Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ТЛ. Жанри.

Теорія літератури. Жанри.

QuestionAnswer
Есе невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання.
Фейлетон сатиричний жанр художньо-публіцистичної літератури, що висміює негативні явища в суспільному житті.
Усмішка різновид гуморески, у якому поєднано жанорові різновидності гумористичного оповідання, анекдоту, фейлетону.
Легенда це оповиті казковістю та фантастичністю перекази про якусь одну визначну подію чи особу, улюбленого персонажа (найчастіше реального).
Притча повчальна алегорична оповідь, у якій хронологічно послідовне зображення подій і пригод у художньому творі підпорядковане моралізаційній частині твору.
Міф це вигадана розповідь, яка передає уявлення наших предків про Всесвіт, природу, богів тощо.
Новела невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво вимальованою дією.
Оповідання невеликий прозовий твір, сюжет якого ґрунтується на певному (рідко кількох) епізоді з життя одного (іноді кількох) персонажа.
Повість це художній епічний твір середнього розміру, більший, ніж оповідання, але менший, ніж роман.
Кіноповість твір кіномистецтва, сюжет якого порівняно складний, базується на цілій низці подій і в якому досягається епічна широта охоплення зображуваної дійсності.
Роман великий за обсягом, складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів.
Сонет ліричний вірш,що складається із чотирнадцяти рядків п'ятистопного або шестистопного ямба, власне, двох чотиривіршів (катренів) з перехресним римуванням та двох тривіршів (терцетів) з усталеною схемою римування.
Послання ліричний твір, написаний у формі листа або звернення до якої сь особи чи людей.
Трагедія драматичний твір, який ґрунтується на гострому, непримиренному конфлікті особистості, що прагне максимально втілити свої творчі задуми, з об'єктивною неможливістю їх реалізації.
Комедія драматичний твір, у якому засобами гумору та сатири розвінчуються негативні суспільні та побутові явища.
Драма (як жанр) п'єса соціального, історичного чи побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається в постійній напрузі.
Драма-феєрія п'єса з казково-фантастичним сюжетом і персонажами.
Роман у віршах різновид змішаного жанру, найбільш об'ємний жанр ліро-епосу, який поєднує багатоплановість, епічні принципи розповіді із суб'єктивністю, притаманною ліричним творам.
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards