Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know (0)
Remaining cards (0)
Know (0)
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Fostaí agus Fostóir

Fostaíocht - Cearta agus Freagrachtaí

CeistFreagra
Mínigh 'fostóir Duine nó gnólacht a íocann fostaithe as an obair a dhéanann siad
Cén míniú atá ar 'ceart'? Rud a bhíonn duine i dteideal a fháil, m/s. go gcaithfí go cothrom leis
Cén míniú atá ar 'freagracht'? Dualgas nó rud ba chóir do dhuine a dhéanamh
Cé iad na cearta fostaithe? 1. Pá cothrom 2. An t-íosphá ar a laghad a fháil. 3. Conradh fostaíochta 4. Sosanna oiriúnacha 5. Pá saoire 6. Ionad oibre sábháilte. 7. Ballraíocht a ghalacadh i gceardcumann
Cé iad na freagrachtaí fostaithe? 1. Dualgais sa chonradh a chomhlíonadh 2. A bheith in am. 3. Dílis don fostóir agus gan rúnta a sceitheadh. 4. Meas ar chustaiméirí agus comh-oibrí. 5. Cloí leis na rialacha. 6. Trealamh cosanta a chaitheamh. 7. Freastal ar oiliúint/traenáil
Cé iad na cearta atá ag fostóirí? 1. Cinntí a dhéanamh. 2. Foireann oiriíúnach a fhostú. 3. Baill foirne mí-ionraic a dhífhostú. 4. Súil le dílseacht ó na baill foirne.
Cé iad na freagrachtaí atá ag fostóirí? 1. Áit oibrithe sábháilte. 2. Oiliúint ar fhostaithe 3. Laethanta saoire, srl 4. Pá aontaithe a íoc, t-íosphá ar laghad 5. PAYE, PRSI, USC, 6. Go gcaitear go cothrom le gach duine 7. Dlíthe uile fostaíochta.
Cén ciall atá le 'caidreamh tionsclaíoch' An gaol idir fostóirí agus fostaithe; an dóigh a réitíonn siad lena chéile
Céard is ceardchumann ann? Eagraíocht a dhéanann ionadaíocht (uiríoll) ar fhostaithe maidir le cearta, pá, coinníollacha oibre
Céard iad na cineálacha gníomhaíochta tionsclaíche 1. Stailc oifigiúil 2. Luas mall 3. Obair de réir rialach 4. Cosc ar ragobair 5. Stailc chomharthach - stailc ar feadh tréimhse gairid
Created by: Pól Ó Mongáin
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards