Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Stack #3085655

irr verbs part 3

QuestionAnswer
ZRZUCAĆ/POZBYWAĆ SIĘ SHED SHED SHED
ŚWIECIĆ/BŁYSZCZEĆ SHINE SHONE SHONE
STRZELAĆ SHOOT SHOT SHOT
POKAZYWAĆ SHOW SHOWED SHOWN
KURCZYĆ/ZBIEGAĆ SHRINK SHRANK SHRUNK
ZAMYKAĆ SHUT SHUT SHUT
ŚPIEWAĆ SING SANG SUNG
TONĄĆ(O STATKU)/ZAPADAĆ SIĘ SINK SANK SUNK
SIEDZIEĆ/SIADAĆ SIT SAT SAT
ZABIJAĆ SLAY SLEW SLAIN
SPAĆ SLEEP SLEPT SLEPT
ŚLIZGAĆ SIĘ/ZJEŹDŻAĆ SLIDE SLID SLID
CISNĄĆ/MIOTAĆ SLING SLUNG SLUNG
MÓWIĆ SPEAK SPOKE SPOKEN
SPĘDZAĆ/WYDAWAĆ SPEND SPENT SPENT
KRĘCIĆZAKRĘCIĆ CZYMŚ/SIĘ SPIN SPUN SPUN
DZIELIĆ /ROZDZIELAĆ SPLIT SPLIT SPLIT
ROZKŁADAĆ/ROZPOŚCIERAĆ SPREAD SPREAD SPREAD
PRZESKAKIWAĆ/WYSKAKIWAĆ SPRING SPRANG SPRUNG
STAĆ STAND STOOD STOOD
KRAŚĆ STEAL STOLE STOLEN
WBIJAĆ/WTYKAĆ/PRZYKLEJAĆ STICK STUCK STUCK
ŻĄDLIĆ STING STUNG STUNG
ŚMIERDZIEĆ/CUCHNĄĆ STINK STANK STUNK
UDERZYĆ STRIKE STRUCK STRUCK
ZMAGAĆ SIĘ Z CZYMŚ STRIVE STROVE STRIVEN
PRZYSIĘGAĆ/PRZEKLINAĆ SWEAR SWORE SWORN
ZMIATAĆ/ZAMIATAĆ SWEEP SWEPT SWEPT
PŁYWAC SWIM SWAM SWUM
MACHNĄĆ/ZAKOŁYSAĆ SWING SWUNG SWUNG
BRAĆ TAKE TOOK TAKEN
UCZYĆ TEACH TAUGHT TAUGHT
DRZEĆ/ROZDZIERAĆ TEAR TORE TORN
MÓWIĆ TELL TOLD TOLD
MYŚLEĆ THINK THOUGHT THOUGHT
RZUCAĆ THROW THREW THROWN
KROCZYĆ/STĄPAĆ TREAD TROD TRODDEN
BUDZIĆ WAKE WOKE WOKEN
NOSIĆ/UBIERAĆ SIĘ WEAR WORE WORN
PŁAKAĆ/SZLOCHAĆ WEEP WEPT WEPT
ROZUMIEĆ UNDERSTAND UNDERSTOOD UNDERSTOOD
WYGRYWAĆ WIN WON WON
NAWIJAĆ/ZAKRĘCAĆ/WIĆ SIĘ WIND WOUND WOUND
WYKRĘCIĆ/WYŻĄĆ COŚ/WYCISNĄĆ WRING WRUNG WRUNG
PISAĆ WRITE WROTE WRITTEN
UMIESZCZAĆ/USTAWIAĆ SET SET SET