dú huó 獨活 (独活), (3)chuān xiōng 川芎 , (4)chái hú 柴胡, (5)jié gěng 桔梗, (6)(fū chǎo) zhǐ ké 麩炒枳殼, (7)qián hú 前胡, (8)rén shēn 人參 (人参), (9)fú ling 茯苓 , (10)gān cǎo 甘草 Rén shēn bài dú sǎn 人参败毒散
(1)yù zhú 玉竹, (2)cōng bái 蔥白 (葱白), (3)jié gěng 桔梗, (4)dàn dòu chǐ 淡豆豉, (5)bò hé 薄荷, (6)bái wéi 白薇, (7)zhì gān cǎo 炙甘草, (8)dà zǎo (hóng zǎo) 大棗 (大枣) Jiā jiǎn wēi ruí tāng 加減葳蕤湯
Created by: Greg Miller