Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

adj/pronum demonstr

limba română

QuestionAnswer
Aceste flori sunt foarte mirositoare, dar acele? Эти цветы очень пахучие ,а те?
Timpul acesta nu-mi place deloc, nici аcel de ieri. Эта погода мне не нравится совсем, и вчерашняя тоже.
Televizoarele acelea nu merg bine, dar acestea? Те телевизоры плохо работают,а эти?
Acei arici sunt speriați de un câine,dar aceștia? Те ёжики напуганны собакой,а эти?
Acea domnișoară este drăguță, dar aceasta? Та девушка милая ,а эта?
Pasărea aceea are puișori, dar acestea nu. У той птицы есть птенцы,а у этих нет.
Acele case sunt înalte, acestea -nu. Те дома высокие,эти-нет.
Omul аcela ascultă muzică,acesta se plimbă. Тот человек слушает музыку,этот прогуливается.
Acestei case îi lipsesc ușile, acelei-geamurile. Этому дому не хватает дверей.
Nu mă doare acest picior, ci acela. У меня не болит эта нога,а та.
Cedați locul acestei doamne și voi -acelor. Уступите место этой женщинеи вы- тем.
Nu-mi place această fustă, dați-mi-o pe aceea Мне не нравится эта юбка ,дайте мне ту.
Părinții acestor copii sunt plecați în străinătate,a acelora sunt cu noi aici. Родители этих детей уехали за границу,а тех сегодня с нами.
Nu văd acele litere , le văd pe acestea. Не вижу те буквы,я вижу эти.
Cana aceasta este stricată, o iau pe aceea. Эта чашка разбита,возьму ту.
Această teorie este fără sens, cum și acea despre care am discutat. Эта теория бессмысленна,как и та которую мы обсуждали.
Ți-au rămas bani pentru acest spectacol,dar pentru acela de vineri? У тебя остались деньги на этот спектакль,а для того что в пятницу?
Domnii aceia fumează incontinuu, aceștia privesc în telefon. Те мужчины курят без остановки/постоянно/,эти смотрят в телефон.
Floarea aceasta se numește orhidee, aceea nu știu cum se numește. Этот цветок называется орхидеей, тот я не знаю как называется.
Autobusele acelea merg pe aceeași rută, acesta are alt traseu. Те автобусы едут по тому же самому маршруту,а этот имеет другой маршрут.
Acelui băiat i-au măsurat temperatura și acum acestora și acelor. Тому парню померяли температуру,а теперь этим и тем.
Acelei fete i-au propus un tratament complex, aceasta încă așteaptă. Той девушке предложили комплексное лечение,эта еще ждет .
Pe acele doamne le-am mai văzut ieri, pe acestea astăzi pentru prima dată. Тех женщин я увидел вчера,этих сегодня в первый раз.
Pe acei copii i-a chemat diriginta, pe aceștia-nimeni. Тех детей позвала классная руководительница,этих никто не позвал.
Rechizitele sunt ale acelor elevi sau a acestor? Школьные принадлежности являются тех учеников или этих.
Nu mă interesează acest obiect, ci acela despre care am vorbit. Меня не интерессует это предмет, а тот о котором мы говорили.
Ghiozdanul este acelui băiat, și pixurile a acestui. Рюкзак того парня и ручки этого.
Ai nevoie de acest ziar și de aceste cărți, dar de acelea? Тебе нужна эта газета и эти книги,а те?
Dina va trimite aceste mesaje colegilor, acelea de ieri ea le-a șters. Дина отправит эти сообщения сотрудникам,те вчерашние ,она удалила.
Ei îi place melodia aceasta, dar acelea cele-a ascultat dimineața - nu. Ей нравится эта мелодия, а те котрых прослушала утром-нет.
Ei au luptat pentru acest pământ, acești copii și această viață? Они воевали за эту землю,за этих детей и за эту жизнь?
Acelei fete îi este greu la matematică, dar acestei? Той девушке тяжело по математике,а этой,
Pe acești tineri îi caută poliția, pe aceia -nu. Этих молодых людей ищет полиция,тех-нет.
Nu cunosc pe acei oameni , nici pe aceștia. Я не знаю этих людей, ни тех.
Această melodie mă încântă, nu aceea de ieri. Эта мелодия меня воодушевляетб не та вчерашняя.
Unde sunt pantofii acestei doamne, dar a acestui domn, dar a acelui? Где туфли этой женщины, а этого мужчины, а того?
Created by: Veronica Grozova
Popular Linguistics sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards