Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know (0)
Remaining cards (0)
Know (0)
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

intrebari Ro

limba română

TermDefinition
Sunteţi căsătorit, celibatar ori divorțat? Вы женаты/ неженатый/разведенный
Ce fel de profesie, care e profesia soției dvs? Какая ваша профессия?
Aveţi copii? Câţi copii aveţi? Есть ли дети и сколько их у вас
Сe vedeți în față? Что вы видите перед собой?
Ce zi a fost, ieri, alaltăeri? Какой был вчера день /позавчера?
Ce lună este înainte de aprilie? Какой месяц перед апрелем?
Ce impresii aveți despre poporul român? Какие у вас впечатления о румынском народе?
Aveți rudе care locuiesc sau lucrează în România? Есть ли у вас родственники которые живут и работают в Румынии?
Care este capitala României? Какая столица Румынии?
Aveți o proprietate imobiliară în România? Есть ли у вас недвижимость в Румынии?
Cineva din familia dumneavoastră este un cetățean al României? Кто-то из вашей семьи является гражданином Румынии?
Numiţi anotimpurile anului Назовите времена года
Ce știți despre România? Что вы знаете о Румынии?
Cine din rudele dumneavoastră au fost români? Кто из ваших родственников были румынами?
Ce vreme afară este toamna?/vara Какая осенью погода?/летом?
Când ați depus cererea de redobândire a cetățeniei română? Когда вы подали заявление о получении гражданства?
Numiți sărbătorile oficiale (naționale) în România? 6-7 Назовите государственные праздники Румынии.
Când este ziua naţională a României? Когда празднуется Национальный день Румынии?
Câte degete are mâna dvs? Câte degete aveţi la o mână/ la două mâini? Сколько у вас пальцев на одной руке/на двух?
În ce parte şedeţi, stați?- în dreapta , stânga/centru В какой стороне-левой -правой стоите /сидите?
În ce anotimp a anului e Paștele? В каком времени года Пасха?
În ce mână ţineţi microfonul? în mâna dreaptă , stângă? В какой руке вы держите микрофон?
De ce vă faceți griji, vǎ deranjați? Почему вы волнуетесь?беспокоитесь
În ce sunteţi îmbrăcat/încălțat astăzi? Во что вы одеты?
Ce culoare au ochii dumneavoastră? Какого цвета ваши глаза?
Care este adresa dumneavoastră ? Назовите свой адрес.
Ce înălțime aveți? Какой у вас рост?
Când este ziua Constituției? Когда празднуется день Конституцией в Румынии?
Created by: Veronica Grozova
 

 Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards