Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Тарас Шевченко

підготовка до ЗНО

QuestionAnswer
Тарас Шевченко народився... в селі Моринці 9 березня 1814 року
Тарас Шевченко провів в кріпацтві... 24
Т.Шевченко провів в засланні... 10 років
Тарас Шевченко навчався в... Петербурзькій академії мистецтв
Творчість поета поділяється на ... 4 періоди
Тарас Шевченко помер... 10 березня 1961
Жанр твору "Катерина" ... ліро-епічна соціально-побутова поема з елементами романтичної поетики
Тема твору "Катерина" ... зображення трагедії жінки-покритки і дитини-безбатченка в умовах тогочасного суспільства)
Шевченківська "Катерина" була присвячена... В. Жуковському на пам’ять 22 квітня 1838 року
Жанр твору "Сон" сатирична поема (зразок політичної сатири). Авторський підзаголовок твору — комедія
Ідея твору "Сон" засудження аморальності й паразитизму російського самодержавства, заклик до самоусвідомлення народу, пробудження його національної гідності, пристрасне заперечення національного і соціального гноблення народів
Тема твору "Сон" зображення загарбницької політики російського самодержавства і прогнилої дворянської моралі
"Кавказ" присвячено... Якову де Бальмену
Жанр твору "Кавказ" сатирична поема з елементами лірики та героїки
Ідея твору "Кавказ" «Борітеся — поборете!» заклик до об’єднання зусиль народів для боротьби проти спільного ворога — російського царату; співчуття поневоленим, схвалення патріотичної, мужньої боротьби горців; утвердження безсмертя народу.
Провідним мотивом "Кавказу" є... заклик до українського народу звільнитися від кайданів самодержавства, боротися за вільне життя, відстоювати інтереси простого люду; віра поета у світле майбутнє України.
"Кавказ" належить до періоду... трьох літ
Тема твору "І мертвим, і живим" зображення морального обов’язку свідомого громадянина перед власним народом; показ змодельованого образу національної еліти, визначення її політичних та морально-етичних орієнтирів
Жанр твору "І мертвим, і живим" поема-послання
В творі "Кавказ" розглядаються проблеми... осуд національної байдужості; викриття лакейського схиляння перед чужоземним; засудження конформізму (пристосуванства) значної частини української еліти: осуд комплексу меншовартості
Наступні рядки належать твору... "І вам слава, сині гори, Кригою окуті. І вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся — поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава І воля святая!" "Кавказ"
Наступні рядки належать твору... "Нема на світі України, Немає другого Дніпра, А ви претеся на чужину Шукати доброго добра, Добра святого. Волі! волі! Братерства братнього! Найшли, Несли, несли з чужого поля І в Україну принесли." "І мертвим, і живим"
Наступні рядки належать твору... "Все покину, і полину До самого Бога Молитися... а до того Я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров’ю Волю окропіте." "Заповіт"
Наступні рядки належать твору... "Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі — чужі люде, Роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, Жартуючи кине; Піде в свою Московщину, А дівчина гине..." "Катерина"
Наступні рядки належать твору... "Дивлюся: так буцім сова Летить лугами, берегами, та нетрями, Та глибокими ярами, Та широкими степами, Та байраками. А я за нею та за нею, Лечу й прощаюся з землею." "Сон"
Епіграфом твору "І мертвим, і живим" стали слова з Біблії... «Коли хто говорить: люблю Бога, а брата свого ненавидить — лжа оце».
Created by: irinaign86
Popular Literature sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards