Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Інформаційна безпека

Тест за §24-26

QuestionAnswer
Ненавмисні дії це ... чинник загрози безпеці даних людський
Антивірус який виявляє файли, заражені вірусами - це... детектор
Програми, що самостійно поширюються мережею, не "інфікуючи" інших програм - це ... хробаки
Програми, що дають можливість зловмиснику таємно керувати вашим комп'ютером - це ... боти
Сайт, який використовує для ообміну даних протоколи захищеного зв'язку - це ... сайт захищений
Небажана пошта, зазвичай, рекламного характеру - це ... спам
Технічний пристрій або програмний засіб для контролю даних, що надходять до комп'ютера через мережу - це ... брандмауер
Цифровий аналог звичайного підпису, яким можна скріпити всі електронні документи - це ... цифровий підпис
Антивірус, який імітує зараженість комп'ютера,щоб уникнути реального зараження - це ... імунізатор
За результатами діяльності комп'ютерні віруси поділяють на : ... безпечні і небезпечні
Програма, призначена для виявлення та знешкодження відомих їй вірусів - це ... антивірус
Шкідлива програма, яка здатна до самокопіювання та може вбудовуватись у код інших програм, системні області пам'яті,завантажувальні сектори, а також поширювати свої копії різноманітними каналами зв'язку - це ... комп'ютерний вірус
Created by: D..