Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

adject.gradele comp

grammaire

QuestionAnswer
Mâncarea este....................(-naturală) ca înainte. mai puțin
Femeile sunt acum...........................(+independente) decât 50 de ani în urmă. mai
Călătoriile sunt ..........................(- periculoase) decât în trecut. mai puțin
Omul este...........................(+dezvoltat mintal) decât pe vremuri. mai
Lucrul...........(+ perfect) este greu de realizat nu are grade de comparație
Luna ianuarie este......................(+lungă) decât februarie. mai
Verișorul meu îmi pare .....................(= inteligent) ca și fratele meu. la fel de, tot atât de, tot așa de
Doina.....................(+ veșnică) și .....................(+ademenitoare ) îmi părea. nu are grade de comparație;mai
Uneori ceil adulți sunt...............................(= naivi) ca și noi , copii. la fel de, tot atât de, tot așa de
Tabloul pare a fi................(+ splendid) la soare. mai
Norul de-asupra casei mele îmi părea ...............(+uriaș). nu are grade de comparație
Ieri ai fost.........................(+ordonat), dar ..................(-vesel) decât alaltăieri. mai ;mai puțin
Mama zice că fratele meu a fost ....................(=harnic ) ca și bunelul. la fel de, tot atât de, tot așa de
Verișorul tău este ..................................(-voinic). mai puțin
Caietul lui este ...................... (+ordonat) decât al tău. mai
Subiectul...................(+++ principal) era propus la discuție tuturor. nu are grade de comparație
Secerișul fusese ................................(+greu) decât mai înainte. la fel de, tot atât de, tot așa de
Ceahlăul....................... (+++ înalt) vârf al Carlaților Orientali. cel mai
Mă pasionează aceste locuri.......................(+++pitorești) grozav de, neînchipuit de, extraordinar de , nemaipomenit de , din cale afară de, extrem de;
Țara mea este...............................(+++ scumpă) pentru mine, căci aici îmi sunt părinții, casa,prietenii. cea mai ,grozav de, neînchipuit de, extraordinar de , nemaipomenit de , din cale afară de, extrem de;
Fetele din clasa noastră sunt .........................(+++deștepte) ,dar uneori........(- reținute): cele mai ,grozav de, neînchipuit de, extraordinar de , nemaipomenit de , din cale afară de, extrem de; mai puțin
O gradină ...............(+++frumoasă) ne bucura ochii cu copacii în floare. grozav de, neînchipuit de, extraordinar de , nemaipomenit de , din cale afară de, extrem de;frumoasă frumoasă
M-au impresionat casele orașului vechi....................(+++drăguțe) și .........................(+++comode). grozav de, neînchipuit de, extraordinar de , nemaipomenit de , din cale afară de, extrem de;
Ionescu este ..........................(+++silitor elev) din clasa a VII-a. cel mai
Acest palat............................(+++gigantic) se afla la poalele unui râu. nu are grade de comparație
Cărțile sunt ......................(+captivante) decât filmele, să știi! mai
Informațiile sunt ..........................(+diverse) decât în ultimul secol. mai
Această turtă este ..................(-sărată) decât cea de ieri. mai puțin
Ai depus efort .......................(+minim) și nu ai rezultat.................(+maxim) desigur. nu are grade de comparație;nu are grade de comparație
Acest exercițiu nu este.............. (=dificil)ca și cel de ieri. la fel de, tot atât de, tot așa de
Gheorghe se ținea..............................(+++ mândru) și ..........................(+superior) decât alți participanți. grozav de, neînchipuit de, extraordinar de , nemaipomenit de , din cale afară de, extrem de; nu are grade de comparatie
Created by: Veronica Grozova
Popular Linguistics sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards