Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

PBP-Elementary 2

vocabulary from the book

PolishEnglish
a and
ach ah
córka daughter
dziecko bbaby,child
dziewczynka girl/ baby girl
zdjęcie photo
i and
ile how much
kot cat
ladny nice,pretty
mąź husband
miły nice
naprawdę really
oczywiście of course
piękny beautiful
pies dog
pół half
rodzina family
śliczny cute, beautiful
syn son
wiek age
ale but
bryzydki ugly
chłopak boy, boyfriend
ciemny dark
dlaczego why
długi long
dziewczyna girl, girlfriend
energiczny energetic
fantastyczny fantastic
inteligentny bright, intelligent
jaki what
jeszcze still, yet
mądry smart
może maybe
niebieski blue
no! oh!
oczytany well-read
oko eye
oczy eyes
przypadkiem by chance
prystojny handsome
Skąd wiesz? How do you know?
specjalnie particulary
sympatyczny nice
szczupły slim
też also
twój your
tylko only
wesoły cheerful
wiedzieć to know
wierny faithful
włos włosy hair
wyglądac to look like
wysoki tall
wysportowany fit
zazdrosny jealous
zgrabny shapely
złośliwy malicious
nieznajoma stranger (female)
niezjanomy stranger (male)
nowy new
po prostu simply
przyjaciel close friend (male)
przyjaciółka close friend (female)
stary old
szef boss (male)
szefowa boss (female)
tęgi chubby
znajoma acquaintance (female)
znajomy acquaintance (male)
babcia grandmother
brat brother
bratowa brother-in-law
człowiek person, human being
dorosły adult
dziadek grandfather
dwoje two
dzisiaj today
ich their
jego his
jej her
już already
kobieta woman
matka mother
maiżeństwo marriage
mądry smart
mężczyzna man
młody young
nam us
narzeczona fiancee
narzeczony fiance
nasz our
niestety unfornately
ojciec father
oraz and
poczucie humora sense of humor
pracowity hard-working
prawnuk great-grandson
Przykro mi! I am sorry!
razem together
rodzeństwo siblings
rodzice parents
rodzina family
siostra sister
synowa daughter-in-law
sympatyczny nice
teść father-in-law
teściowa mother-in-law
tolerancyjny understanding tolerance
troje three
typowy typical
uczciwy honest
udane małżeństwo happy marriage
wasz your
wesele wedding
wapaniały greeat wonderful
wnuczka grand-daughter
wnuk grandson
wszyscy everybody
zięć son-in-law
złoty golden
znaczyć to mean
żyć to live
Created by: draykp